Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ту"
Cлов всего:4834 1 След. >> Страница 1 из 2
 Тукум (порода)
ТУКУМ (ПОРОДА) – коргоо (сактоо) жарамдуулугуна к
рабастан, генетикалык жактан шартталган биологи
ялык жана морфологиялык өзгөчө касиеттерге жана
 Тумчуктуруу
ТУМЧУКТУРУУ – криминалистикада кычкылтектин де
алуу органына кирүүсүнө механикалык түрдө тоск
олдук этүүнүн сырткы таасири катары аныкталат. Т
 Тур
ТУР – туристтерди жайгаштыруу, ташуу, тамактанды
руу, саякатка чыгаруу боюнча тейлөө кызматтарыны
н топтому; саякат максатына жараша саякатчыларга
 Турагент ишмердүүлүгү
ТУРАГЕНТ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ – юридикалык жак же жеке и
шкерлер тарабынан жүргүзүлүүчү туристтик өнүмдө
рдү табуу жана аны сатуу боюнча иштер (турагент).
 Турак аянты
ТУРАК АЯНТЫ – жалпы (пайдалуу) туракжайдын жаран
ардын такай жашоосуна эсептелген бөлүгү.
 Турак бөлмө
ТУРАК БӨЛМӨ – үйдүн курулушу боюнча өзгөчөлөнгө
бөлүнбөс милдетке ээ бөлүгү, үйдүн турак аянтын
кошо эсептелген аянты.
 Турак жайы
ТУРАК ЖАЙЫ – ашкана, ажаткана, жуунуу-чайынуу бөл
мөсү ж. б. бар, жатак жана турмуш-тиричилик аянты м
енен кошо, жарандар жашоо максатында колдоно тур
 Турак курулмасы
ТУРАК КУРУЛМАСЫ – аянтынын баары же жарымынан аз
эмеси киши жашоого жана пайдаланууга арналган, у
зак мөөнөткө эсептелген, туруктуу түрдөгү өзүнчө
 Туракжай
ТУРАКЖАЙ – конституциялык укукта атайын адамдын
эркин жашоосуна эсептелген даректик-географиял
к чектерин үй аныктаган, тандалган орунду түшүнд
 Туракжай аянтынын санитардык ченеми
ТУРАКЖАЙ АЯНТЫНЫН САНИТАРДЫК ЧЕНЕМИ – жан башын
туура келүүчү жана анын жайлуу жашоо-турмушу үч
н зарыл болгон туракжай аянтынын эң төмөнкү өлчө
 Туракжай аянтынын ченеми
ТУРАКЖАЙ АЯНТЫНЫН ЧЕНЕМИ – ар жанга 12 чарчы метр
туура келе турган туракжай аянтынын КР туракжай
ыйзамдарында белгиленген өлчөмү.
 Туракжай жалдоо келишими
ТУРАКЖАЙ ЖАЛДОО КЕЛИШИМИ – бир тараптын – турак
үйдүн же жайдын ээси, же ал ыйгарым укук берген ад
ам (жалдоого берүүчү) экинчи тарапка (жалдоочуга)
 Туракжай колтийбестигин бузуу
ТУРАКЖАЙ КОЛТИЙБЕСТИГИН БУЗУУ – КР кылмыш-жаза м
ыйзамдарында каралган инсанга каршы кылмыш, анда
жашаган кишинин эркине каршы, турак-жайга мыйзам
 Туракжай курулуш кооперативи (ткк)
ТУРАКЖАЙ КУРУЛУШ КООПЕРАТИВИ (ТКК) – кооперативд
ин бир түрү, максаты өз мүчөлөрүнүн туракжайга бо
лгон муктаждыктарын канагаттандыруу болгон комм
 Туракжай тастыктамасы
ТУРАКЖАЙ ТАСТЫКТАМАСЫ – алардын ээлеринин аны ч
гарууда аныкталган шарттарды сактоо менен турак
жай сатып алууга укуктуулугун күбөлөөчү баалуу к
 Туракжай укугу
ТУРАКЖАЙ УКУГУ – 1) туракжай фондун пайдалануу бо
юнча мамилелерди теске салуучу укуктук ченемдер
ин жыйындысы. КР Т. у. укуктун өзалдынча тармагы э
 Туракжай фонду
ТУРАКЖАЙ ФОНДУ – менчигинин түрүнө карабастан б
ардык турак үйлөрдүн жана башка курулуштардагы
уракжайлардын жыйындысы. Т. ф. турак үйлөрдөгү со
 Туракжай эмес фонд
ТУРАКЖАЙ ЭМЕС ФОНД – турак үйдүн жалпы мүлкүнөн
ырткаркы, калкты социалдык тейлөөгө арналган, ад
министративдик мекемелерди жана коомдук уюмдард
 Туракжай ээлеринин шериктиги
ТУРАКЖАЙ ЭЭЛЕРИНИН ШЕРИКТИГИ – үй ээлеринин бир
гүү таризи, көп батирлүү үйдөгү кыймылсыз мүлк к
мплексине ээлик кылуу, жалпы мүлктү мыйзамда бел
 Туракжай ээлик паспорту
ТУРАКЖАЙ ЭЭЛИК ПАСПОРТУкондоминиум кыймылсыз
мүлктүн бирдиктүү топтому катары катталгандыгы,
ошондой эле кондоминиумдагы кыймылсыз мүлккө ка
 Туракжайга укук
ТУРАКЖАЙГА УКУК – бир катар мамлекеттерде жаран
ардын конституциялык социалдык укуктарынын бир
. КР Конституциясына ылайык Т. у. арбир адамдын ук
 Туракжайды жалдоочудан жалдоо келишими
ТУРАКЖАЙДЫ ЖАЛДООЧУДАН ЖАЛДОО КЕЛИШИМИ – туракж
айды жалдоо келишимине кошумча келишим боюнча, ж
лдоочу жалдоого берүүчүнүн макулдугу менен белг
 Туракжайдын колтийгистиги
ТУРАКЖАЙДЫН КОЛТИЙГИСТИГИ – адамдын жеке консти
туциялык негизги укуктарынын бири. Жашаган адамд
ардын эркине каршы туракжайга эч кимдин кирүүгө
 Тураткарым ишмердүүлүгү
ТУРАТКАРЫМ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ – юридикалык жактар же
еке ишкерлер тарабынан жүргүзүлө турган туристт
ик өнүмдөрдү түзүү, аны өркүндөтүү жана жүзөгө аш
 Турган жер
ТУРГАН ЖЕР – мейманкана, санаторий, эс алуу үйү, п
ансионат, кемпинг, туристик база, оорукана, башка
ушундай мекемелер, ошондой эле жарандын ал убакт
 Туризм
ТУРИЗМ – убактылуу болгон өлкөдө (жерде) арганда
төлөө иштерисиз эле денсоолук чыңдоо, таанып-би
үү же кесиптик иштер, спорттук, диний ж. б. максат
 Турист
ТУРИСТ – катары менен 24 сааттан 6 айга чейинки мө
нөттө же 1 түнөөдөн кем эмес убакыт ичинде арганд
ай төлөө иштерисиз эле денсоолук чыңдоо, таанып-б
 Туристтик жолдомо
ТУРИСТТИК ЖОЛДОМО – туристтик өнүмдөр берилгенд
игин тастыктай турган документ.
 Туристтик индустрия
ТУРИСТТИК ИНДУСТРИЯ – мейманканалардын ж. б. тур
сттерди жайгаштыруу жайларынын, унаа каражаттар
ынын, коомдук тамактануу объекттеринин, оюн-зоок
 Туристтик ишкердүүлүк
ТУРИСТТИК ИШКЕРДҮҮЛҮК – саякаттарды уюштуруу бо
юнча тураткарымдык, турагенттик, ошондой эле баш
а ишмердүүлүк.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru