Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ич"

<< >> 1 из 1 1
 Ичилчү суу
ИЧИЛЧҮ СУУ – сапаты чарбачылыкка жарамдуулугу ж
на турмуш-тиричиликке колдонулушу жагынан санит
ардык эрежелер менен ченемдер аркылуу белгиленг
 Ички аскерлер
ИЧКИ АСКЕРЛЕР – КР ИИМдин объекттерди кайтаруу,
оомдун, мамлекеттин жана инсандардын кызыкчылык
тарын коргоо, жарандардын конституциялык укукта
 Ички аудит
ИЧКИ АУДИТ – КР мыйзамдарына ылайык өзүнүн ички
өзөмөлдөө тармагынын натыйжалуулугун жана ылай
ктуулугун, кабыл алынган чечимдердин, табылган ж
 Ички вексель
ИЧКИ ВЕКСЕЛЬ – түзүлгөн орду жана ал боюнча төлө
орду И. в-дин өзү да, ошондой эле анын кармоочусу
да турган өлкөдө болгон вексель.
 Ички деңиз суулары
ИЧКИ ДЕҢИЗ СУУЛАРЫ – мамлекеттин ички сууларыны
, демек, анын эгемендүү аймагынын ажырагыс бөлүг
. Дүйнөлүк океандын мамлекеттин кургак аймагы ме
 Ички зайым облигациялары
ИЧКИ ЗАЙЫМ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫ – ички мамлекеттик зай
мдарды жолжоболоштуруу каражаты болгон баалуу к
агаздардын бир түрү. И. з. о. адатта көрсөтүүчү жак
 Ички иштер министрлиги (иим)
ИЧКИ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИ (ИИМ) – өз ыйгарым укуктар
ынын чектеринде адам укуктарын жана эркиндиктер
н коргоо, укук тартибин сактоо, коомдук коопсузд
 Ички иштер органдары
ИЧКИ ИШТЕР ОРГАНДАРЫ – коомдук тартипти, инсанды
к жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана кы
мыштуулукка каршы күрөшүү боюнча аткаруучулук-т
 Ички кемчиликтер
ИЧКИ КЕМЧИЛИКТЕР – камсыздандырылган жүккө тийе
шелүү, анын жок болушуна жана бузулушуна (чирүү, к
үйүп кетүү, жарылуу, ным тартуу ж. б. у. с.) алып кел
 Ички лизинг
ИЧКИ ЛИЗИНГлизинг берүүчү да, лизинг алуучу да
жана сатуучу (коюучу) да КР резиденти болуп эсепт
елген лизингдин таризи.
 Ички суулар
ИЧКИ СУУЛАР – жээктери бир мамлекетке тийешелүү
болгон өзөндөр ж. б. көлмөлөрдүн суулары. И. с-дын
кук тартиби мамлекеттин улуттук мыйзамдары мене
 Ички туризм
ИЧКИ ТУРИЗМ – КРдин туруктуу жашаган адамдардын
КР чегиндеги саякаты же жер которуп жүрүүсү.
 Ичүүчү суунун жетишсиздиги
ИЧҮҮЧҮ СУУНУН ЖЕТИШСИЗДИГИ – ичүүчү суунун стан
артка, келишимдин шарттарына жана анын сапатына
карата коюлучу талаптарга дал келбестиги.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: