Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ма"
Cлов всего:4834 1 След. >> Страница 1 из 6
 Маалымат
МААЛЫМАТ – берүү таризинин артүрдүүлүгүнө караб
астан адамдар, буюмдар, окуялар, көрүнүштөр, кубу
уштар ж.б. тууралуу маалыматтар.
 Маалымат базасы (кору)
МААЛЫМАТ БАЗАСЫ (КОРУ) (фр. base – негиз) – ЭЭМдин жа
рдамы менен керектүү учурда таап алып, кайра пайд
алануу үчүн бир нукка салынган маалыматтардын (м.
 Маалымат кору
МААЛЫМАТ КОРУ – адам ишмердигинин белгилүү тарм
гында борборлоштуруп сактоого эсептелген маалы
аттарды жамаатык пайдалануу жана сактоонун прог
 Маалымат тутуму
МААЛЫМАТ ТУТУМУ – маалымат жүрүмдөрүн жүзөгө аш
руучу уюмдаштырып-иретке келтирилген документт
рдин (документтер тобунун) жана маалымат техноло
 Маалымат укугу
МААЛЫМАТ УКУГУ – маалыматты түзүү, колдонуу, тар
туу жана коргоо (маалымат корун) тармагындагы ко
мдук мамилелерди жөнгө салуу жаатында пайда бол
 Маалымат эркиндиги
МААЛЫМАТ ЭРКИНДИГИ – конституциядагы бүтүндөй у
кук менен эркиндиктердин тобун камтый турган түш
үнүк: сөз эркиндиги (өз оюн айтуу эркиндиги), басм
 Маалыматтарды ачыкка чыгаруу
МААЛЫМАТТАРДЫ АЧЫККА ЧЫГАРУУ – мамлекет тарабын
ан маалыматтарды таратууга чектөөнү алып салуу б
оюнча белгиленген иш-чаралардын жыйындысы.
 Маалыматташтыруу
МААЛЫМАТТАШТЫРУУ – маалымат ресурстарын, маалым
ат технологияларын иштеп чыгуу, түзүү, өздөштүрү
жана пайдалануу; коомдук жашоонун баардык чөйрө
 Маалыматтык инфратүзүм (маалыматташтыруу инфратүзүмү)
МААЛЫМАТТЫК ИНФРАТҮЗҮМ (маалыматташтыруу инфрат
үзүмү)
– мамлекеттин маалымдоо тармагынын иштөө
үн камсыз кылуучу маалымат базаларынын жана бан
 Маалыматтык ресурстардын, маалыматтык технологиялардын, маалыматтык тутумдардын менчик ээси
МААЛЫМАТТЫК РЕСУРСТАРДЫН, МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИ
ЯЛАРДЫН, МААЛЫМАТТЫК ТУТУМДАРДЫН МЕНЧИК ЭЭСИ
– у
шул объекттерге ээлик кылуу, пайдалануу жана тес
 Маалыматтык-укук тутуму
МААЛЫМАТТЫК-УКУК ТУТУМУ – ЭЭМге коюлуучу укукту
маалыматтардын автоматташтырылган банкы. Ал ат
йын программалардын жардамы менен аргандай издө
 Маалыматтын пайдалануучусу (керектөөчүсү)
МААЛЫМАТТЫН ПАЙДАЛАНУУЧУСУ (КЕРЕКТӨӨЧҮСҮ) – өзү
ө зарыл болгон маалыматты алуу үчүн маалымат тут
умуна же анын ортомчусуна кайрылган жана аны пай
 Маалымкат жүргүзүү
МААЛЫМКАТ ЖҮРГҮЗҮҮ – ыкчам издөө кызматкерлерин
ин оперативдик, криминалисттик ж. б. маалымат кор
ларынан ыкчам издөө тапшырмасын аткаруу үчүн ма
 Магистр
МАГИСТР (лат. magister – башчы, устат, мугалим) – 1) Бай
ыркы Римдеги кызмат адамы (м.: атчандар М-и); кийин
ерээк Европадагы айрым диний эмес жана чиркөө ме
 Магистратура
МАГИСТРАТУРА – 1) Байыркы Римдеги мамлекеттик кы
маттардын жыйындысы; 2) азыркы укукта сот менен п
окурордук көзөмөлдү түздөнтүз ишке жүзөгө ашыра
 Маданий баалуулуктар (дөөлөтөр)
МАДАНИЙ БААЛУУЛУКТАР (ДӨӨЛӨТӨР) – көркөмдүк, тар
хый, археологиялык, этнографиялык мааниси бар ад
ам колунан жаралган объектилер менен буюмзаттар
 Мажбур жайгаштыруу
МАЖБУР ЖАЙГАШТЫРУУ – 1) эларалык укукта белгилүү
категориядагы чет элдиктерди кандайдыр бир жерг
, анын чегинен чыгып кетүү укугу жок мажбурлоо ме
 Мажбурлап дарылоо
МАЖБУРЛАП ДАРЫЛОО – сот чечиминин негизинде дар
лоо; өз кылган иштерине жооп бергиз абалда кылмы
ишин жасаган баңгилерге, аракечтерге, жана башк
 Мажбурлап жоюу
МАЖБУРЛАП ЖОЮУ – кудуретсиз жакты мыйзамда көрс
түлгөн негиздер боюнча мажбурлоо мүнөзүндөгү ча
ралар менен жоюу тартиби. Сотко М. ж. талабы мыйза
 Мажбурлоо лицензиясы
МАЖБУРЛОО ЛИЦЕНЗИЯСЫ – патенттелген табылганы к
олдонууга улуксат; ал патент ээсинин макулдугусу
з эле тийешелүү мамлекеттик органдар тарабынан с
 Мажбурлоо чарасы
МАЖБУРЛОО ЧАРАСЫ – эларалык укуктагы тынчтыкка
елтирилген коркунучту же баскынчылык аракеттер
и жоюу максатында, БУУ Коопсуздук Кеңешинин чечи
 Мажбурлоо эмгеги
МАЖБУРЛОО ЭМГЕГИ – кайсыбир жактан, ал өз кызмат
н ыктыярдуу сунуштабаганда, кандайдырбир жазало
о коркунучу алдында талап кылынган баардык иш жа
 Мажоритардык шайлоо тутуму
МАЖОРИТАРДЫК ШАЙЛОО ТУТУМУ (фр. majoritee – көпчүлүк)
– шайлоолор тутуму, мында өзү талапкерлигин койг
он шайлоо округу боюнча көпчүлүк добуш алган тал
 Мазактоо
МАЗАКТОО – инсандын эркиндиктерине, ар-намысына
жана абыроюна каршы кылмыш, башка адамдын ар-намы
сын жана абыроюн атайылап, уятсыз таризде кемсин
 Мазохизм
МАЗОХИЗМ – австриялык жазуучу Леопольд Зухер-Ма
оханын (1836–1895) атынан аталып, өнөгүн денебой жан
адеп-ахлактык кыйноого салуу аркылуу өзү канага
 Майда издер
МАЙДА ИЗДЕР – криминалистикада оптикалык жардам
чы жабдыктарсыз так аныктоого мүмкүн болбогон из
дер. М. и-ге булалар, сырдалган нерселердин бөлүкт
 Майда тартип бузуучулук
МАЙДА ТАРТИП БУЗУУЧУЛУК – коомдук жайларда сөгү
үп-сагынуу, жарандарга мазактоо менен тийиштик к
ылуу жана башка (ошондой) коомдук тартипти бузууч
 Майда уурулук
МАЙДА УУРУЛУК – өзүмдүк кылып алуу, уурдоо, жок к
лып коюу, кызмат абалынан кыянат пайдалануу же а
доо жолу менен жасалган укукка каршы аракеттер.
 Майор
МАЙОР (лат. major – чоң, улук) – аскердик чин; КРде ал
улук офицердик курамга кирет.
 Майып
МАЙЫП – дене саламаттыгынын же акыл-эсинин артта
калуусунун кесепетинен жашоо ишмердигинин чект
лүүсүнө байланыштуу социалдык жардамга жана кор
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru