Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Тр"

<< 1 >> 1 из 2 1 2
 Трактат
ТРАКТАТ (лат. tractatus – талкуулоо, кароо) – эларалык
келишимдердин Х1Х кылымда кабыл алынган аталышы
(м.: 1857-ж. Копенгаген трактаты).
 Трамптык кемечилик
ТРАМПТЫК КЕМЕЧИЛИК (англ. tramp – сөзмөсөз: селсаяк)
– деңизде товар ташууну, массалык жүк агымдарын
унаалык тейлөөнүн бир түрү. Т. к-те жүк ташуучу ке
 Транзит
ТРАНЗИТ (лат. transitus – өтүү) – көзөмөлдөгү бажы көз
өмөлү алдында турган продукциянын КР аймагы аркы
луу ташылып өткөрүлүшү.
 Транзит мамлекети
ТРАНЗИТ МАМЛЕКЕТИ – жөнөтүүчү мамлекеттен жетки
рилүүчү мамлекетке ташылып баруучу жүктөр (товар
лар ж. б. нерселер) аймагы аркылуу өтүүчү мамлекет
 Транзиттик (жер которуу) миграция
ТРАНЗИТТИК (ЖЕР КОТОРУУ) МИГРАЦИЯ – КР аймагы арк
ылуу чет элдик жарандардын жана жарандыгы жок ад
мдардын башка мамлекеттин аймагына өтүүсү.
 Транзиттик документ
ТРАНЗИТТИК ДОКУМЕНТ – бажы транзитинин жолжобол
ору боюнча жүктөрдү ташып жеткирүүдө улуттук мый
замдын талаптарына ылайык жеткирүүнү ишке ашыру
 Транзиттик жүктөр
ТРАНЗИТТИК ЖҮКТӨР – бир өлкөдөн экинчи өлкөгө үч
үнчү өлкөнүн аймагы аркылуу ташылып жеткирилүүч
жүктөр.
 Транзиттик товарлар
ТРАНЗИТТИК ТОВАРЛАР – бир бажы аймагынан экинчи
ине үчүнчү өлкөнүн (өлкөлөрдүн) аймактары аркылу
у ташылып өткөн товарлар. КРде башка көптөгөн өлк
 Трансгендик организмдер
ТРАНСГЕНДИК ОРГАНИЗМДЕР – гендик инженерия усул
дарын колдонуу менен генетикалык программалары
згөртүлгөн жаныбарлар, өсүмдүктөр, майдажандар,
 Транспалантация
ТРАНСПАЛАНТАЦИЯ (лат. transplantare – көчүрүп жалгашты
уу) – органдарды жана/же ткандарды тигил же бул о
рганизмдин денесинин башка бөлүгүнө көчүрүү. Дон
 Транспорт кыймылына жана аны пайдалануунун коопсуздугуна каршы кылмыштар
ТРАНСПОРТ КЫЙМЫЛЫНА ЖАНА АНЫ ПАЙДАЛАНУУНУН КООП
УЗДУГУНА КАРШЫ КЫЛМЫШТАР
– КР кылмыш-жаза мыйза
дарынын ченемдеринде каралган автомобиль, темир
 Транспорттук укук
ТРАНСПОРТТУК УКУК – мыйзамдардын ири тармагы, тр
анспорттук ишканаларды түзүүдө жана ишмердигин
юштурууда келип чыгуучу коомдук мамилелерди, тр
 Трансулуттук банк
ТРАНСУЛУТТУК БАНК – мамлекеттин колдоосу аркылу
у дүйнөлүк базардагы валюталык жана кредиттик ат
карымдарга көзөмөлдүк кылуучу, чет өлкөлөрдө өкү
 Трансулуттук компания
ТРАНСУЛУТТУК КОМПАНИЯ – өз аткарымдарынын басым
дуу бөлүгүн чет өлкөлөрдө, анын үстүнө бир нече ө
көдө ишке ашыруучу уюм.
 Трансулуттук корпорациялар
ТРАНСУЛУТТУК КОРПОРАЦИЯЛАР – алардын чыккан өлк
өлөрүнө, көзкарандысыз жана 2 же андан көп өлкөлө
дө алардын макулдашылган саясаттарын жана жалпы

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: