Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ка"
Cлов всего:4834 1 След. >> Страница 1 из 7
 Каада укугу
КААДА УКУГУ – аларды көп ирет салттуу пайдалануу
дан улам коомдо калыптанып калган жана мамлекетт
ик бийлик тарабынан санкцияланган, жазылбаган жү
 Каадалар (укуктук)
КААДАЛАР (укуктук) – белгилүү бир коомдо (же айма
та) тарыхый жактан калыптанган, мамлекеттин корг
оосуна алынган жана анын мажбурлоо күчү менен ка
 Кабарлама нота
КАБАРЛАМА НОТА – дипломаттык кабарлар жана дип
оматтык актылардын, саясаттан тартып чылгый кыз
аттык (протоколдук мүнөздөгү билдирүүлөрдөн че
 Кагаз акча
КАГАЗ АКЧА – жүгүртүүдө накта акчаны алмаштыра т
урган нарк белгиси; мажбурлоо курсуна кирип, адат
та металлга айырбашталбайт жана мамлекет тарабы
 Кадыр-барк (абырой)
КАДЫР-БАРК (АБЫРОЙ) – өзүн-өзү жана башка инсанды
абыроюн сыйлоону түшүндүргөн адеп-актык түшүнү
. К-б. – ал кишинин кандай экендигине жана да анын
 Казначейлик бондор
КАЗНАЧЕЙЛИК БОНДОР – мамлекеттик милдеттенмеле
дин орто жана узак мөөнөттүү түрү. Адатта көрсөт
үчүгө, 5 жылдан 25 жылга чейинки мөөнөткө чыгарыла
 Казуалдык чечмелөө
КАЗУАЛДЫК ЧЕЧМЕЛӨӨ – укук ченемдерин ырасмий че
мелөө түрү; дайындуу жагдайлар боюнча укук ченем
дерин колдонуучу бийлик органдары тарабынан бер
 Казуистика (укук үлгү таануусу)
КАЗУИСТИКА (укук үлгү таануусу) – укук таануудаг
адаттан тыш айрым сот иштеринин үлгүсү кандай у
ук ченемдер боюнча чечиле тургандыгын кароо.
 Казус (адаттан тыш көрүнүш)
КАЗУС (адаттан тыш көрүнүш) (лат. сasus ) – укукта: 1)
дамдын эркинен тышкары болгон окуя, ошондуктан а
л ошол шартта каралууга жатпайт; 2) сырткы белгиле
 Казына
КАЗЫНА – 1) мамлекеттик же муниципалдык ишканала
менен мекемелерге бекитилбестен, мамлекеттин ж
жергиликтүү коомчулуктун тикелей менчигинде ту
 Казына билети
КАЗЫНА БИЛЕТИ – азыркы учурда өтө сейрек кездешү
үчү баалуу металлдарга алмаштырылбай турган, май
даланбай турган кагаз акчанын бир түрү. Мамлекет
 Казына бону
КАЗЫНА БОНУ – орто жана узак мөөнөттүү мамлекетт
ик милдеттенмелердин бир түрү. Адатта ээлик кылу
чуга карата 5 жылдан 25 жылга чейинки мөөнөттө чыг
 Казына вексели
КАЗЫНА ВЕКСЕЛИ – 1) мамлекеттин кыска мөөнөттүү о
блигациялык милдеттенмеси; 2) КР Өкмөтү чыгарган
оода боюнча карыздык баалуу кагаздар.
 Казына милдеттенмеси
КАЗЫНА МИЛДЕТТЕНМЕСИ – ээлик кылуучунун бюджетк
е акча каражатын төккөндүгүн күбөлөндүрө турган
жана К. м-не ээлик кылган мөөнөт ичинде белгиленг
 Казына нотасы
КАЗЫНА НОТАСЫ – 1) казына эмиссиясы тартибинде чы
гарыла турган кагаз акчанын бир түрү; 2) ээлик кыл
учу үчүн чыгарылуучу орто мөөнөттүү мамлекеттик
 Казына эмиссиясы
КАЗЫНА ЭМИССИЯСЫ – бюджет таңсыктыгын жабуу мак
атында казыначылык же каржы органдары тарабынан
жүргүзүлө турган казыначылык билеттери менен ма
 Казыначылык
КАЗЫНАЧЫЛЫК – мамлекеттик бюджеттин кассалык ат
карылышын жүргүзө турган атайын өкмөттүк каржы о
рганы. Ал салыктардын, жыйымдардын, алымдардын ал
 Кайра жалдоо
КАЙРА ЖАЛДОО – ижарачынын өз укугу менен милдетт
ерин башка жакка ижара келишими боюнча өткөрүп б
рүүсү. Укугу менен милдеттери эмес, ижарага алын
 Кайра жүктөө
КАЙРА ЖҮКТӨӨ – жүктү унаа каражатынын бир түрүнө
н башка бир түрүнө же бирдей бир унаадан башка би
унаага жүктөө же берүү. Ал жүктү темиржол-суу ар
 Кайра инвестициялар
КАЙРА ИНВЕСТИЦИЯЛАР (лат. re – кайра аракет жана л
т. investio – кийиндирем) – инвестициялык объектти п
айдалануудан алынган каражаттарды ошол эле объе
 Кайра интеграциялоо
КАЙРА ИНТЕГРАЦИЯЛОО (лат. re – кайра аракет жана int
egratio
– калыбына келтирүү) – мурда кайсы бир мамле
кеттин жараны болгон (кийин күчүн жоготкон) адамд
 Кайра ишеним артуу
КАЙРА ИШЕНИМ АРТУУ – КР жарандык мыйзамдарына ыл
айык, эгер ишеним берилген жактын ишеним катка ка
рата ыйгарым укугу бар болсо же ишеним кат берген
 Кайра иштетүү
КАЙРА ИШТЕТҮҮ – менчик укугуна ээ болуу негиздер
инин бири. КР жарандык мыйзамдарына ылайык, эгер
елишимде башкача каралбаса, жактардын өзүнө тий
 Кайра иштетүү кооперациясы
КАЙРА ИШТЕТҮҮ КООПЕРАЦИЯСЫ – айылчарба өндүрүмд
өрүн (эт, балык жана сүт, нан, жашылча, жер-жемиш аз
ык-түлүктөрүн, пахта, кендир жана жыгач-таш матер
 Кайра камсыздандыруу
КАЙРА КАМСЫЗДАНДЫРУУ – түзүлгөн кайра камсыздан
дыруу келишими боюнча, башка камсыздоочунун камс
ыздандыруу төлөм тобокелин толук же жарым-жартыл
 Кайра камсыздандыруу квотасы
КАЙРА КАМСЫЗДАНДЫРУУ КВОТАСЫ – кайра камсызданд
ырууга берилген тобокелчиликтин үлүшү, бир бөлүг
ү. Кайра камсыздандыруучунун квоталык негизде жа
 Кайра камсыздандыруу келишими
КАЙРА КАМСЫЗДАНДЫРУУ КЕЛИШИМИ – камсыздандыруу
келишими боюнча камсыздандыруучу өзүнө алган ка
сыздандыруу акысын төлөп берүү тобокели соңку ж
 Кайра камсыздандыруу комиссиясы
КАЙРА КАМСЫЗДАНДЫРУУ КОМИССИЯСЫ – тобокелчилик
и кайра камсыздандырууга берген компания тарабы
нан кармап калына турган сыйакынын бир бөлүгү.
 Кайра камсыздандыруу слипи
КАЙРА КАМСЫЗДАНДЫРУУ СЛИПИ – кайра камсыздандыр
уучулардын болжолдуу камсыздандыруучуларына жи
ерген жана анда тийиштүү тобокелдерди факультат
 Кайра камсыздандыруучу
КАЙРА КАМСЫЗДАНДЫРУУЧУ – тобокелчиликти кайра к
амсыздандырууну кабыл алуучу камсыздандыруу (ка
ра камсыздандыруу) компаниялары.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru