Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Об"
Cлов всего:4835 1 След. >> Страница 1 из 5
 Обвиняемый
АЙЫПТАЛУУЧУ (КҮНӨӨЛӨНҮҮЧҮ) – кылмыш-жазык жүрүмү
нүн катышуучусу. Белгилүү бир жактын кылмыш жаса
андыгын көрсөтүүсү жетиштүү болгондо, тергөөчү
 Обвинение (в праве)
АЙЫПТОО (КҮНӨӨЛӨӨ) (укукта) – жасалган кылмыштын
үнөзү менен оордугуна жараша сотто жекече, жекеч
е-жарыя жана жарыя тартибинде жүргүзүлөт. Жабырл
 Обвинительное заключение
АЙЫПТОО (КҮНӨӨЛӨӨ) КОРУТУНДУСУ – аныкталган кылм
ыш жагдайы баяндалып, чогултулган далилдер талда
нуучу жана алардын негизинде айыпталып жаткан жа
 Общее собрание акционеров
АКЦИОНЕРЛЕРДИН ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНЫ – акционердик коомд
у башкаруунун жогорку органы. Коом (эгер коом дир
кторлор кеңешин түзбөй туруп иш жүргүзүп жатса)
 Обеспечение денег
АКЧАНЫ КАМСЫЗДОО – өтүмдүү (жеңил сатылуучу) баа
уулуктар (баалуу металлдар, четөлкө валюталары ж
. б.); банкнот чыгарган жана ага карата ишенимди ка
 Обменные операции
АЛМАШТЫРУУ АТКАРЫМДАРЫ – өз эсебинен жана лицен
ияттын атынан чет өлкө валюталарын накталай сат
п алуу, сатуу жана алмаштыруу аткарымдары.
 Облигации именные
АТАЛМА ОБЛИГАЦИЯ – ээси өзгөчө китепте каттала т
урган облигация. А. о. адатта упайсыз болот (упайл
у облигациядан айырмаланып).
 Обращение ценных бумаг
БААЛУУ КАГАЗДАРДЫ ЖҮГҮРТҮҮ – баалуу кагаздар ме
ен жарандык-укуктук бүтүм жасоо.
 Объект связи
БАЙЛАНЫШ ОБЪЕКТИСИ – пайдалануудагы жабдуулар ж
айгашкан башка баардык жерлердеги байланыш (маал
ыматтарды берүүчү, телерадиопрограммаларды тара
 Оборот наркотических средств (психотропных веществ)
БАҢГИЗАТ КАРАЖАТТАРЫН ЖҮГҮРТҮҮ (психотроптук за
тар)
– мамлекеттик органдар тарабынан улуксат б
рилген менчиктин баардык түрүндөгү уюмдардын ба
 Образовательный процесс
БИЛИМ БЕРҮҮ ЖҮРҮМҮ – мугалимдердин түздөнтүз ка
ышуусу менен өтүүчү жана окуучулардын өзалдынча
окуусу сындуу сабактар, ошондой эле окуучулар ме
 Образовательная стратегия
БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ТҮПКҮ МАКСАТЫ (билим берүүнү өркү
дөтүүнүн түпкү максаты)
– бирдиктүү социалдык и
ститут катары билим берүү тутумун өркүндөтүүнүн
 Образовательная программа
БИЛИМ ПРОГРАММАСЫ – билим берүүнүн белгилүү бир
деңгээлинин, багытынын жана адистигинин мазмуну.
 Образовательный стандарт
БИЛИМ СТАНДАРТЫ – негизги билим программа мазму
дарынын төмөнкү билим берүү деңгээлин аныктай т
рган ченемдер менен эрежелердин жыйындысы, бүтү
 Образовательный ценз
БИЛИМ ЧЕНТАЛАБЫ – белгилүү бир билим деңгээлине
ээ болгон (тийиштүү документтер аркылуу бекемдел
ген) жарандарга гана шайлоо укугун (жигердүү же с
 Объединенные системы
БИРИКТИРИЛГЕН ТУТУМДАР – бир же андан көп тутумд
ар аркылуу бириктирилген электр кубаттуулугун б
рүү жана бөлүштүрүүнүн бирканча тутумдары.
 Обязанность доказывания (бремя доказывания)
ДАЛИЛДӨӨ МИЛДЕТИ (далилдөө түйшүгү)– кылмыш-жаза
же жарандык иштердин өндүрүшүндө процесстин кат
ышуучуларынын ортосунда иштин чечүүсү үчүн маан
 Обеспечение доказательств
ДАЛИЛДЕРДИ КАМСЫЗДОО – сунуш кылынган далилдерд
ин акыраягында мүмкүн эмес же кыйынчылыкка учура
п калуусунан кооптонуу негизи бар болуп, сот ал д
 Обращение лекарственных средств
ДАРЫ-ДАРМЕК КАРАЖАТТАРЫН ЖҮГҮРТҮҮ – дары-дармек
каражаттарын иштеп чыгуу, колдонууга чейинки жан
а клиникалык изилдөө, өндүрүү, даярдоо, сактоо, та
 Обжалование
ДАТТАНУУ – көбүнесе өзүнөн төмөн турган мамлеке
тик органдардын кабыл алган чечимдерине карата
аттануу иштерин кароого ыйгарым укугу бар мамле
 Облигации дисконтные
ДИСКОНТТУУ ОБЛИГАЦИЯ – адатта экинчи базарда өз
наркынан төмөн сатылуучу облигация.
 Обеспечение иска
ДООНУ КАМСЫЗДОО – ишке катышып жаткан жактын ары
зы боюнча сот Д. к-го карата чара кабыл алышы мүмк
н. Эгер мындай чараларды кабыл алуу кыйынчылык т
 Обстоятельства, смягчающие наказание
ЖАЗАНЫ ЖУМШАРТА (ЖЕҢИЛДЕТЕ) ТУРГАН ЖАГДАЙЛАР – К
кылмыш-жаза мыйзамдарындагы күнөөкөрдүн жасага
н кылмышы менен жеке кертбашын мүнөздөөчү жана с
 Обстоятельства, отягчающие наказание
ЖАЗАНЫ КАТУУЛАТА (ООРЛОТО) ТУРГАН ЖАГДАЙЛАР – КР
кылмыш-жаза мыйзамдарындагы кылмыш жосуну да, кы
мышкердин жеке кертбашы да коомчулукка коркунуч
 Общий надзор
ЖАЛПЫ КӨЗӨМӨЛГӨ АЛУУ – мыйзам арткычылыгын, мыйз
амдуулуктун бирдигин жана чыңдалуусун камсыз кы
уу, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин ко
 Общая собственность
ЖАЛПЫ МЕНЧИК – 2 же андан көп жактын менчигинде т
рган мүлк, ал жалпы менчик укугу боюнча аларга та
андык. Мүлк ар менчик ээсинин менчикке карата уку
 Общедоступная библиотека
ЖАЛПЫ ПАЙДАЛАНУУЧУ КИТЕПКАНА – юридикалык жакта
рдын уюштуруу-укуктук жана менчик таризине караб
астан жана жарандардын билим деңгээлине, адистиг
 Общие расходы
ЖАЛПЫ ЧЫГЫМДАР – жалпы мүлктөрдү кармап туруу үч
үн зарыл керектүү каражаттар, чыгымдар жана башк
каржылык милдеттенмелер.
 Общеизвестные факты
ЖАЛПЫГА БЕЛГИЛҮҮ ФАКТЫЛАР – адамдардын кеңири ч
йрөсүнө, анын ичинде сотко дагы белгилүү болгон
роцесстик тармагындагы укук фактылары. Ошондукт
 Объекты (представители) животного мира
ЖАНЫБАРЛАР ДҮЙНӨСҮНҮН ОБЪЕКТИЛЕРИ (ӨКҮЛДӨРҮ) – ж
апайы сүт эмүүчүлөр, канаттуулар, сойлоочулар, ку
ргакта да, сууда да жашоочулар, чымын-чиркей, курт
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru