Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ми"
Cлов всего:4834 Страница 1 из 1
 Миграция
МИГРАЦИЯ (лат. migro – өтүп жатам, көчүп жатам) – ар
андай себептер менен жеке адамдардын бир мамлек
ттен башка мамлекеттерге, ошондой эле мамлекетт
 Микрокаржылык ишмердик
МИКРОКАРЖЫЛЫК ИШМЕРДИК – микрокаржылык уюмдард
н микрокредиттерди берүү боюнча ишмердиктери.
 Микрокаржылык компания
МИКРОКАРЖЫЛЫК КОМПАНИЯ – акционердик коом тариз
инде түзүлгөн жана жеке жана юридикалык жактарды
н айрым категорияларын жеке өзүнүн, ошондой эле т
 Микрокаржылык уюм
МИКРОКАРЖЫЛЫК УЮМ – жеке жана юридикалык жактар
ын белгилүү категорияларын микрокредиттөө макс
тында юридикалык жак катары уюштурулган адистеш
 Микрокредит
МИКРОКРЕДИТ – микрокаржылык уюм тарабынан жеке
дамдарга же алар уюштурган бирлештиктерге, юрид
калык жактарга микрокаржылык уюмдун уставына ыл
 Микрокредиттик агенттик
МИКРОКРЕДИТТИК АГЕНТТИК – мыйзамда белгиленген
учурлардан сырткары, коммерциялык эмес уюм тариз
инде түзүлгөн, КРУБдун күбөлүгүн алган, жеке өздү
 Микрокредиттик компания
МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯ – коммерциялык уюмдун а
ргандай уюштуруучулук-укуктук тариздеринде түзү
лгөн, КРУБдун күбөлүгүн алган жана өз каражаттар
 Милдеттендирүүчү укук ченемдер
МИЛДЕТТЕНДИРҮҮЧҮ УКУК ЧЕНЕМДЕР – белгилүү бир ж
ктарга кандайдыр бир аракетти жасоону буюрган у
ук ченемдери
(м.: жалпы үлүштүк менчик катышуучул
 Милдеттенме
МИЛДЕТТЕНМЕ – ага ылайык, бир адам (карызкор) эки
чи адамдын (кредитордун) пайдасына кандайдыр бир
аракеттерди жасоого: мүлк берүүгө, жумуш аткаруу
 Милдеттенмелик укук
МИЛДЕТТЕНМЕЛИК УКУК – 1) милдеттенмелерди жөнгө
алуучу жарандык-укуктук ченемдердин жыйындысы;
алпы жана өзгөчө бөлүктөрдөн турат. Жалпы бөлүк
 Милдеттенмени аткаруу
МИЛДЕТТЕНМЕНИ АТКАРУУ – карыз берүүчү менен кар
зкордун укук менен милдеттерин камтуучу төмөнкү
аракеттерди жасоосунан турат: буюмду берүү, акча
 Милдеттүү акысыз нускалар
МИЛДЕТТҮҮ АКЫСЫЗ НУСКАЛАР – КР аймагында жана ан
дан сырткары, КР аймагында коомдук таркатуу үчүн
ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жана жеке
 Милдеттүү бекер жергиликтүү нуска
МИЛДЕТТҮҮ БЕКЕР ЖЕРГИЛИКТҮҮ НУСКА – облустун, ша
ардын, райондун аймагында даярдалган, алардын өн
үрүүчүлөрү тийиштүү мекемелерге жана уюмдарга т
 Милдеттүү камсыздандыруу
МИЛДЕТТҮҮ КАМСЫЗДАНДЫРУУ – бул же тигил бул объе
кттерди камсыздандыруу менен коргоо айрым бир га
на камсыздануучулардын кызыкчылыктары менен эме
 Милдеттүү медициналык камсыздандыруу
МИЛДЕТТҮҮ МЕДИЦИНАЛЫК КАМСЫЗДАНДЫРУУ – бул КР с
ламаттыкты сактоо тармагындагы жарандардын уку
тарын камсыз кылууга багытталган социалдык корг
 Милдеттүү нуска тутуму
МИЛДЕТТҮҮ НУСКА ТУТУМУ – милдеттүү нускалардын
үрлөрүнүн жыйындысы, ошондой эле аларды жыйноо,
өлүштүрүү жана пайдалануунун белгиленген тарти
 Милдеттүү төлөмдөр
МИЛДЕТТҮҮ ТӨЛӨМДӨР – мыйзамда аныкталган шартта
рда жана тартипте тийиштүү деңгээлдердеги бюдже
ке, бюджеттен сырткаркы фонддорго төлөнүүчү сал
 Милдеттүү төлөнмө нуска
МИЛДЕТТҮҮ ТӨЛӨНМӨ НУСКА – алардын өндүрүүчүлөрү
тийиштүү мекемелерге жана уюмдарга, тийиштүү та
типте жана санда акысына берүүсү тийиш болгон ар
 Милдеттүү үлүш
МИЛДЕТТҮҮ ҮЛҮШ – мүлктөрдүн керээз буйуртмасына
карабастан, белгилүү мурастоочуларга өтүүчү бөл
үгү. Ушундай укукка ээ мураскер кандайдыр бир нег
 Милдеттүү үлүштүк мүчөлүк төгүм
МИЛДЕТТҮҮ ҮЛҮШТҮК МҮЧӨЛҮК ТӨГҮМ – милдеттүү түр
ө төгүлүүчү жана кооператив же башка уюмдун иш-а
акетине катышууга, кооператив же жана башка уюмд
 Милдеттүү юрисдикция
МИЛДЕТТҮҮ ЮРИСДИКЦИЯ – эларалык келишим катышуу
чуларынын ортосунда баардык же кээбир гана масел
елер боюнча келип чыккан талаш-тартыштарды келиш
 Милиция
МИЛИЦИЯ (лат. militia – аскер кызматы, жарандык кошуу
н) – КР мыйзамы боюнча коомдук тартипти сактоону,
коомдун жана жеке адамдын коопсуздугун камсыз к
 Минимум бюджеттик камсыздалгандык
МИНИМУМ БЮДЖЕТТИК КАМСЫЗДАЛГАНДЫК – жергиликтү
өзалдынча башкаруу органдарына алардын аймакта
рында минимум мамлекеттик стандарттарды камсыз
 Минимум керектөө бюджети
МИНИМУМ КЕРЕКТӨӨ БЮДЖЕТИ – илимий негиздүү чене
дер жана нормативдер менен аныкталган, коомдун ө
нүгүшүнүн ушул учурунда адамдын жол берилген мин
 Минимум мамлекеттик социалдык стандарттар
МИНИМУМ МАМЛЕКЕТТИК СОЦИАЛДЫК СТАНДАРТТАР – КР
кмөтү тарабынан жарандарды минимум деңгээлде ка
мсыз кылуу кепилденген мамлекеттик кызмат көрсө
 Министр
МИНИСТР (фр. ministre , лат. minister – кызматчы) – өкмөттү
н түзүмүнө кирген өзгөчө маанилүү мамлекеттик ба
шкаруу органдарынын-министрликтердин жетекчиле
 Министрлик
МИНИСТРЛИК (лат. ministro – кызмат кылам, башкарам) –
өкмөттүн түзүмүнө кирген, мамлекеттик башкаруун
н өзгөчө маанилүү борбордук органдарынын аталыш
 Миссионер
МИССИОНЕР (лат. missio – посылка, тапшырма) – жалпы д
иний иш чараларды уюштуруу жолу менен диндик ише
им окууларын таратуучу диний бирикменин өкүлү.
 Митинг
МИТИНГ (англ. meeting ) – жарандардын коомдук-саясий
урмуштагы окуяларга, кишилердин жана уюмдардын
ракеттерине карата өздөрүнүн мамилелерин билди
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru