Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Та"

<< 2 >> 2 из 6 1 2 3 4 5
 Таймашуучулук
ТАЙМАШУУЧУЛУК – сот өндүрүшүнүн демократиялык п
ринциби, ага ылайык сот жыйындарында ишти теришт
рүү тараптардын талашы түрүндө жүзөгө ашырылат.
 Так (толук, бирдей) чечмелөө
ТАК (ТОЛУК, БИРДЕЙ) ЧЕЧМЕЛӨӨ – укук ченемдеринин
аани-маңызы жана сөздүк мазмуну (чектеме чечмелө
өдөн же таралма чечмелөөдөн айырмалуу) дал келге
 Так мурасы
ТАК МУРАСЫ – башкаруунун монархтык тутумунун не
изги элементтеринин бири; мыйзамда белгиленген
артипте монархтын бийлигинин падышалык кылуучу
 Таксалоо
ТАКСАЛОО (лат. taxatio – бааны аныктоо) – такса коюу,
т. а. товардын же кызмат акысы менен эмгек чыгымын
ын баасын так бычуу.
 Такталган чегара
ТАКТАЛГАН ЧЕГАРА – капиталдык курулуштар менен
мараттарга, туруктуу табигый белгилерге же баар
ык бурулуш чекиттери белгилүү ыраатка ээ болгон
 Талааны текшерүү
ТАЛААНЫ ТЕКШЕРҮҮ – 1) аргын үрөндөрдү өндүрүүдө т
ехнологиялык ченемдердин сакталышын көзөмөлгө а
луу; 2) изилдөө усулу.
 Талап кылууга чейинки аманат (эсеп)
ТАЛАП КЫЛУУГА ЧЕЙИНКИ АМАНАТ (ЭСЕП) – аманатчыны
биринчи талабы боюнча кайтарылып берилиши мүмк
н болгон банк аманаты.
 Талап кылынбаган үлүшпайда
ТАЛАП КЫЛЫНБАГАН ҮЛҮШПАЙДА – акционерлердин уку
гу айтылбаган үлүшпайда. Акционер, эреже катары,
зү келип кассир кыркып калуучу үлүшпайданы төлө
 Талапкер
ТАЛАПКЕР – мамлекеттик бийлик органдарындагы же
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы
шайлануучу кызмат орундарына КР шайлоо мыйзамда
 Талапкердин өкүлү
ТАЛАПКЕРДИН ӨКҮЛҮ – КР шайлоолор жөнүндө мыйзам
боюнча каттоодон өткөн депутаттыкка талапкерди
н кызыкчылыгын жактоочу ыйгарым укуктуу өкүлү, и
 Талапкерлерди көрсөтүү
ТАЛАПКЕРЛЕРДИ КӨРСӨТҮҮ – КР шайлоо мыйзамдарына
ылайык шайлоо жүрүмүнүн негизги баскычтарынын б
ири. Т. к. укугу саясий партияларга, шайлоо жаатта
 Талаш туудуруучу бүтүм
ТАЛАШ ТУУДУРУУЧУ БҮТҮМ – милдеттүү мыйзам талап
ары сакталбагандыктан, сот чечими боюнча жокко ч
ыгарылышы мүмкүн болгон бүтүмдөр. Т. т. б-гө төмөн
 Талашсыз төлөтүү
ТАЛАШСЫЗ ТӨЛӨТҮҮ – сотко, мүлктүк талаштарды чеч
үүчү башка органдарга кайрылуусуз акча каражатт
рын төлөп берүүгө аргасыз кылуу. Уюмдардан Т. т. б
 Талашсыз фактылар
ТАЛАШСЫЗ ФАКТЫЛАР – жарандык укукта жана процес
те, алар доогер менен жоопкердин түшүндүрмөлөрү
менен бышыкталса, ошондой эле бир жактын айтканы
 Талаштарды сотсуз жайгаруунун тартиби
ТАЛАШТАРДЫ СОТСУЗ ЖАЙГАРУУНУН ТАРТИБИ – кредито
р менен карызкордун ортосундагы талаш-тартыш мас
елелерди сотко бергенге чейин жайгарууну камсыз
 Талданма эсеп
ТАЛДАНМА ЭСЕП – талдоо эсептеринин жардамы аркы
уу чарбачылык иштер менен ишкана каражаттарын б
хгалтердик тыкыр эсептөө.
 Талмуд
ТАЛМУД – б. д. ч. III – б. д. V кылымдар аралыгында жө
ттөр тарабынан түзүлгөн диний, турмуш-тиричилик
жана укуктук жазма көрсөтмөлөрүнүн кодекси. Евре
 Талон
ТАЛОН (фр. talon ) – 1) кандайдыр бир нерсени алуу уку
ун күбөлөндүрүүчү көзөмөл документинин бир түрү
; 2) чек, ордер ж. б. китепчесинин чекесинде калтыры
 Талоон
ТАЛООН – эреже катары, экстремисттик уюмдар жана
реакциячыл өкмөттүн полициясы тарабынан козуту
ган, диний, улуттук же расалык азчылыктарга карш
 Тамарка (короожай участогу)
ТАМАРКА (КОРООЖАЙ УЧАСТОГУ) – жанаша жаткан жер у
частогу бар жеке туракжайын куруу үчүн мамлекетт
ик бийлик органдары же жергиликтүү өзалдынча баш
 Танатология
ТАНАТОЛОГИЯ (гр. thanatos – өлүм жана logos – сөз, окуу)
сот медицинасында өлүм жөнүндөгү окуу. Өлүм себ
ептерин, өлүмдүн келишин (танатогенез), денебойду
 Таңгак
ТАҢГАК – товардын жана курчап турган айлана-чөйр
өнүн бузулуудан коргоолуусун камсыз кылуучу жан
товарды урунууну жеңилдетүүчү каражаттар же ка
 Тандоосу жок керектөөчү
ТАНДООСУ ЖОК КЕРЕКТӨӨЧҮ – жападан-жалгыз бөлүшт
рүүчү ишкана тарабынан жеткирилип берилүүчү төм
өнкү чыңалуудагы электр кубаттуулугунун, жылуул
 Тапшырма келишими
ТАПШЫРМА КЕЛИШИМИ – бир тарап (ишеним берилген) э
кинчи тараптын (ишеним берүүчүнүн) атынан жана эс
ебинен белгилүү юридикалык аракеттерди бүткөрүү
 Тапшырык
ТАПШЫРЫК – офертанын бир түрү; мөөнөтүн, көлөмүн,
санын, түрүн, сапатын ж. б. зарыл дайын-дарегин ал
ынала белгилөө менен, тапшырык ээсинин (сатып ал
 Тапшырык ээси
ТАПШЫРЫК ЭЭСИ – КР жарандык мыйзамдары боюнча, ж
лдоо келишиминин бир тарабы. Т. э. жалдоочуга тап
ырылган ишти жана/же кызматты аткарууга зарыл бо
 Тара (идиш)
ТАРА (идиш) (ит. tara , араб. тарха – ыргытылган нерсе
) – ташуунун жүрүшүндө жана сактоодо өнүмдөрдүн
акталуусун камсыз кылуучу буюмзат (жашик, челек
 Тараза тастыктамасы
ТАРАЗА ТАСТЫКТАМАСЫ – салмагы көрсөтүлүү менен,
ар жүк партиясынын тизмегин камтып, суубекет мен
н темиржол бекеттеринде толтурулуучу ведомость.
 Таралма чечмелөө
ТАРАЛМА ЧЕЧМЕЛӨӨ – укук ченемдердин сөздүк мазм
ну анын чыныгы маани-маңызынан тарыраак болгон у
чурларда берилүүчү укук ченемдеринин чечмелөөсү
 Тараптар
ТАРАПТАР – 1) укуктардын теңдигинин шартында сот
о жана бейтарап сотто айыптоо жана жактоо (корго
) ишмилдеттерин аткаруучу органдар жана жактар; 2

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: