Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ва"
Cлов всего:4834 1 След. >> Страница 1 из 2
 Вакциндөө (аруулоо)
ВАКЦИНДӨӨ (АРУУЛОО) (лат. vaccine – уйдуку) – жугушту
оорулардын алдыналуу максатында жигердүү иммун
итет түзүү усулу.
 Валюта
ВАЛЮТА (ит. valuta , сөзмөсөз – баа, нарк) – 1) мамлеке
тин акча тутумунун негизин түзгөн акча бирдиги (
.: КР акча бирдиги – сом); 2) мамлекеттин акча туту
 Валюта алмаштыруу
ВАЛЮТА АЛМАШТЫРУУ – белгилүү бир курс боюнча бир
өлкөнүн валютасын башка бир өлкөнүн валютасына
йырбаштоо.
 Валюта аракети
ВАЛЮТА АРАКЕТИ – келишим түзүүнүн жана/же дагы
ашка аракеттин натыйжасында пайда болуучу валют
а эсеби (жергиликтүү жана чет өлкөлүк жеке жана
 Валюта арбитражы
ВАЛЮТА АРБИТРАЖЫ – белгилүү бир мезгил аралыгын
агы валюта курсунун өзгөрүүсүнүн эсебинен баары
нан мурда кайра сатып пайда табуу максатында вал
 Валюта аткарымдары
ВАЛЮТА АТКАРЫМДАРЫ – улуттук мыйзамдар же элара
ык макулдашуулар аркылуу жөнгө салынган валюта
аалуулуктары
менен жасалчу бүтүмдөр.
 Валюта аукциону
ВАЛЮТА АУКЦИОНУ – ачык валюта соодасын туюндург
н өлкөнүн валюта базарын уюштуруунун бир усулу.
 Валюта баалуулуктары
ВАЛЮТА БААЛУУЛУКТАРЫ – чет өлкө валютасы (банкно
т, казына билети, тыйын), төлөм документтери (чек,
ексель, аккредитив ж. б.), чет өлкө валютасындагы
 Валюта баасы
ВАЛЮТА БААСЫ – тышкы соода келишиминде товарды
баасы туюнтулуучу акча бирдиги; бүтүм валютасы
еп да аталат.
 Валюта биржасы
ВАЛЮТА БИРЖАСЫ – туруктуу, тартипке салынган нег
изде базар наркы менен четөлкөлүк валюта (акча) с
тууну, сатып алууну ишке ашыруучу биржа.
 Валюта жекебасарлыгы
ВАЛЮТА ЖЕКЕБАСАРЛЫГЫ – экономикалык агенттер иш
теп тапкан баардык валюта менен валюталык аткары
мдарга мамлекеттин өз органдары аркылуу жекебас
 Валюта интеграциясы
ВАЛЮТА ИНТЕГРАЦИЯСЫ – аймактык чөлкөмдөрдү түзү
үнүн объективдүү шартталган жүрүмү (катышуучу ма
млекеттердин активдүү көмөктөшүүсүндө), анын чег
 Валюта интервенциясы
ВАЛЮТА ИНТЕРВЕНЦИЯСЫ – улуттук борбордук банкта
рдын акча-кредиттик саясатынын негизги усулдары
ын бири. Улуттук валюта курсуна, анын алымдуулуг
 Валюта кассасы
ВАЛЮТА КАССАСЫ – өлкөнүн чет өлкөлүк валютадагы
түшүүлөрүнүн жана төлөмдөрүнүн жыйындысы. Эсепт
рде жана салымдарда накталай акчадан жана караж
 Валюта көзөмөлү
ВАЛЮТА КӨЗӨМӨЛҮ – валюта аткарымдарын жүргүзүүд
ө валюталык мыйзамдуулукту сактоо үчүн тийешелү
органдар менен анын агенттеринин көзөмөлү; карж
 Валюта конвертирлүүлүгү
ВАЛЮТА КОНВЕРТИРЛҮҮЛҮГҮ – тышкы экономикалык иш
тердин жүрүшүндө ырасмий валюталык курстарга ыл
йык улуттук акча белгилерин чет өлкөлүк валютаг
 Валюта кору
ВАЛЮТА КОРУ – өлкөнүн борбордук банкы менен карж
ы органдарындагы, же болбосо эларалык валюта-кре
иттик уюмдарындагы ырасмий чет өлкөлүк валюта к
 Валюта кунөлчөмү
ВАЛЮТА КУНӨЛЧӨМҮ – бир валютадан башка бир валют
ага баа менен акча суммасын кайра эсептөөдөгү са
ыштырма курсу; кээбир өлкөлөрдө колдонулуучу ул
 Валюта куну
ВАЛЮТА КУНУ – учурдагы мыйзам ченемдерине жана т
оптолгон тажрыйбага ылайык, чет өлкөлүк валютала
рдын курсун аныктоо. В. к. мамлекеттик (улуттук) же
 Валюта куржуну
ВАЛЮТА КУРЖУНУ – чет өлкөлүк валюталарды кундаш
ырууда колдонулуучу ыкма; улуттук же эларалык (а
мактык) валюталардын курсун аныктайт. В. к. валют
 Валюта курсу
ВАЛЮТА КУРСУ – бир өлкөнүн акча бирдигинин башка
өлкөнүн акча бирдигине (же 10 эсе өлчөмүнө) карата
баасы. Улуттук валютанын В. к. көбүнчө эларалык в
 Валюта лицензиясы
ВАЛЮТА ЛИЦЕНЗИЯСЫ – товарга төлөөгө белгилүү су
мадагы чет өлкө валютасын экспорттоочуга котору
у үчүн тийешелүү орган тарабынан импорттоочуга у
 Валюта мамилеси
ВАЛЮТА МАМИЛЕСИ – тышкы соода жүргүзүүдөгү, экон
омикалык жана техникалык көмөк көрсөтүүдөгү, вал
юта сатуу боюнча бүтүм жасоодогу ж. б. акча байлан
 Валюта мыйзамдары
ВАЛЮТА МЫЙЗАМДАРЫ – өлкө чегинде валюта баалуул
ктары менен бүтүм жасоо, бир өлкөнүн уюмдары мен
н жарандарынын экинчи бир өлкөнүн уюмдары менен
 Валюта опциону
ВАЛЮТА ОПЦИОНУ – келишимдин теңата валюта шарты
тандоо укугу. В. о. бүтүм жасоодо каралып, белгил
ү бир мөөнөт ичинде же белгилүү бир шарт түзүлгө
 Валюта отчеттуулугу
ВАЛЮТА ОТЧЕТТУУЛУГУ – валюталык аткарымдарды ж
үргүзүү укугуна ээ болгон жеке жана юридикалык ж
ктарга валюталык көзөмөл жүргүзүүчү мамлекетт
 Валюта саясаты
ВАЛЮТА САЯСАТЫ – валюта мамилелеринин тармагынд
а мамлекеттик органдар, борбордук банк жана карж
мекемелери, эларалык валюта-каржы уюмдары тараб
 Валюта сыйлыгы
ВАЛЮТА СЫЙЛЫГЫ – шарттуу жана учурдагы валюта ку
рсунун
ортосундагы оң айырма.
 Валюта теңдештиги
ВАЛЮТА ТЕҢДЕШТИГИ – мыйзам тартибинде жана өкмө
төр аралык деңгээлде белгилене турган валюталар
ортосундагы шайкештик.
 Валюта теңдештиги
ВАЛЮТА ТЕҢДЕШТИГИ – мыйзамдуу тартипте белгилен
ген эки валютанын өзара салыштырмалуулугу; адатт
а теңдештиктен тайып туруучу валюта курсунун нег
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru