Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Юр"
Cлов всего:4834 Страница 1 из 1
 Юридизациялоо
ЮРИДИЗАЦИЯЛОО – фактылар менен мамилелерге укук
тук мүнөз берүү; юридикалык тараптын кандайдыр б
р маселеге, кубулушка атайылап басым жасоосу.
 Юридика аталгылары
ЮРИДИКА АТАЛГЫЛАРЫ – мамлекеттин ченемдик укукт
ук эрежелеринин мазмуну чагылдырылуучу жана быш
кталуучу мамлекеттик-укуктук түшүнүктөрдүн сөз
 Юридика илими
ЮРИДИКА ИЛИМИ – укукту социалдык ченемдин өзгөч
тутуму, укук колдонуу ишинин артараптуу жагдайы
катары изилдей турган коомдук илим. Азыркы көрүн
 Юридика психологиясы
ЮРИДИКА ПСИХОЛОГИЯСЫ – укук чөйрөсүндөгү психик
алык мыйзамченемдүүлүктүн пайда болушу менен ан
колдонуу усулдарын изилдей турган илимий-практ
 Юридикалык акты
ЮРИДИКАЛЫК АКТЫ – мамлекеттик орган тарабынан ч
гарылуучу жана жалпы ченемдик жана жеке көрсөтм
лөрү бар документ. Ю. а. аныктамасына мыйзамда ка
 Юридикалык дарек
ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕК – юридикалык жактын жетекчи ор
аны (органдары ырасмий жайгашкан дарек. Ю. д-ти ую
мдун башкы кеңсеси жайгашкан иш жүзүндөгү дарект
 Юридикалык жак –
ЮРИДИКАЛЫК ЖАК – КР жарандык мыйзамдары боюнча,
енчигинде, чарбалык жетекчилигинде же ыкчам баш
аруусунда өзгөчөлөнгөн мүлктөрү болгон жана өзү
 Юридикалык жак бирикмелери (ассоциациялар менен бирликтер)
ЮРИДИКАЛЫК ЖАК БИРИКМЕЛЕРИ (ассоциациялар менен
бирликтер)
– юридикалык жактар тарабынан аларды
иштерин координациялоо, ошондой эле алардын кыз
 Юридикалык жак жайгашкан жер
ЮРИДИКАЛЫК ЖАК ЖАЙГАШКАН ЖЕР – эгер мыйзамга ыла
йык юридикалык жактын уюмдаштыруучу документтер
инде башкасы көрсөтүлбөсө, юридикалык жакты мамл
 Юридикалык жактардын кирешесине салык
ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН КИРЕШЕСИНЕ САЛЫК – КР жалп
мамлекеттик салык болуп саналат. Ю. ж. к. с-тын тө
өөчүлөрү төмөндөгүлөр болуп саналат: а) экономик
 Юридикалык жакты жоюу
ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТЫ ЖОЮУ – юридикалык жактын укукт
рынын жана милдеттеринин укук улануусу ирээтинд
е башкаларга өтпөстөн токтотулушу. Юридикалык жа
 Юридикалык жакты кайра уюштуруу
ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТЫ КАЙРА УЮШТУРУУ – юридикалык жа
тын укук улантуучулук мамилелерине таасир этүүч
ү укуктук абалдарынын токтолуусу же дагы башка ө
 Юридикалык жактын жарамдуулугу
ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТЫН ЖАРАМДУУЛУГУ – мыйзамдарга ыл
айык уюштуруучулук документтеринде каралган иш
аксатына тийиштүү жарандык укуктарга ээ болуу ж
 Юридикалык жактын жекече мыйзамы
ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТЫН ЖЕКЕЧЕ МЫЙЗАМЫ – чет өлкөлүк ю
ридикалык жактын түзүү, иштөө жана жоюу тартибин
жөнгө салуучу белгилүү бир укуктук ченемдер. Ю. ж.
 Юридикалык жактын органы
ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТЫН ОРГАНЫ – юридикалык жактын, ан
ын эркин калыптандыруучу жана билдирүүчү бөлүгү.
Юридикалык жак өзүнүн органдары аркылуу гана жа
 Юридикалык жактын укук жөндөмдүүлүгү
ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТЫН УКУК ЖӨНДӨМДҮҮЛҮГҮ – юридикал
ык жактын анын уюштуруу документеринде каралган
ишмердиктин максаттарына ылайык жарандык укукта
 Юридикалык жактын уюштуруу документтери
ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТЫН УЮШТУРУУ ДОКУМЕНТТЕРИ – белги
лүү бир юридикалык жактын аракеттеги мыйзам чеги
ндеги статусунун өзгөчөлүгүн аныктоочу документ
 Юридикалык жардамга укук
ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМГА УКУК – баарынан мурда кылмы
-жаза процессинде адамдын укуктарын ишенимдүү к
ргоону камсыз кылууга багытталган конституциял
 Юридикалык жоопкерчилик
ЮРИДИКАЛЫК ЖООПКЕРЧИЛИК – укук бузган учурда, су
бъектинин анын жагымсыз кесепетине чыдоонун уку
ченемдеринде каралган милдети. Социалдык жоопк
 Юридикалык иш-тажырыйба
ЮРИДИКАЛЫК ИШ-ТАЖЫРЫЙБА – топтолгон социалдык-у
уктук тажырыйба менен бирдикте юридикалык эреже
лерди басып чыгаруу, түшүндүрмөлөө жана жүзөгө а
 Юридикалык кеп-кеңеш
ЮРИДИКАЛЫК КЕП-КЕҢЕШ – шаарлар менен калк жашага
н жерлерде алардын юридикалык жардам көрсөтүү бо
юнча иштерин уюштуруу үчүн адвокаттар коллегияс
 Юридикалык конструкциялар
ЮРИДИКАЛЫК КОНСТРУКЦИЯЛАР – юридикалык техника
ын элементи. Укуктук материалдардын тийиштүү ки
илердин жоопкерчилик тариздеринин жана укук, ми
 Юридикалык милдет
ЮРИДИКАЛЫК МИЛДЕТ – белгилүү бир укук мамилесин
н катышуучусунун – ал милдетти алып жүрүүчүнүн
ыйзам тарабынан аныкталган жүрүм-турум чарасы.
 Юридикалык талаштааным
ЮРИДИКАЛЫК ТАЛАШТААНЫМ – ички (улуттук) же элара
ык укук чегинде келип чыгуучу, өнүгүүчү, чечилүү
ү талаш-тартыштарды карай турган жалпы талаштаа
 Юридикалык техника
ЮРИДИКАЛЫК ТЕХНИКА – укуктук актылардын мазмуну
н жана түзүлүшүн иштеп чыгууда жана аларды турму
ка ашырууда пайдаланылуучу белгилүү ыкмалардын,
 Юридикалык укук
ЮРИДИКАЛЫК УКУК – ошол (таасын-так) укук мамилеле
ринин катышуучусунун – ошол укуктун алып жүрүүч
сүнүн мыйзам тарабынан аныкталган мүмкүн болууч
 Юридикалык факты
ЮРИДИКАЛЫК ФАКТЫ – таасын-так укук мамилеси кели
п чыгуучу (өзгөрүүчү, токтотуучу) мыйзамда каралг
ан жагдайлар. Ал эки топко бөлүнөт: окуя жана иш-а
 Юрисдикция
ЮРИСДИКЦИЯ (лат. jus – укук жана dico – айтам) – 1) тий
иштүү мамлекеттик органдардын укук талаштарын ж
на укук бузуулар жөнүндөгү иштерди чечүү, адамда
 Юрисконсульт
ЮРИСКОНСУЛЬТ (лат. jurisconsultus – укук таануучу) – уку
к кызмат уюмунун кызматкери. Ю-га администрация т
арабынан (өз ыйгарым укугунун чегинде) чыгарылга
 Юрист
ЮРИСТ (лат. juris – укук) – юридикалык билими бар ад
м, укукчу; укук тармагында иштеген ишмер.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru