Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Те"

<< 3 >> 3 из 5 1 2 3 4 5
 Тендердик эскертме
ТЕНДЕРДИК ЭСКЕРТМЕ – сотторду камсыздандыруу ка
газдарындагы дооматтар айтылуусу мүмкүн болгон
аардык кеме кырсыктары тууралуу токтоосуз камсы
 Теңдештик
ТЕҢДЕШТИК (лат. paritas – теңчилик) – тараптардын те
дештик өкүлчүлүгүнүн принциби. Арбитраждык сотт
огу эмгек талаш-тартыштарын макулдашуу тартибин
 Теңдештик артыкчылык берилген акция
ТЕҢДЕШТИК АРТЫКЧЫЛЫК БЕРИЛГЕН АКЦИЯ – төлөнө эл
к же толук төлөнүп бүтө элек дивиденддер чогулуу
менен, акырында төлөнүүчү артыкчылык берилген а
 Теңдештик добуш берүү
ТЕҢДЕШТИК ДОБУШ БЕРҮҮ – добуш берүүгө катышкан а
кциялардын санына коомду башкаруунун коллегиялд
уу органынын мүчөлөрүнүн жалпы санына барабар до
 Теңдештик прициби (улуттук тартип)
ТЕҢДЕШТИК ПРИЦИБИ (улуттук тартип) – четөлкөлүк
арандар менен юридикалык жактар үчүн ошол өлкөн
н өзүнүн жарандары менен юридикалык жактарына т
 Теократиялык мамлекет
ТЕОКРАТИЯЛЫК МАМЛЕКЕТ (гр. tueos – кудай жана kratos
бийлик) – бийлик толук же көпчүлүк бөлүгүндө чир
өө иерархиясына таандык болгон мамлекеттик бийл
 Тергөө
ТЕРГӨӨ – кылмыш-жаза процессинде далилдөөнүн пр
дметине кирген жагдайларды айкындоо үчүн зарыл
ана жеткиликтүү далилдерди жыйноо жана текшерүү
 Тергөө иш-аракеттери
ТЕРГӨӨ ИШ-АРАКЕТТЕРИ – мыйзамда белгиленген тар
ипте далилдерди чогултуу жана текшерүү жаатында
тергөөчү, алгачкы тергөө органы, прокурор тарабы
 Тергөө камакжайы
ТЕРГӨӨ КАМАКЖАЙЫ – чектөө чарасы катары камакка
алуу колдонулган шектүүлөрдү жана айыпталуучула
рды кармап туруучу мекеме. Т. к-ж-нда этаптоону кү
 Тергөө кароосу
ТЕРГӨӨ КАРООСУ – кылмыш издерин жана башка буюмд
ай далилдерди табуу, окуянын жагдайын жана иш үчү
н мааниси бар жагдайларды айкындоо максатында иш
 Тергөө эксперименти
ТЕРГӨӨ ЭКСПЕРИМЕНТИ – тергөө аракети, анын маңыз
ы кылмыш ишиндеги иш жүзүндөгү маалыматтарды тер
гелип жаткан окуяларга мүмкүн болушунча жакында
 Тергөөгө караштуу
ТЕРГӨӨГӨ КАРАШТУУ – КРдин кылмыш-жаза процессин
е кылмыш-жаза ишинин белгилеринин (юридикалык ка
сиеттеринин) жыйындысы, ага ылайык бул иш боюнча
 Тергөөчү
ТЕРГӨӨЧҮ – иши боюнча тергөө жүргүзүүгө укуктуу,
КРдин прокуратура, ички иштер, улуттук коопсузду
к органдарында, каржы полициясында жана башка ма
 Терминалдык деңгээл
ТЕРМИНАЛДЫК ДЕҢГЭЭЛ – зыяндуу шишик ооруларынан
жапа чегишкен инкурабелдик кишилердин (атайын д
рылоого жатпаган) организмдеринин биологиялык ө
 Террор
ТЕРРОР (лат. terror – коркунуч) – саясий каршылаштар
ды жок кылып, өлтүрүп коюуга чейинки зомбулук.
 Террордук акты
ТЕРРОРДУК АКТЫ – мамлекеттик коопсуздуктун жана
конституциялык түзүлүштүн негиздерине каршы кы
мыш. Анын ишмердигин токтотуу максатында, болбос
 Террордук акция
ТЕРРОРДУК АКЦИЯ – түздөнтүз террордук мүнөздөгү
кылмыштуу акцияларды жасоо: жардыруу, өрттөө, яд
олук жардыруучу жабдууларды колдонуу же колдону
 Террордук ишмердик
ТЕРРОРДУК ИШМЕРДИК – а) террордук акцияларды уюш
турууну, пландоону, даярдоону жана ишке ашырууну;
б) террордук акцияларга, террордук максаттарда ж
 Террордук топ
ТЕРРОРДУК ТОП – террордук ишмердикти жүзөгө ашы
уу максатында биригишкен адамдардын тобу.
 Террордук уюм
ТЕРРОРДУК УЮМ – террордук ишмердикти жүзөгө ашы
уу максатында биригишкен же террордук актыны иш
е ашырышкан, же ошого аракетенишкен, же террорду
 Террорчу
ТЕРРОРЧУ – террордук акты жасаган, аны ишке ашыр
уга аракеттенген же террорчулук актыны жасоого
аярданган адам.
 Террорчулук
ТЕРРОРЧУЛУК – 1) кеңири маанисинде террор саясат
жана тажрыйбасы, күч колдонуу кылмышынын бир тү
ү; 2) КРдин мыйзамдарында өрттөө, жардыруу же адам
 Террорчулукка каршы аткарым
ТЕРРОРЧУЛУККА КАРШЫ АТКАРЫМ – террордук акцияны
болтурбоого, жеке адамдардын коопсуздугун камсы
здоого, террорчуларды зыянсыздандырууга, ошондо
 Терс акцепт
ТЕРС АКЦЕПТ – акцептен баш тартуу гана (төлөөгө м
акулдукту тануу) жазуу жүзүндө берилген акцепти
үзүүнүн тартиби. Т. а. учурунда төлөөгө макулдук
 Терция вексели
ТЕРЦИЯ ВЕКСЕЛИ – ээсине карызкордун (милдеттенм
нин мөөнөтү бүтөрү менен) векселде көрсөтүлгөн а
кча каражатын төлөөгө талашсыз укук берүүчү кото
 Тескөө документи
ТЕСКӨӨ ДОКУМЕНТИ – бухгалтердик эсептеги белгил
үү бир чарбачылык аткарымдарды аткаруу тууралуу
буйрук (көрсөтмө). Т. д-нин негизги милдети – түзд
 Тескеме
ТЕСКЕМЕ – 1) буюм ээсине соода-сатык, жеткирүү, бе
ектөө, ижаралоо ж. б. сыяктуу бүтүмдөрдү жасоого
ол ачуучу ыйгарым укуктарынын бири. Мүлктү Т. акт
 Техникалык деңгээл
ТЕХНИКАЛЫК ДЕҢГЭЭЛ – патенттөөнүн ошол объектис
инде анын оптималдуу көрсөткүчтөрүнө, жетишкенд
ктерине же мүнөздөмөлөрүнө жетишүүнү камсыз кыл
 Техникалык долбоор
ТЕХНИКАЛЫК ДОЛБООР – кен-байлыктарды өнөр жайлы
өздөштүрүүгө жана геологиялык изилдөөгө зарыл
олгон техникалык-экономикалык негиздемелерди, э
 Техникалык жөнгө салуу
ТЕХНИКАЛЫК ЖӨНГӨ САЛУУ – продукцияга, өндүрүш пр
оцесстерине, пайдаланууга, сактоого, ташууга, сат
ып өткөрүүгө жана таштандыларды иштетүүгө милде
 Техникалык регламент
ТЕХНИКАЛЫК РЕГЛАМЕНТ – техникалык жөнгө салуу о
ъекттерине карата талаптарды милдеттүү түрдө ко
лдонууну жана сактоону белгилөөчү, эларалык кели
 Техникалык-экономикалык негиздеме
ТЕХНИКАЛЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК НЕГИЗДЕМЕ – пайдалуу ке
н-байлык чыккан жерди өздөштүрүүнүн экономикалы
максаттарга ылайыктуулугун аныктоочу техникал
 Техногендик өзгөртүлгөн радиациялык айлана
ТЕХНОГЕНДИК ӨЗГӨРТҮЛГӨН РАДИАЦИЯЛЫК АЙЛАНА – ад
амдын ишмердигине байланыштуу өзгөрүүгө учурага
н табигый радиациялык айлана.
 Технополис
ТЕХНОПОЛИС – техникалык жогорку деңгээлдеги про
дукцияны иштеп чыгуу жана өндүрүштүк өздөштүрүү
боюнча аймактык борборлордун жардамы менен жаңы

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: