Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Тр"
Cлов всего:4834 Страница 1 из 1
 Трактат
ТРАКТАТ (лат. tractatus – талкуулоо, кароо) – эларалык
келишимдердин Х1Х кылымда кабыл алынган аталышы
(м.: 1857-ж. Копенгаген трактаты).
 Трамптык кемечилик
ТРАМПТЫК КЕМЕЧИЛИК (англ. tramp – сөзмөсөз: селсаяк)
– деңизде товар ташууну, массалык жүк агымдарын
унаалык тейлөөнүн бир түрү. Т. к-те жүк ташуучу ке
 Транзит
ТРАНЗИТ (лат. transitus – өтүү) – көзөмөлдөгү бажы көз
өмөлү алдында турган продукциянын КР аймагы аркы
луу ташылып өткөрүлүшү.
 Транзит мамлекети
ТРАНЗИТ МАМЛЕКЕТИ – жөнөтүүчү мамлекеттен жетки
рилүүчү мамлекетке ташылып баруучу жүктөр (товар
лар ж. б. нерселер) аймагы аркылуу өтүүчү мамлекет
 Транзиттик (жер которуу) миграция
ТРАНЗИТТИК (ЖЕР КОТОРУУ) МИГРАЦИЯ – КР аймагы арк
ылуу чет элдик жарандардын жана жарандыгы жок ад
мдардын башка мамлекеттин аймагына өтүүсү.
 Транзиттик документ
ТРАНЗИТТИК ДОКУМЕНТ – бажы транзитинин жолжобол
ору боюнча жүктөрдү ташып жеткирүүдө улуттук мый
замдын талаптарына ылайык жеткирүүнү ишке ашыру
 Транзиттик жүктөр
ТРАНЗИТТИК ЖҮКТӨР – бир өлкөдөн экинчи өлкөгө үч
үнчү өлкөнүн аймагы аркылуу ташылып жеткирилүүч
жүктөр.
 Транзиттик товарлар
ТРАНЗИТТИК ТОВАРЛАР – бир бажы аймагынан экинчи
ине үчүнчү өлкөнүн (өлкөлөрдүн) аймактары аркылу
у ташылып өткөн товарлар. КРде башка көптөгөн өлк
 Трансгендик организмдер
ТРАНСГЕНДИК ОРГАНИЗМДЕР – гендик инженерия усул
дарын колдонуу менен генетикалык программалары
згөртүлгөн жаныбарлар, өсүмдүктөр, майдажандар,
 Транспалантация
ТРАНСПАЛАНТАЦИЯ (лат. transplantare – көчүрүп жалгашты
уу) – органдарды жана/же ткандарды тигил же бул о
рганизмдин денесинин башка бөлүгүнө көчүрүү. Дон
 Транспорт кыймылына жана аны пайдалануунун коопсуздугуна каршы кылмыштар
ТРАНСПОРТ КЫЙМЫЛЫНА ЖАНА АНЫ ПАЙДАЛАНУУНУН КООП
УЗДУГУНА КАРШЫ КЫЛМЫШТАР
– КР кылмыш-жаза мыйза
дарынын ченемдеринде каралган автомобиль, темир
 Транспорттук укук
ТРАНСПОРТТУК УКУК – мыйзамдардын ири тармагы, тр
анспорттук ишканаларды түзүүдө жана ишмердигин
юштурууда келип чыгуучу коомдук мамилелерди, тр
 Трансулуттук банк
ТРАНСУЛУТТУК БАНК – мамлекеттин колдоосу аркылу
у дүйнөлүк базардагы валюталык жана кредиттик ат
карымдарга көзөмөлдүк кылуучу, чет өлкөлөрдө өкү
 Трансулуттук компания
ТРАНСУЛУТТУК КОМПАНИЯ – өз аткарымдарынын басым
дуу бөлүгүн чет өлкөлөрдө, анын үстүнө бир нече ө
көдө ишке ашыруучу уюм.
 Трансулуттук корпорациялар
ТРАНСУЛУТТУК КОРПОРАЦИЯЛАР – алардын чыккан өлк
өлөрүнө, көзкарандысыз жана 2 же андан көп өлкөлө
дө алардын макулдашылган саясаттарын жана жалпы
 Трансулуттук кылмыштуулук
ТРАНСУЛУТТУК КЫЛМЫШТУУЛУК – кылмыштаанууда кыл
ыштуулуктун бир түрү; 2 же андан көп мамлекеттерг
е же болбосо 2 же андан көп мамлекеттин жеке же юр
 Трансулуттук өнөржайлык-каржы топтор (өкт)
ТРАНСУЛУТТУК ӨНӨРЖАЙЛЫК-КАРЖЫ ТОПТОР (ӨКТ) – кат
шуучуларынын арасында КМШга катышуучу-мамлекет
нин юрисдикциясында турган юридикалык жактары б
 Трансферт
ТРАНСФЕРТ (фр. transfert – көчүрүү, которуу) – 1) бир өл
көдөн башкасына чет өлкөлүк валютаны же алтынды
оторуу; 2) бир жактын экинчисине ысымы жазылган б
 Трансферттик агент
ТРАНСФЕРТТИК АГЕНТ – эмитенттин атынан жана аны
тапшыруусу боюнча баалуу кагаздарды чыгаруучу,
каттоочу жана жоюучу уюм, көбүнчө банк.
 Трассант
ТРАССАНТ (нем. trassant , ит. trassante ) – траттанын (котор
м векселинин) вексель берүүчүсү. Вексель боюнча
кцепт жана төлөм үчүн жооп берет. Т. колу траттан
 Трассат
ТРАССАТ (нем. trassat , ит. trassare – вексель боюнча кото
уу) – тратта (которум вексели) боюнча төлөөчү (ка
ызкор). Т-ты көрсөтүү траттанын милдеттүү реквиз
 Трассирлөө
ТРАССИРЛӨӨ – которум векселин (траттаны) коюу; ка
рызды чет өлкөлүк валютада жоюу ыкмасы.
 Тратта
ТРАТТА (ит. tratta ) – которум вексели.
 Трейдер
ТРЕЙДЕР – тооруктардын катышуучуларынын штатты
кызматкери болуп саналып, алар тарабынан биржад
а өткөрүлгөн тооруктарга катышуу үчүн ыйгарым ук
 Трест
ТРЕСТ (англ. trust ) – 1) жекебасар бирикме таризи, мы
да баардык биригүүчү ишканалар бирдиктүү башкар
ууга баш ийип коммерциялык жана өндүрүштүк өзлды
 Трестчиликке каршы мыйзамдар
ТРЕСТЧИЛИККЕ КАРШЫ МЫЙЗАМДАР – өнөржайлуу өлкө
лөрдөгү монополияга каршы мыйзамдардын бир түрү.
Айрыкча АКШда күч алган, монополиянын күч-кубат
 Трипликат
ТРИПЛИКАТ – документтин үчүнчү нускасы.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru