Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Жа"

<< 2 >> 2 из 15 1 2 3 4 5
 Жаза чарасы
ЖАЗА ЧАРАСЫ – кылмыш-жаза укугунда жасалган кылм
ышты аныктоо боюнча кылмыш-жаза мыйзамынын конкр
еттүү ченеминин санкциясынын негизинде соттун ө
 Жаза чарасын колдонбоо
ЖАЗА ЧАРАСЫН КОЛДОНБОО – кылмыш жана жазык-проце
сстик укуктагы мыйзамда каралган негиздер бар эк
ендигине карабастан, кылмыш кылган жакты жазадан
 Жазадан бошотуу
ЖАЗАДАН БОШОТУУ – КРде мунапыс жана башка мыйзам
да каралган учурларда күнөөлүүгө сот тарабынан к
ылмыш-жаза жазасын колдонбоосу.
 Жазажай (шизо)
ЖАЗАЖАЙ (ШИЗО) – кээбир өлкөлөрдө, (М.: РФде), түзөт
үү мекемелеринин тартибин бузуучулар үчүн камер
лары жайгашкан бөлүмү. Ж-да отурган кишинин укук
 Жазаларды бириктирүү
ЖАЗАЛАРДЫ БИРИКТИРҮҮ – кылмыштардын жыйындысы у
чурунда сот арбир кылмыш үчүн өзүнчө жаза дайынд
п келип, аягында мыйзамда белгиленген чектерде т
 Жазаны жекелештирүү
ЖАЗАНЫ ЖЕКЕЛЕШТИРҮҮ – кылмыш-жаза укугунда мыйз
мда аныкталган санкциянын чегинде, жасалган кыл
ыш ишинин мүнөзүн жана коом үчүн коркунучтуулук
 Жазаны жеңилдетүү
ЖАЗАНЫ ЖЕҢИЛДЕТҮҮ – мыйзамда ошол кылмыш үчүн ка
ралган эң төмөнкү чектен да төмөндөтүлгөн жеңил
аза. Жосунду жазалоону алып салган же Ж. ж-чү мыйз
 Жазаны жумшарта (жеңилдете) турган жагдайлар
ЖАЗАНЫ ЖУМШАРТА (ЖЕҢИЛДЕТЕ) ТУРГАН ЖАГДАЙЛАР – К
кылмыш-жаза мыйзамдарындагы күнөөкөрдүн жасага
н кылмышы менен жеке кертбашын мүнөздөөчү жана с
 Жазаны катуулата (оорлото) турган жагдайлар
ЖАЗАНЫ КАТУУЛАТА (ООРЛОТО) ТУРГАН ЖАГДАЙЛАР – КР
кылмыш-жаза мыйзамдарындагы кылмыш жосуну да, кы
мышкердин жеке кертбашы да коомчулукка коркунуч
 Жазаны өтөөдөн бошотуу
ЖАЗАНЫ ӨТӨӨДӨН БОШОТУУ – жазаны андан ары өтөөдө
н куткаруу тартибинин жана шарттарынын негиздер
алдынала каралган кылмыш-жаза, жазык-процесстик
 Жазапул
ЖАЗАПУЛ – 1) айыптан түшкөн акча; мыйзамда же кели
шимде бекитилген учурларда жана тартипте матери
лдык таасир этүү чарасы. Жарандык укук боюнча –
 Жазма далил
ЖАЗМА ДАЛИЛ – иш жагдайы тууралуу маалымат камты
лган, иш үчүн кандайдыр бир мааниге ээ болгон, аны
н ичинде анын тууралыгын аныктоого мүмкүндүк бер
 Жазуу жүзүндөгү бүтүм
ЖАЗУУ ЖҮЗҮНДӨГҮ БҮТҮМ – жазуу жүзүндө жасалуучу
(жөнөкөй же нотариалдык) бүтүмдөр. КР жарандык мы
замдары боюнча бүтүмдүн мааниси камтылуу менен,
 Жазуу жүзүндөгү кат-кабар
ЖАЗУУ ЖҮЗҮНДӨГҮ КАТ-КАБАР – жөнөкөй жана каттоо
ркылуу жөнөтүлүүчү кат, почта карточкасы, оромка
т, майда баштыкча, секограмм (сокурлар үчүн атайы
 Жазылуу
ЖАЗЫЛУУ – 1) келишим, ал боюнча бир тарап (жазылуу
у) белгилүү бир акчалай сумманы төлөйт же бөлөк м
үлктүк эквивалентти (м.: кагаз калдыктарын, экинч
 Жазылуу сатыккат
ЖАЗЫЛУУ САТЫККАТ – облигация же артыкчылтуу акц
ялар менен кошо чыгарылып, анын ээсине ошол эле э
митенттеги жөнөкөй акциялардын белгилүү бир сан
 Жай аныктама
ЖАЙ АНЫКТАМА – соттук тергөөнүн жүрүшүндө ашкер
ленген жана каралып жаткан иштин маңызына тийеш
си жок айрым мыйзамдуулукту бузууларга карата с
 Жайыт
ЖАЙЫТ – өсүмдүк өсүп, мал оттотуу үчүн пайдаланы
ган айыл чарба жерлеринин бир түрү. Табыгый жана
жасалма (маданий) жайыттар болот. Маданий жайыт –
 Жакшылык алуучулар
ЖАКШЫЛЫК АЛУУЧУЛАР – кайрымдуулук кайырларын, ө
ыктыярдуулардын жардамдарын алуучу жактар.
 Жакшыртуучу инновация
ЖАКШЫРТУУЧУ ИННОВАЦИЯ – базардагы тигил же бул т
овардын (кызмат көрсөтүүнүн) сапаттарын (мүнөздө
өлөрүн) жакшыртуу максатында атайын тапшырык бе
 Жакын туугандар
ЖАКЫН ТУУГАНДАР – ата-энелер, жубайлар, балдар, а
ыроочулар, асырандылар, толук жана жарым-жартыла
й ага-ини, эже-сиңдилер-карындаштар, чоң-ата-чоңен
 Жалаа
ЖАЛАА – айыпталуучунун (соттолуучунун) жабарлан
учуну, күбөнү, башка бирөөнү кылмышка жалган айы
тоочунун көрсөтмөсү. Аны көрсөтмө берүүнүн жүрү
 Жалган бүтүм
ЖАЛГАН БҮТҮМ – башка бир бүтүмдү жаап-жашыруу ма
сатында жасалган бүтүм. Ж.б. эчтемкеге арзыбайт,
.а. аны соттун ошондой деп тааныган-тааныбаганын
 Жалган вексель
ЖАЛГАН ВЕКСЕЛЬ – чындыкка жатпаган (жасалмалыгы
ан улам), укукка каршы максаттар үчүн (алдамчылык
) колдонулуучу вексель.
 Жалган жарнама
ЖАЛГАН ЖАРНАМА – жарнама берүүчү (жарнама өндүрү
үчү, жарнама таркатуучу) анын жардамы менен жарна
ма керектөөчүлөрдү атайылап жаңылыштыкка түртө
 Жалган зээрчилик
ЖАЛГАН ЗЭЭРЧИЛИК – КР кылмыш-жаза мыйзамдары бою
нча, жасалма акчаны же баалуу кагазды жасоо менен
сатууну көздөгөн экономикалык иш чөйрөсүндөгү к
 Жалган ишкердик
ЖАЛГАН ИШКЕРДИК – экономикалык ишмердик чөйрөсү
ндөгү кылмыш. Объективдүү алганда бул кредит алу
ну, салыктардан кутулууну, башка мүлктүк пайда а
 Жалган кудуретсиздик
ЖАЛГАН КУДУРЕТСИЗДИК – КР кылмыш-жаза мыйзамдар
нда каралган экономикалык ишкердүүлүк чөйрөсүн
өгү кылмыш; эгер ал жосун ири зыян алып келе тург
 Жалган моюндоо
ЖАЛГАН МОЮНДОО – шек саналуучунун, айыпталуучун
н, соттолуучунун иш жүзүндө андай болбогон кылмы
шты мен жасадым деп алдынала тергөө органдары ме
 Жалган нике
ЖАЛГАН НИКЕ – жубайлардын чын ниетинен чыкпаган
же алардын бири никени каттагандан кийин, кандай
ыр бир пайда табууну көздөгөндүгүнөн улам келип

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: