Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Те"
Cлов всего:4834 1 След. >> Страница 1 из 3
 Тейлөө белгиси
ТЕЙЛӨӨ БЕЛГИСИ – белгилүү бир жеке же юридикалык
жактын башка бир жеке же юридикалык жакка карата
бир түрдүү товардык тейлөө боюнча кызмат көрсөт
 Тейлөө жамааты
ТЕЙЛӨӨ ЖАМААТЫ – айылчарба өнүмдөрүн сатууга, ош
ондой эле аны сактоого, иргөөгө, таңгактоого, кур
атууга, тазалоого, жыюуга, ташууга ыңгайлашып, су
 Тейлөө кооперативдери
ТЕЙЛӨӨ КООПЕРАТИВДЕРИ – сугат, ташуу, куруу, экол
огиялык жактан калыбына келтирүү, элет жергесин
елефондоштуруу, электрлештирүү, жаныбарларга ве
 Тек-жайы жөнүндө күбөлүк
ТЕК-ЖАЙЫ ЖӨНҮНДӨ КҮБӨЛҮК – буюмдун кайсы өлкөдөн
чыккандыгын күбөлөндүрүп, тийешелүү органдар та
рабынан берилген документ.
 Текшерүү актысы
ТЕКШЕРҮҮ АКТЫСЫ – уюмдардын чарбалык- каржылык и
штерин текшерүүнүн жыйынтыктарын чагылдырган ыр
асмий документ.
 Текшерүү комиссиясы
ТЕКШЕРҮҮ КОМИССИЯСЫ – корпоративдик укукта акци
онердик коомдун (жоопкерчилиги чектелген коомду
) каржы-чарба иштерин көзөмөлгө алууну ишке ашыр
 Текшерүү сатыгы
ТЕКШЕРҮҮ САТЫГЫ – каржылык, чарбачылык, ишкердик
, соода-сатык иш-аракеттерин жөнгө сала турган кы
мыш жоопкерчилигине тартылуучу тартип бузуулар
 Телеграмма (телетайпограмма, факсограмма)
ТЕЛЕГРАММА (ТЕЛЕТАЙПОГРАММА, ФАКСОГРАММА) – текс
тти берүүнүн өзгөчө ыкмасына байланыштуу айырма
анган, мазмундары боюнча ыкчам мүнөздөгү аркыл д
 Телеграфтык инкассо
ТЕЛЕГРАФТЫК ИНКАССО – адатта атамекендик ишкана
лардын уюмдар жана фирмалар менен болгон экспорт
тук аткарымдарындагы эсептешүүнүн инкассолук та
 Телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоо
ТЕЛЕФОН СҮЙЛӨШҮҮЛӨРҮН ТЫҢШОО – текшерилип жатка
н адамдын кылмыш иштери жөнүндө маалымат алуу, ан
ын байланыштарын аныктоо жана ыкчам-издөө иштери
 Телингенди өзгөлөө
ТЕЛИНГЕНДИ ӨЗГӨЛӨӨ – телинген жаранга т. а. чет ө
кө жаранына же жарандыгы жок адамга өлкө жаранды
гын берүү чечимин жокко чыгуу. Эреже катары, жара
 Тель-кель
ТЕЛЬ-КЕЛЬ (фр. Tel quel – кандай болсо ошондой) – соод
а-сатык шарты, мында өзгөчө дан эгиндерин, сатып а
луучу товар келчү жерине кандай абалда жетсе, ошо
 Темиржол
ТЕМИРЖОЛ – укук жагынан алып караганда, жолоочул
ар менен жүк ташууга арналып, техникалык каражат
ар менен атайын курулуштардын биримдигинен тург
 Темиржол коштом кагазы
ТЕМИРЖОЛ КОШТОМ КАГАЗЫ – жүк ташып жеткирүү кели
шиминин жазуу таризи болуп саналат.
 Темиржол унаасы
ТЕМИРЖОЛ УНААСЫ – башкарууну транспорт жаатында
гы аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы жүзөгө
ашырган жалпы пайдалануудагы транспорттун түрүн
 Темиржол унаасына караштуу жер
ТЕМИРЖОЛ УНААСЫНА КАРАШТУУ ЖЕР – атайын жүктөлг
н милдеттерди аткаруу үчүн ишканалар менен меке
елердин туруктуу (мөөнөтсүз) пайдалануусуна бек
 Тең жарандык
ТЕҢ ЖАРАНДЫК – биркатар өлкөлөрдүн конституцияс
ына ылайык, жарандык алган негиздерине (ыкмалары
а) карабастан, жарандар тең укукка, эркиндикке, м
 Тең өкүлчүлүк
ТЕҢ ӨКҮЛЧҮЛҮК – ага ылайык, арбир депутат бир эле
бийликтин өкүлчүлүк органына болжол менен бирде
й сандагы шайлоочулар тарабынан шайланууга тийи
 Тең өнөктөштүк мамиле
ТЕҢ ӨНӨКТӨШТҮК МАМИЛЕ – мамлекеттик жана коомду
турмушта бирдей шартта кызматташуу же биргелеш
п катышуу.
 Тең салык салуу
ТЕҢ САЛЫК САЛУУ – арбир салык төлөөчүгө бирдей к
лөмдөгү салык өлчөмү белгиленген салык салуу ус
лу. Бул усул мүлктүк абалды эсепке албайт, ошонду
 Тең укуктарды бузуу
ТЕҢ УКУКТАРДЫ БУЗУУ – жарандардын жигердүү же со
лгун жүрүм-турумдары, эгер ошол иш-аракеттер жара
ндардын укуктарына жана мыйзамдуу кызыкчылыктар
 Тең шайлоо укугу
ТЕҢ ШАЙЛОО УКУГУ – 1) төмөнкүдөй 3 шарттын болушун
болжолдоочу шайлоо тутумунун принциби: а) арбир
айлоочу бирдей сандагы добушка (көбүнчө бир) ээ б
 Теңата шайлоо
ТЕҢАТА ШАЙЛОО – кандайдыр бир органга 2 же андан
өп сандагы атаандаш талапкерлердин ичинен тандо
о менен кызмат адамын шайлоо.
 Тендер
ТЕНДЕР (англ. tend – тейлөө) – 1) жазуу жүзүндөгү сун
уш (өзгөчө баалуу кагаздарды сатып алууда) билдир
үү, оферта же оферта жасоого чакыруу (м.: жеткирип
 Тендердик (иргөө-сынак) документ
ТЕНДЕРДИК (ИРГӨӨ-СЫНАК) ДОКУМЕНТ – иргөө-сынак та
пшырыгын, анын шарты менен соодалашуу тартибин д
ярдоо үчүн сатып алуучу уюм тарабынан жеткирип б
 Тендердик билдирме
ТЕНДЕРДИК БИЛДИРМЕ – товарларды алып келип берү
, кызмат көрсөтүү, тоорук өткөрүүдө аркыл жумушт
рды аткаруу тууралуу сунуш.
 Тендердик документтер
ТЕНДЕРДИК ДОКУМЕНТТЕР – тоорук предметинин жана
объектисинин техникалык, коммерциялык, уюштуруу
чулук жана башка мүнөздөмөлөрү жөнүндө баштапкы
 Тендердик комитет
ТЕНДЕРДИК КОМИТЕТ – эларалык тооруктарды (тенде
лерди) өткөрүүгө байланыштуу тапшырыкчы (аларма
) тарабынан түзүлүүчү туруктуу же убактылуу макс
 Тендердик мыйзамдар
ТЕНДЕРДИК МЫЙЗАМДАР – аткаруучулук тооруктарды
өткөрүү жана уюштуруу, даярдоо иштерин мамлекетт
ин атынан жөнгө салуучу ченемдик документтердин
 Тендердик табыштаманы кепилдик камсыздоо
ТЕНДЕРДИК ТАБЫШТАМАНЫ КЕПИЛДИК КАМСЫЗДОО – жетк
ирүүчүгө (аткаруучуга) баардык милдеттенмелерди
аткара тургандыгы тууралуу сатып алуучу уюм тара
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru