Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ба"
Cлов всего:4834 1 След. >> Страница 1 из 7
 Баалоо
БААЛОО – алдыга коюлган максатка, баалоо жол-жоб
лоруна, баалоочунун адептик талаптарын ылайык м
лктүн баасын бычуу. Аткаруу өндүрүшү боюнча, кар
 Баалоо ишмердүүлүгү
БААЛОО ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ – баалоо ишмердүүлүгүнүн су
бъекттери тарабынан жүргүзүлүп, эгер КР мыйзамда
рында андан башкача каралбаса, каралып жаткан об
 Баалоо уюму
БААЛОО УЮМУ – белгиленген тартипте каттоодон өт
п, карамагында белгиленген тартиптеги атайын сы
актан өткөн 1 баалоочудан кем эмес кызматкери ба
 Баалоочу
БААЛООЧУ – баалоо ишмердүүлүгү жүргүзүү үчүн за
ыл болгон адистикке ээ, даярдыгы, тажрыйбасы жет
штүү, укугу бар юридикалык же жеке жак.
 Баалуу кагаз
БААЛУУ КАГАЗ – мүлктүк укуктун милдеттүү реквиз
ттерин жана белгиленген тариздеринин сакталуус
н күбөлөөчү документ, же мыйзамда аныкталган уку
 Баалуу кагаз чыгаруу
БААЛУУ КАГАЗ ЧЫГАРУУ – ээлерине бирдей көлөмдөг
укукту камсыз кылып, бирдей эмиссия шартына (алг
ачкы жайгаштыруу) ээ болгон бирдей эмитенттеги б
 Баалуу кагаз чыгарууну кыянат пайдалануу
БААЛУУ КАГАЗ ЧЫГАРУУНУ КЫЯНАТ ПАЙДАЛАНУУ – баал
у кагаздардын эмиссия проспектисине атайылап ту
ура эмес маалыматтарды киргизген, демек туура эм
 Баалуу кагаз эмиссиясы
БААЛУУ КАГАЗ ЭМИССИЯСЫ (лат. emissio – чыгарым) – КР
ыйзамдарында белгиленген баалуу кагаздарды жай
аштыруу боюнча эмитент аракетинин ырааттуулугу.
 Баалуу кагаз ээлеринин реестрин жүргүзүү ишмердүүлүгү
БААЛУУ КАГАЗ ЭЭЛЕРИНИН РЕЕСТРИН ЖҮРГҮЗҮҮ ИШМЕРД
ҮЛҮГҮ
– баалуу кагаздар базарына баалуу кагаз э
леринин реестрин жүргүзүүнүн курамын түзүүчү ма
 Баалуу кагаз ээлеринин реестрин жүргүзүү тутуму
БААЛУУ КАГАЗ ЭЭЛЕРИНИН РЕЕСТРИН ЖҮРГҮЗҮҮ ТУТУМУ
– баалуу кагаз ээлеринин тизмесин түзүүгө, көрсө
түлгөн жактарга маалыматтарды алууга жана жөнөт
 Баалуу кагаз ээси
БААЛУУ КАГАЗ ЭЭСИ – баалуу кагаздар жеке менчик
катары тийиштүү болгон адам. Документардык тари
де чыгаралган баалуу кагаздардын эмиссиясына э
 Баалуу кагаздар базары
БААЛУУ КАГАЗДАР БАЗАРЫ – баалуу кагаздарды жүгү
түү жагдайы боюнча мамилелердин жыйындысы; карж
лык базарлардын бири. Б. к. б-н жөнгө салуу төмөнк
 Баалуу кагаздар базарында сооданы уюштуруу ишмердүүлүгү –
БААЛУУ КАГАЗДАР БАЗАРЫНДА СООДАНЫ УЮШТУРУУ ИШМЕ
ДҮҮЛҮГҮ –
баалуу кагаздар базарында: баалуу каг
здар базарынын катышуучуларынын ортосунда жара
 Баалуу кагаздар базарынын кесипкөй катышуучулары
БААЛУУ КАГАЗДАР БАЗАРЫНЫН КЕСИПКӨЙ КАТЫШУУЧУЛАР
Ы
– баалуу кагаздар базарында бир же бирнече кес
птик иш жүргүзүүгө атайын уруксаты бар жеке жана
 Баалуу кагаздар базарынын кесипкөй катышуучуларынын өзалдынча жөнгө салынуучу уюмдары
БААЛУУ КАГАЗДАР БАЗАРЫНЫН КЕСИПКӨЙ КАТЫШУУЧУЛАР
ЫНЫН ӨЗАЛДЫНЧА ЖӨНГӨ САЛЫНУУЧУ УЮМДАРЫ
– КР жара
ндык мыйзамдары боюнча, мыйзамга ылайык аракет к
 Баалуу кагаздар куржуну
БААЛУУ КАГАЗДАР КУРЖУНУ – баалуу кагаздар рыног
нун субъектисинин менчигиндеги же башкаруусунд
гы баалуу кагаздардын аркыл түрлөрүнүн жыйындыс
 Баалуу кагаздарды башкаруу боюнча ишмердүүлүк
БААЛУУ КАГАЗДАРДЫ БАШКАРУУ БОЮНЧА ИШМЕРДҮҮЛҮК
баалуу кагаздар базарында: юридикалык жактын же
жеке ишкердин (белгилүү мезгил ичинде) акысын алу
 Баалуу кагаздарды жүгүртүү
БААЛУУ КАГАЗДАРДЫ ЖҮГҮРТҮҮ – баалуу кагаздар ме
ен жарандык-укуктук бүтүм жасоо.
 Баалуу кагаздарды кармоочулардын реестри
БААЛУУ КАГАЗДАРДЫ КАРМООЧУЛАРДЫН РЕЕСТРИ – эмит
ент, капиталдын өлчөмү, эмитент тарабынан жүгүрт
мгө чыгарылган баалуу кагаздардын саны, категор
 Баалуу кагаздардын баштапкы базары
БААЛУУ КАГАЗДАРДЫН БАШТАПКЫ БАЗАРЫ – бир тарапт
н эмитент же анын тапшырмасын аткарган баалуу ка
газдар базарынын кесипкөй катышуучусунун, дагы б
 Баалуу кагазды жайгаштыруу
БААЛУУ КАГАЗДЫ ЖАЙГАШТЫРУУ – эмитенттин жаранды
к-укуктук бүтүм жасоо аркылуу баалуу кагазды алг
чкы ээсинен ажыратуусу.
 Баалуу металл
БААЛУУ МЕТАЛЛ – баардык түрдөгү жана баардык кал
ыбындагы алтын, күмүш, платина менен платина тобу
на кирчү металлдар (палладий, иридий, родий, рутен
 Баалуу металлдар жана баалуу таштар менен аткарымдар
БААЛУУ МЕТАЛЛДАР ЖАНА БААЛУУ ТАШТАР МЕНЕН АТКАРЫ
МДАР
– төмөнкүлөргө байланышкан аракеттер: баал
у металлдарга жана баалуу таштарга менчик укугу
 Баалуу металлдардын өлчөм куймалары
БААЛУУ МЕТАЛЛДАРДЫН ӨЛЧӨМ КУЙМАЛАРЫ – баалуу ме
аллдардын салмагы 1000 г. жана куйманын лигатура с
лмагынын 99, 99 пайызынан кем эмесин негизги метал
 Баалуу металлдын куну
БААЛУУ МЕТАЛЛДЫН КУНУ – куюндунун кунун аныктай
турган мамлекеттик үлгү. Жасалган буюмдун өзөгүн
түзчү баалуу металлдын салмактык бирдиги куюнду
 Баалуулуктарды банкта сактоо
БААЛУУЛУКТАРДЫ БАНКТА САКТОО – КР жарандык мыйз
мдары боюнча, сактоонун өзгөчө түрү. Банк баалуу
кагаздарды, асыл металлдарды жана таштарды, башк
 Бааракы (пенсия)
БААРАКЫ (ПЕНСИЯ) (лат. pensio – төлөм) – мыйзамдарда
аралган учурларда (жаш курагы жеткенде, майып бо
гондо, багуучусун жоготкондо, иштеген жылы жана
 Бааракы активдери
БААРАКЫ АКТИВДЕРИ – пенсиялык салымдардан жана
ааракы эсебинде эске алынуу менен жайгаштырылга
н киреше бөлүктөрүнөн түзүлүүчү кордун акча акти
 Бааракы аманаты
БААРАКЫ АМАНАТЫ – салуучу тарабынан алуучунун п
йдасына төгүлгөн акча каражаты.
 Бааракы камсыз кылуусу
БААРАКЫ КАМСЫЗ КЫЛУУСУ – мыйзамда каралган учур
арда мамлекет же дагы башка субъектер тарабынан
жарандарды материалдык жактан (акча жагынан) кам
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru