Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ин"

<< 1 >> 1 из 6 1 2 3 4
 Инаугурация
ИНАУГУРАЦИЯ (англ. inauguration ) – АКШ жана башка бир к
тар өлкөлөрдө жаңы шайланган мамлекет башчысыны
н кызматына киришүүсүнүн салтанаттуу аземинин а
 Инвентардык номер
ИНВЕНТАРДЫК НОМЕР – негизги фонддордун туура па
далануусуна көзөмөлдүктү уюштуруу, аналитикалы
эсеп жүргүзүү үчүн номер; ар бир инвентаризация
 Инвентардык тизме
ИНВЕНТАРДЫК ТИЗМЕ – кайсы бир чарбанын, уюмдун м
лкүнүн саны жана буюмдарынын сапаты көрсөтүлгөн
, алардын баасы коюлган толук тизмеси. Мүлктү өзг
 Инвентаризациялоо
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯЛОО (кийинки лат. inventarium – мүлк тиз
меси) – уюмдун балансындагы баалуулуктардын баа
дыгын, алардын сакталышын жана тууралыгын, караж
 Инвестирлөө
ИНВЕСТИРЛӨӨ (лат. investio – кийинтем) – пайда алуу м
ксатында жана/же башка пайдалуу натыйжага жетиш
ү үчүн ишкердик жана/же башка объектке акча же ба
 Инвеститура
ИНВЕСТИТУРА – конституциялык укукта адамга же а
амдар тобуна конституцияда каралган бийлик ыйга
рым укуктарын берүү. «И.» түшүнүгү негизинен шайл
 Инвестициялар
ИНВЕСТИЦИЯЛАР – пайда алуу максатында жана/же ба
шка пайдалуу натыйжага жетишүү үчүн ишкердик жан
а/же башка объектке чегерилген акча каражаттары,
 Инвестициялык баалуу кагаз
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК БААЛУУ КАГАЗ – көрсөтүүчүнүн же э
синин аты жазылган, жүгүртүмдө инвестирлөө кара
аты катары жүргөн жана үлүштүн бар экенин далилд
 Инвестициялык долбоор
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ДОЛБООР – белгиленген тартипте бе
китилген чен-өлчөмдөргө (ченемдерге жана эрежеле
рге) жана мыйзам талаптарына ылайык иштелип чыкк
 Инвестициялык ишмердик
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШМЕРДИК – киреше алуу жана/же баш
ка пайдалуу натыйжаларга жетишүү максатында инв
стицияларды чегерүү жана практикалык иш-аракетт
 Инвестициялык кепилдик боюнча эларалык агенттик (икэа)
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК КЕПИЛДИК БОЮНЧА ЭЛАРАЛЫК АГЕНТТИК
(ИКЭА)
– 1988-жылы түзүлгөн ЭКӨБдүн туунду уюму, ал
юридикалык жана каржы жагынан көзкарандысыз. ИКЭ
 Инвестициялык кирешелер
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК КИРЕШЕЛЕР – 1) инвестициялык фондд
ун инвестициялык ишмердиктин жүрүшүндө алган ки
ешелери; 2) пенсиялык активдерди инвестирлөөнүн
 Инвестициялык компания
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК КОМПАНИЯ – өзүнүн баалуу кагаздар
ын (милдеттенмелерин) эмиссиялоо жолу менен жеке
инвесторлордун акча каражаттарын топтоочу жана
 Инвестициялык пай
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ПАЙ – ээси ал үчүн таза активдерди
н сатылып алган күнкү наркына карата аныкталган
лчөмдө акчалай төлөм алуу менен аны инвестициял
 Инвестициялык салык кредити
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК САЛЫК КРЕДИТИ – компаниялардын са
лык милдеттенмелеринин суммасынан алынуучу инве
стициялардын наркынын (адатта бекем аныкталган т

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: