Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ба"

<< 1 >> 1 из 14 1 2 3 4
 Баалоо
БААЛОО – алдыга коюлган максатка, баалоо жол-жоб
лоруна, баалоочунун адептик талаптарын ылайык м
лктүн баасын бычуу. Аткаруу өндүрүшү боюнча, кар
 Баалоо ишмердүүлүгү
БААЛОО ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ – баалоо ишмердүүлүгүнүн су
бъекттери тарабынан жүргүзүлүп, эгер КР мыйзамда
рында андан башкача каралбаса, каралып жаткан об
 Баалоо уюму
БААЛОО УЮМУ – белгиленген тартипте каттоодон өт
п, карамагында белгиленген тартиптеги атайын сы
актан өткөн 1 баалоочудан кем эмес кызматкери ба
 Баалоочу
БААЛООЧУ – баалоо ишмердүүлүгү жүргүзүү үчүн за
ыл болгон адистикке ээ, даярдыгы, тажрыйбасы жет
штүү, укугу бар юридикалык же жеке жак.
 Баалуу кагаз
БААЛУУ КАГАЗ – мүлктүк укуктун милдеттүү реквиз
ттерин жана белгиленген тариздеринин сакталуус
н күбөлөөчү документ, же мыйзамда аныкталган уку
 Баалуу кагаз чыгаруу
БААЛУУ КАГАЗ ЧЫГАРУУ – ээлерине бирдей көлөмдөг
укукту камсыз кылып, бирдей эмиссия шартына (алг
ачкы жайгаштыруу) ээ болгон бирдей эмитенттеги б
 Баалуу кагаз чыгарууну кыянат пайдалануу
БААЛУУ КАГАЗ ЧЫГАРУУНУ КЫЯНАТ ПАЙДАЛАНУУ – баал
у кагаздардын эмиссия проспектисине атайылап ту
ура эмес маалыматтарды киргизген, демек туура эм
 Баалуу кагаз эмиссиясы
БААЛУУ КАГАЗ ЭМИССИЯСЫ (лат. emissio – чыгарым) – КР
ыйзамдарында белгиленген баалуу кагаздарды жай
аштыруу боюнча эмитент аракетинин ырааттуулугу.
 Баалуу кагаз ээлеринин реестрин жүргүзүү ишмердүүлүгү
БААЛУУ КАГАЗ ЭЭЛЕРИНИН РЕЕСТРИН ЖҮРГҮЗҮҮ ИШМЕРД
ҮЛҮГҮ
– баалуу кагаздар базарына баалуу кагаз э
леринин реестрин жүргүзүүнүн курамын түзүүчү ма
 Баалуу кагаз ээлеринин реестрин жүргүзүү тутуму
БААЛУУ КАГАЗ ЭЭЛЕРИНИН РЕЕСТРИН ЖҮРГҮЗҮҮ ТУТУМУ
– баалуу кагаз ээлеринин тизмесин түзүүгө, көрсө
түлгөн жактарга маалыматтарды алууга жана жөнөт
 Баалуу кагаз ээси
БААЛУУ КАГАЗ ЭЭСИ – баалуу кагаздар жеке менчик
катары тийиштүү болгон адам. Документардык тари
де чыгаралган баалуу кагаздардын эмиссиясына э
 Баалуу кагаздар базары
БААЛУУ КАГАЗДАР БАЗАРЫ – баалуу кагаздарды жүгү
түү жагдайы боюнча мамилелердин жыйындысы; карж
лык базарлардын бири. Б. к. б-н жөнгө салуу төмөнк
 Баалуу кагаздар базарында сооданы уюштуруу ишмердүүлүгү –
БААЛУУ КАГАЗДАР БАЗАРЫНДА СООДАНЫ УЮШТУРУУ ИШМЕ
ДҮҮЛҮГҮ –
баалуу кагаздар базарында: баалуу каг
здар базарынын катышуучуларынын ортосунда жара
 Баалуу кагаздар базарынын кесипкөй катышуучулары
БААЛУУ КАГАЗДАР БАЗАРЫНЫН КЕСИПКӨЙ КАТЫШУУЧУЛАР
Ы
– баалуу кагаздар базарында бир же бирнече кес
птик иш жүргүзүүгө атайын уруксаты бар жеке жана
 Баалуу кагаздар базарынын кесипкөй катышуучуларынын өзалдынча жөнгө салынуучу уюмдары
БААЛУУ КАГАЗДАР БАЗАРЫНЫН КЕСИПКӨЙ КАТЫШУУЧУЛАР
ЫНЫН ӨЗАЛДЫНЧА ЖӨНГӨ САЛЫНУУЧУ УЮМДАРЫ
– КР жара
ндык мыйзамдары боюнча, мыйзамга ылайык аракет к

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: