Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "То"
Cлов всего:4834 1 След. >> Страница 1 из 3
 Тобокелдик
ТОБОКЕЛДИК – зыяндын оорчулугун эске алуу менен,
жеке жактардын өмүрүнө, ден соолугуна, айлана-чө
рөгө, жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн жашоосун
 Товар
ТОВАР – 1) ишмердиктин (жумуштар, кызмат көрсөтүү
өр) соода-сатыкка же алмашууга эсептелген өнүмү;
2) тышкы соода ишмердигинин маселелери боюнча КР
 Товар (жумуш, кызмат көрсөтүү) жөнүндө маалымат
ТОВАР (ЖУМУШ, КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ) ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ
тандап алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуучу маалым
ат. Товар (жумуш, кызмат көрсөтүү) тууралуу сөзсүз
 Товар (жумуш, кызмат көрсөтүү) кемчилиги
ТОВАР (ЖУМУШ, КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ) КЕМЧИЛИГИ – товард
ын (жумуштун, кызмат көрсөтүүнүн) стандартка, кел
шимдин шарттарына же адатта товардын (жумуштун,
 Товар (жумуш, кызмат көрсөтүү) коопсуздугу
ТОВАР (ЖУМУШ, КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ) КООПСУЗДУГУ – това
рдын (жумуштун, кызмат көрсөтүүнүн) керектөөчүнү
өмүрү, денсоолугу жана мүлкү үчүн коркунучсузду
 Товар вексели
ТОВАР ВЕКСЕЛИ – карызкордун товар, баалуу буюмда
р жана кызмат көрсөтүүлөр түрүндө тийешелүү комп
енсация аларын бышыктоочу вексель.
 Товар коштом кагазы
ТОВАР КОШТОМ КАГАЗЫ – товардык-материалдык баал
улуктарды коё берүү менен кабыл алуу боюнча атка
рымдарды жолжоболоштуруучу баштапкы бухгалтерд
 Товар кредити
ТОВАР КРЕДИТИ – КР жарандык укугунда кредиттик к
елишимдин бир түрү, ал тектеш белгилер менен анык
талган буюмду бир тараптын экинчи тарапка берүү
 Товар курамтобу (товардык курамтоп)
ТОВАР КУРАМТОБУ (ТОВАРДЫК КУРАМТОП) – белгилүү б
р сатуучу тарабынан кардарларга сунуш кылына ту
ган товарлар тобунун же бирдигинин баардык жыйы
 Товар тескөөчү документтер
ТОВАР ТЕСКӨӨЧҮ ДОКУМЕНТТЕР – буюмдук (товардык)
аңыздагы милдеттенмелердин келип чыгуусуна нег
з болуучу себептик баалуу кагаздар. Жарандык мый
 Товар чыккан өлкө
ТОВАР ЧЫККАН ӨЛКӨ – КР мыйзамдары боюнча, товар т
олук жасалып чыгарылган же болбосо мыйзамда белг
иленген негиздерге ылайык даражада кайра иштети
 Товар чыккан мамлекет
ТОВАР ЧЫККАН МАМЛЕКЕТ – товарлар толук өндүрүлг
н же жетиштүү кайра иштетүүдөн өткөрүлгөн мамле
ет (кара:Товар чыккан өлкө).
 Товарды кайра экспорттоо
ТОВАРДЫ КАЙРА ЭКСПОРТТОО – өлкөнүн чегинен сырт
ары жерде өндүрүлүп, КР аймагына ташылып келинге
н көзөмөлдөгү өнүмдөрдү экспорттоо.
 Товардык (коммерциялык) вексель
ТОВАРДЫК (КОММЕРЦИЯЛЫК) ВЕКСЕЛЬ – товарларды кре
дитке соода-сатык боюнча айкын бүтүмдөрдүн неги
инде пайда болгон вексель.
 Товардык базар
ТОВАРДЫК БАЗАР – алмаштыргычы жок товарлардын, ж
умуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн, же болбос
о өзара бирин бири алмаштыруучу товарлардын, жум
 Товардык белги
ТОВАРДЫК БЕЛГИ – бир жеке жана юридикалык жактар
дын бир өңчөй товарларын жана кызмат көрсөтүүлөр
үн башка жактардын товарларынан жана кызмат көрс
 Товардык белги күбөлүгү
ТОВАРДЫК БЕЛГИ КҮБӨЛҮГҮ – катталган товардык бе
гинин артыкчылыгын, анын ээсинин күбөлүктө көрс
түлгөн товарларга карата жекече пайдалануу укуг
 Товардык биржа
ТОВАРДЫК БИРЖА – товарларды эркин баада, дүңүнөн
соодалоого шарт түзүүчү, өз ишмердигин белгилүү
жерде, белгиленген эрежелер (биржалык соода-саты
 Товардык кампа
ТОВАРДЫК КАМПА – жеке ишкердик катары товарлард
сактоону ишке ашыруучу жана сактоого байланышт
у тейлөө кызматтарын көрсөтүүчү уюм. Т. к. кампад
 Товардык кредит
ТОВАРДЫК КРЕДИТ – КР жарандык мыйзамдарында кре
иттик келишимдин бир түрү. Т. к-тин тараптарынын
ртосунда бир тараптын экинчи тарапка түркүм бел
 Товардык чек
ТОВАРДЫК ЧЕК – 1) товарлар жана кызмат көрсөтүүлө
р үчүн төлөөнү бышыктоочу документтердин түрү; 2)
дүкөн тарабынан жазылып берилүүчү, кардар тандап
 Товардын (жумуштун, тейлөөнүн) маанилүү кемчилиги
ТОВАРДЫН (ЖУМУШТУН, ТЕЙЛӨӨНҮН) МААНИЛҮҮ КЕМЧИЛИГ
– товарды (жумушту, тейлөөнү) көздөлгөн багытын
ылайык пайдаланууга мүмкүндүк бербеген же жол б
 Товардын бажылык наркы
ТОВАРДЫН БАЖЫЛЫК НАРКЫ – КР бажы мыйзамдарына ыл
айык, жарнак ээси тарабынан аныкталган жана төмө
кү максатта колдонулуучу товар наркы: товарга ал
 Товардын келип чыгуусу жөнүндө тастыктамасы
ТОВАРДЫН КЕЛИП ЧЫГУУСУ ЖӨНҮНДӨ ТАСТЫКТАМАСЫ – а
өлкөнүн же товар келип чыккан өлкөдөн алынган м
алыматтардын негизинде берилсе, ташылып чыккан
 Товар-күрөө кредити
ТОВАР-КҮРӨӨ КРЕДИТИ – товар партиясын күрөөгө ал
уу менен бериле турган кредит.
 Товарлар
ТОВАРЛАР – 1) кандай гана болбосун эмгектин үзүрү
жана баяндалышы, а. и. чийкизат, буюмдар, жабдуула
р жана катуу, суюк жана газ түрүндөгү заттар, элек
 Товарларды бажы аймагынан сырткары кайра иштетүү
ТОВАРЛАРДЫ БАЖЫ АЙМАГЫНАН СЫРТКАРЫ КАЙРА ИШТЕТҮ
– атамекендик товарларга экономикалык жөнгө са
луу чаралары көрүлбөстөн ташылып чыга турган, ка
 Товарларды бажы аймагында кайра иштетүү
ТОВАРЛАРДЫ БАЖЫ АЙМАГЫНДА КАЙРА ИШТЕТҮҮ – эконо
икалык жөнгө салуу чаралары көрүлбөстөн, КР айма
гынан сырткары жерде кайра иштетилген өндүрүмдө
 Товарларды бажы көзөмөлү алдында кайра иштетүү
ТОВАРЛАРДЫ БАЖЫ КӨЗӨМӨЛҮ АЛДЫНДА КАЙРА ИШТЕТҮҮ
андан ары эркин жүгүртүү же кайра иштетүү өнүмд
рүн дагы башка бажы тартибинин алдына жайгаштыр
 Товарларды жок кылуу
ТОВАРЛАРДЫ ЖОК КЫЛУУ – бажы тартиби, мында четөл
өлүк товарлар жана унаа каражаттары бажы жыйымд
ры, кошумча нарк салыгы, акциздер, башка салыктар
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru