Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Та"
Cлов всего:4834 1 След. >> Страница 1 из 3
 Таануу
ТААНУУ – КР жазык-процесстик мыйзамдарында терг
ө иш-аракети, күбөгө (жабырлануучуга, шектүүгө, а
ыпталуучуга) мыйзамда белгиленген тартипте, таа
 Таануу жөнүндө доо
ТААНУУ ЖӨНҮНДӨ ДОО – тараптардын ортосунда укук
мамилелеринин бар же жок экендигин аныктоого баг
ытталган доо (келишимди бекемдөө же аны жараксыз
 Таанылбаган (сөөк) өлүк
ТААНЫЛБАГАН (СӨӨК) ӨЛҮК – криминалистикада дароо
окшоштурулушу мүмкүн болбогон өлүк (сөөк) же аны
бир бөлүгү.
 Табигый жекебасарчылык
ТАБИГЫЙ ЖЕКЕБАСАРЧЫЛЫК – өндүрүүнүн технология
ык өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу атаандаштык бол
огон шартта, базар өтүмдүүлүгүн натыйжалуу кана
 Табигый кемүү
ТАБИГЫЙ КЕМҮҮ – кандайдыр бир жүктүн табигый кас
иетине байланыштуу келип чыккан жүк салмагынын а
зайышы: кургоо, агуу ж. б. Жүктүн мындай кемүүсү, а
 Табигый табылга, уютунду
ТАБИГЫЙ ТАБЫЛГА, УЮТУНДУ – кен-байлык казылган ж
рде кездешүүчү орточо күкүмүнөн кыйла чоң өлчөм
өгү баалуу металлдардын өзүнүн обочолонгондугу
 Табигый укук
ТАБИГЫЙ УКУК – мамлекет менен укук теориясындаг
адам табиятынын өзү талап кылып, белгилүү бир ма
млекетте аны мыйзамдуу түрдө таанууга же тааныба
 Табият кырсыгы
ТАБИЯТ КЫРСЫГЫ – адамдын таасир күчүнө баш ийбег
ен окуя (юридикалык факт), табият кубулуштарынын
атыйжасында келип чыккан чукул абал (суу каптоо,
 Табула раза концепциясы
ТАБУЛА РАЗА КОНЦЕПЦИЯСЫ (лат. tabula rasa – таза такта
) – эларалык укукта кайрадан түзүлгөн мамлекетт
р өзүнөн мурдагынын башка мамлекеттер алдындагы
 Табылга
ТАБЫЛГА – кимдир-бирөө жоготкон буюмду таап алуу
. Таап алган адам (жарандык мыйзамдар боюнча) анын
ээси болуп калбайт. Ал таап алары менен, ал туура
 Табыпчылык
ТАБЫПЧЫЛЫК – мыйзамда белгиленген тартипте катт
оодон өтпөгөн жана элдик салттарда калыптанган,
дамдардын көптөгөн муундарынын турмуштук тажыр
 Тажырыйбалык иштеп чыгуулар
ТАЖЫРЫЙБАЛЫК ИШТЕП ЧЫГУУЛАР – илимий изилдөөлөр
дү жүргүзүүнүн натыйжаларында топтолгон тажырый
ба, же практикалык иштеги билимдерге негизделген
 Таза инкассо
ТАЗА ИНКАССО – каржы документтеринин аларды ком
ерциялык (товар бөлүштүрүүчү) документтер кошто
огон инкассо.
 Таза коносамент
ТАЗА КОНОСАМЕНТ – жүктүн санына же сапатына кара
та ташып жеткирүүчүнүн эч кандай эскертмеси болб
огон коносамент. Эгер андай эскертмелер болсо, ан
 Таймашуу жүрүмү
ТАЙМАШУУ ЖҮРҮМҮ – кылмыш-жаза процессинин тарых
й тариздеринин бири; тараптардын жүрүмдүк теңди
ине жана айыптоочу, жактоочу (коргоочу) жана сотт
 Таймашуучулук
ТАЙМАШУУЧУЛУК – сот өндүрүшүнүн демократиялык п
ринциби, ага ылайык сот жыйындарында ишти теришт
рүү тараптардын талашы түрүндө жүзөгө ашырылат.
 Так (толук, бирдей) чечмелөө
ТАК (ТОЛУК, БИРДЕЙ) ЧЕЧМЕЛӨӨ – укук ченемдеринин
аани-маңызы жана сөздүк мазмуну (чектеме чечмелө
өдөн же таралма чечмелөөдөн айырмалуу) дал келге
 Так мурасы
ТАК МУРАСЫ – башкаруунун монархтык тутумунун не
изги элементтеринин бири; мыйзамда белгиленген
артипте монархтын бийлигинин падышалык кылуучу
 Таксалоо
ТАКСАЛОО (лат. taxatio – бааны аныктоо) – такса коюу,
т. а. товардын же кызмат акысы менен эмгек чыгымын
ын баасын так бычуу.
 Такталган чегара
ТАКТАЛГАН ЧЕГАРА – капиталдык курулуштар менен
мараттарга, туруктуу табигый белгилерге же баар
ык бурулуш чекиттери белгилүү ыраатка ээ болгон
 Талааны текшерүү
ТАЛААНЫ ТЕКШЕРҮҮ – 1) аргын үрөндөрдү өндүрүүдө т
ехнологиялык ченемдердин сакталышын көзөмөлгө а
луу; 2) изилдөө усулу.
 Талап кылууга чейинки аманат (эсеп)
ТАЛАП КЫЛУУГА ЧЕЙИНКИ АМАНАТ (ЭСЕП) – аманатчыны
биринчи талабы боюнча кайтарылып берилиши мүмк
н болгон банк аманаты.
 Талап кылынбаган үлүшпайда
ТАЛАП КЫЛЫНБАГАН ҮЛҮШПАЙДА – акционерлердин уку
гу айтылбаган үлүшпайда. Акционер, эреже катары,
зү келип кассир кыркып калуучу үлүшпайданы төлө
 Талапкер
ТАЛАПКЕР – мамлекеттик бийлик органдарындагы же
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы
шайлануучу кызмат орундарына КР шайлоо мыйзамда
 Талапкердин өкүлү
ТАЛАПКЕРДИН ӨКҮЛҮ – КР шайлоолор жөнүндө мыйзам
боюнча каттоодон өткөн депутаттыкка талапкерди
н кызыкчылыгын жактоочу ыйгарым укуктуу өкүлү, и
 Талапкерлерди көрсөтүү
ТАЛАПКЕРЛЕРДИ КӨРСӨТҮҮ – КР шайлоо мыйзамдарына
ылайык шайлоо жүрүмүнүн негизги баскычтарынын б
ири. Т. к. укугу саясий партияларга, шайлоо жаатта
 Талаш туудуруучу бүтүм
ТАЛАШ ТУУДУРУУЧУ БҮТҮМ – милдеттүү мыйзам талап
ары сакталбагандыктан, сот чечими боюнча жокко ч
ыгарылышы мүмкүн болгон бүтүмдөр. Т. т. б-гө төмөн
 Талашсыз төлөтүү
ТАЛАШСЫЗ ТӨЛӨТҮҮ – сотко, мүлктүк талаштарды чеч
үүчү башка органдарга кайрылуусуз акча каражатт
рын төлөп берүүгө аргасыз кылуу. Уюмдардан Т. т. б
 Талашсыз фактылар
ТАЛАШСЫЗ ФАКТЫЛАР – жарандык укукта жана процес
те, алар доогер менен жоопкердин түшүндүрмөлөрү
менен бышыкталса, ошондой эле бир жактын айтканы
 Талаштарды сотсуз жайгаруунун тартиби
ТАЛАШТАРДЫ СОТСУЗ ЖАЙГАРУУНУН ТАРТИБИ – кредито
р менен карызкордун ортосундагы талаш-тартыш мас
елелерди сотко бергенге чейин жайгарууну камсыз
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru