Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ка"

<< 1 >> 1 из 13 1 2 3 4
 Каада укугу
КААДА УКУГУ – аларды көп ирет салттуу пайдалануу
дан улам коомдо калыптанып калган жана мамлекетт
ик бийлик тарабынан санкцияланган, жазылбаган жү
 Каадалар (укуктук)
КААДАЛАР (укуктук) – белгилүү бир коомдо (же айма
та) тарыхый жактан калыптанган, мамлекеттин корг
оосуна алынган жана анын мажбурлоо күчү менен ка
 Кабарлама нота
КАБАРЛАМА НОТА – дипломаттык кабарлар жана дип
оматтык актылардын, саясаттан тартып чылгый кыз
аттык (протоколдук мүнөздөгү билдирүүлөрдөн че
 Кагаз акча
КАГАЗ АКЧА – жүгүртүүдө накта акчаны алмаштыра т
урган нарк белгиси; мажбурлоо курсуна кирип, адат
та металлга айырбашталбайт жана мамлекет тарабы
 Кадыр-барк (абырой)
КАДЫР-БАРК (АБЫРОЙ) – өзүн-өзү жана башка инсанды
абыроюн сыйлоону түшүндүргөн адеп-актык түшүнү
. К-б. – ал кишинин кандай экендигине жана да анын
 Казначейлик бондор
КАЗНАЧЕЙЛИК БОНДОР – мамлекеттик милдеттенмеле
дин орто жана узак мөөнөттүү түрү. Адатта көрсөт
үчүгө, 5 жылдан 25 жылга чейинки мөөнөткө чыгарыла
 Казуалдык чечмелөө
КАЗУАЛДЫК ЧЕЧМЕЛӨӨ – укук ченемдерин ырасмий че
мелөө түрү; дайындуу жагдайлар боюнча укук ченем
дерин колдонуучу бийлик органдары тарабынан бер
 Казуистика (укук үлгү таануусу)
КАЗУИСТИКА (укук үлгү таануусу) – укук таануудаг
адаттан тыш айрым сот иштеринин үлгүсү кандай у
ук ченемдер боюнча чечиле тургандыгын кароо.
 Казус (адаттан тыш көрүнүш)
КАЗУС (адаттан тыш көрүнүш) (лат. сasus ) – укукта: 1)
дамдын эркинен тышкары болгон окуя, ошондуктан а
л ошол шартта каралууга жатпайт; 2) сырткы белгиле
 Казына
КАЗЫНА – 1) мамлекеттик же муниципалдык ишканала
менен мекемелерге бекитилбестен, мамлекеттин ж
жергиликтүү коомчулуктун тикелей менчигинде ту
 Казына билети
КАЗЫНА БИЛЕТИ – азыркы учурда өтө сейрек кездешү
үчү баалуу металлдарга алмаштырылбай турган, май
даланбай турган кагаз акчанын бир түрү. Мамлекет
 Казына бону
КАЗЫНА БОНУ – орто жана узак мөөнөттүү мамлекетт
ик милдеттенмелердин бир түрү. Адатта ээлик кылу
чуга карата 5 жылдан 25 жылга чейинки мөөнөттө чыг
 Казына вексели
КАЗЫНА ВЕКСЕЛИ – 1) мамлекеттин кыска мөөнөттүү о
блигациялык милдеттенмеси; 2) КР Өкмөтү чыгарган
оода боюнча карыздык баалуу кагаздар.
 Казына милдеттенмеси
КАЗЫНА МИЛДЕТТЕНМЕСИ – ээлик кылуучунун бюджетк
е акча каражатын төккөндүгүн күбөлөндүрө турган
жана К. м-не ээлик кылган мөөнөт ичинде белгиленг
 Казына нотасы
КАЗЫНА НОТАСЫ – 1) казына эмиссиясы тартибинде чы
гарыла турган кагаз акчанын бир түрү; 2) ээлик кыл
учу үчүн чыгарылуучу орто мөөнөттүү мамлекеттик

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: