Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ва"

<< 1 >> 1 из 3 1 2 3
 Вакциндөө (аруулоо)
ВАКЦИНДӨӨ (АРУУЛОО) (лат. vaccine – уйдуку) – жугушту
оорулардын алдыналуу максатында жигердүү иммун
итет түзүү усулу.
 Валюта
ВАЛЮТА (ит. valuta , сөзмөсөз – баа, нарк) – 1) мамлеке
тин акча тутумунун негизин түзгөн акча бирдиги (
.: КР акча бирдиги – сом); 2) мамлекеттин акча туту
 Валюта алмаштыруу
ВАЛЮТА АЛМАШТЫРУУ – белгилүү бир курс боюнча бир
өлкөнүн валютасын башка бир өлкөнүн валютасына
йырбаштоо.
 Валюта аракети
ВАЛЮТА АРАКЕТИ – келишим түзүүнүн жана/же дагы
ашка аракеттин натыйжасында пайда болуучу валют
а эсеби (жергиликтүү жана чет өлкөлүк жеке жана
 Валюта арбитражы
ВАЛЮТА АРБИТРАЖЫ – белгилүү бир мезгил аралыгын
агы валюта курсунун өзгөрүүсүнүн эсебинен баары
нан мурда кайра сатып пайда табуу максатында вал
 Валюта аткарымдары
ВАЛЮТА АТКАРЫМДАРЫ – улуттук мыйзамдар же элара
ык макулдашуулар аркылуу жөнгө салынган валюта
аалуулуктары
менен жасалчу бүтүмдөр.
 Валюта аукциону
ВАЛЮТА АУКЦИОНУ – ачык валюта соодасын туюндург
н өлкөнүн валюта базарын уюштуруунун бир усулу.
 Валюта баалуулуктары
ВАЛЮТА БААЛУУЛУКТАРЫ – чет өлкө валютасы (банкно
т, казына билети, тыйын), төлөм документтери (чек,
ексель, аккредитив ж. б.), чет өлкө валютасындагы
 Валюта баасы
ВАЛЮТА БААСЫ – тышкы соода келишиминде товарды
баасы туюнтулуучу акча бирдиги; бүтүм валютасы
еп да аталат.
 Валюта биржасы
ВАЛЮТА БИРЖАСЫ – туруктуу, тартипке салынган нег
изде базар наркы менен четөлкөлүк валюта (акча) с
тууну, сатып алууну ишке ашыруучу биржа.
 Валюта жекебасарлыгы
ВАЛЮТА ЖЕКЕБАСАРЛЫГЫ – экономикалык агенттер иш
теп тапкан баардык валюта менен валюталык аткары
мдарга мамлекеттин өз органдары аркылуу жекебас
 Валюта интеграциясы
ВАЛЮТА ИНТЕГРАЦИЯСЫ – аймактык чөлкөмдөрдү түзү
үнүн объективдүү шартталган жүрүмү (катышуучу ма
млекеттердин активдүү көмөктөшүүсүндө), анын чег
 Валюта интервенциясы
ВАЛЮТА ИНТЕРВЕНЦИЯСЫ – улуттук борбордук банкта
рдын акча-кредиттик саясатынын негизги усулдары
ын бири. Улуттук валюта курсуна, анын алымдуулуг
 Валюта кассасы
ВАЛЮТА КАССАСЫ – өлкөнүн чет өлкөлүк валютадагы
түшүүлөрүнүн жана төлөмдөрүнүн жыйындысы. Эсепт
рде жана салымдарда накталай акчадан жана караж
 Валюта көзөмөлү
ВАЛЮТА КӨЗӨМӨЛҮ – валюта аткарымдарын жүргүзүүд
ө валюталык мыйзамдуулукту сактоо үчүн тийешелү
органдар менен анын агенттеринин көзөмөлү; карж

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: