Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Тө"
Cлов всего:4834 Страница 1 из 1
 Төгүндөө укугу
ТӨГҮНДӨӨ УКУГУ – жарандын же уюмдун жалпыга маал
ымдоо каражаттарынын (ЖМК) редакцияларынан ошол
МК тараткан, чындыкка жатпаган жана алардын абий
 Төкмө жүк
ТӨКМӨ ЖҮК – көмүр, дан, кен, жерсемирткич жана таң
гакталбаган төгүлмө түрүндөгү башка товарлар.
 Төлөө жөндөмсүздүгү
ТӨЛӨӨ ЖӨНДӨМСҮЗДҮГҮ – адам төлөө мөөнөтү келген
е аны аткарбаган, андан баш тарткан же кредиторл
рдун карыздарды төлөө жана башка милдеттенмелер
 Төлөө күнү
ТӨЛӨӨ КҮНҮ – зайым, облигация же карыз милдеттен
еси боюнча төлөө күнү, ошондой эле негизги жана т
оптолмо үстөк пайыз.
 Төлөм (дебит) карточкасы
ТӨЛӨМ (ДЕБИТ) КАРТОЧКАСЫ – пластик карточкасы тү
үндөгү документ; ал электрондук төлөм терминалы
ын жардамы менен накта акчасыз соода-сатык кылуу
 Төлөм бирликтери
ТӨЛӨМ БИРЛИКТЕРИ – өлкөлөр тобунун чегинде элар
лык макулдашуулар аркылуу жол-жоболоштурулган в
алюталык, эсеп-кысап жана аларга тийиштүү кредит
 Төлөм валютасы
ТӨЛӨМ ВАЛЮТАСЫ – тышкы соода бүтүмүндө же эларал
ык кредитти жоюуда товарды иш жүзүндө төлөөчү ак
а бирдиги. Валюталык бүтүм менен, өзгөчө эсептеш
 Төлөм ведомосту
ТӨЛӨМ ВЕДОМОСТУ – жумушчулар менен кызматкерлер
ге эмгек акы, сыйакы, эмгекке жарамсыздыгы боюнча
жөлөкпул же дагы башка төлөмдөрдү берүүгө арнал
 Төлөм документи
ТӨЛӨМ ДОКУМЕНТИ – КР мыйзамдарына ылайык юридик
лык же жеке жак тарабынан белгиленген таризде жо
лжоболоштурулган жана анын негизинде төлөм жүрг
 Төлөм жабдыгы
ТӨЛӨМ ЖАБДЫГЫ – төлөм жөнүндө маалыматтарды бер
ү үчүн колдонулуучу каражат. Ал өзүнө кабарлоону
н ар кандай түрлөрү менен тариздерин камтып тура
 Төлөм жүгүртүүсү
ТӨЛӨМ ЖҮГҮРТҮҮСҮ – акча милдеттенмелерди жоюу ү
үн колдонулган акча жүгүртүүсүнүн бир бөлүгү. На
калай жана накалай эмес таризде ишке ашырылышы м
 Төлөм кабары
ТӨЛӨМ КАБАРЫ – салык төлөөчүгө андан алына турга
н төлөмдөрдүн өлчөмү менен мөөнөтү каржы органда
ры тарабынан кабарлануучу документ. КРде мындай
 Төлөм каражаттары
ТӨЛӨМ КАРАЖАТТАРЫ – накталай акчалар (банкнотто
, тыйындар, чектер ж. б. Т. к.), ошондой эле, нактала
эмес Т. к. (төлөм тапшырмалары, аккредитивдер, тө
 Төлөм кредити
ТӨЛӨМ КРЕДИТИ – төлөөчүнүн убактылуу каржы кыйы
чылыктарына байланыштуу эсеп-кысап документтер
үчүн кредит. М.: ал акча каражатынын келип түшүү
 Төлөм макулдашуусу
ТӨЛӨМ МАКУЛДАШУУСУ – кеңири маанисинде алганда,
соода жана соодага жатпаган аткарымдар боюнча эс
еп-кысап тутуму менен тартибин белгилөөчү келиши
 Төлөм тапшырмасы
ТӨЛӨМ ТАПШЫРМАСЫ – банк эсебиндеги каражаттарды
н эсебинен (эгер келишимде башкача каралбаса), КР
мыйзамдарынын каралган мөөнөттүн ичинде көрсөтү
 Төлөм тапшырма-эсеби
ТӨЛӨМ ТАПШЫРМА-ЭСЕБИ – алуучунун эсебине карата
төлөөчүнүн берилген (жүктөлгөн) товарлар, жасалг
н жумуштар, тейлөө кызматы көрсөтүлгөндүгү үчүн,
 Төлөм тартиби
ТӨЛӨМ ТАРТИБИ – жеке адамдардын жана юридикалык
жактардын төлөмдөрдү (өзара жана аркыл деңгээлде
ги бюджеттерге) көрсөтүлгөн мөөнөттө жана толук
 Төлөм тутуму
ТӨЛӨМ ТУТУМУ – кредиттик-каржы мекемелеринин ор
осунда накталай эмес эсеп-кысаптарды жүргүзүү ж
на карыз милдеттенмелерин жөнгө салуу үчүн колд
 Төлөнө турган вексель
ТӨЛӨНӨ ТУРГАН ВЕКСЕЛЬ акцептелген соода вексе
и боюнча белгиленген мөөнөттө төлөнүүгө тийиш б
лгон карыздардын кошундусу.
 Төлөнүүчү үлүшпайда
ТӨЛӨНҮҮЧҮ ҮЛҮШПАЙДА – жарыяланган, бирок төлөнө
элек үлүшпайдалардын кошундусун көрсөтүүчү учур
дагы милдеттенме.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru