Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ра"
Cлов всего:4835 1 След. >> Страница 1 из 3
 Размещенные акции
АКЦИЯНЫ ЖАЙГАШТЫРУУ – акционерлерге тийешелүү б
олгон акциялар.
 Рамочный закон
АЛКАКТЫК МЫЙЗАМ – Францияда жана биркатар мамле
еттерде (мурдагы француз колонияларындагы) парл
мент тарабынан кабыл алынган мыйзам актыларынын
 Расстрел
АТУУ – өлүм жазасын орундоонун кеңири таралган ы
кмаларынын бири. Совет мезгилинде жазалоо катары
да, соттон тышкаркы зомбулук ыкмасы катары да ко
 Размещение ценных бумаг
БААЛУУ КАГАЗДЫ ЖАЙГАШТЫРУУ – эмитенттин жаранды
к-укуктук бүтүм жасоо аркылуу баалуу кагазды алг
чкы ээсинен ажыратуусу.
 Распределение наркотических средств, психотропных веществ
БАҢГИКАРАЖАТТАРЫН, ПСИХОТРОПТУК ЗАТТАРДЫ БӨЛҮШТ
ҮРҮҮ
– иш-аракеттер, алардын натыйжасында КР Өкм
тү белгиленген тартипке ылайык конкреттүү юриди
 Распространение печатных изданий
БАСМАСӨЗ БАСЫЛМАЛАРЫН ТАРАТУУ – жазылууну жүргү
зүү, басмасөз басылмаларына тапшырыктарды иштеп
чыгуу, жөнөтүү, басмасөз басылмаларына жазылуу ж
 Разбронирование
БАШЫН АЧУУ (БРОНДОН ЧЫГАРУУ) – кайра кайырып берб
өө же белгиленген мөөнөттө кайырып берүү менен, м
атериалдык байлыктарды мамлекеттик материалдык
 Разделение властей
БИЙЛИКТИН БӨЛҮНҮШҮ – ага ылайык, бирдиктүү мамле
кеттик бийликтин мыйзам чыгаруу, аткаруу, сот бий
лиги болуп өзалдынча жана бири-бирине көзкаранды
 Разделительный баланс
БӨЛҮНҮҮ БАЛАНСЫ – юридикалык жактарды кайра уюш
урууда анын укуктары менен милдеттери бөлүнүү ж
лу аркылуу жаңыдан пайда болгон жакка өтүүчү док
 Рассрочка
БӨЛҮП ТӨЛӨӨ – товарлардын же кызмат көрсөтүүлөр
үн акысын төлөө ыкмасы, мында төлөм алардын нарк
н толук эмес, бөлүп төлөө менен жүргүзүлөт. Б. т. ч
 Распределяющее предприятие
БӨЛҮШТҮРҮҮЧҮ ИШКАНА – макулдашылган аймактарда
ы керектөөчүлөрдү электр-, жылуулук кубаттуулук
ары менен камсыз кылуучу жеке менчик юридикалык
 Распределительная электрическая сеть
БӨЛҮШТҮРҮҮЧҮ ЭЛЕКТР ТАРМАГЫ – электр кубаттуулу
гун бөлүштүрүү жана аны кошуп байланыштыруучу тү
йүнгө берүү максаттарына кызмат кылуучу жабдуул
 Развратные действия
БУЗУКУ АРАКЕТ – КР кылмыш-жаза мыйзамдары боюнча
жыныстык колтийбестикке жана инсандын укуктук э
ркиндигине каршы кылмыш; ага күнөөлүүнүн өзүнүн,
 Расходы бюджета
БЮДЖЕТТИН ЧЫГАШАЛАРЫ – мамлекеттин жана жергили
ктүү өзалдынча башкаруунун максаттарын жана мил
еттерин каржылык жактан камсыз кылууга багыттал
 Распределительная сеть газа, нефти и продуктов их переработки
ГАЗ, МУНАЙЗАТ ЖАНА АЛАРДЫ КАЙРА ИШТЕТҮҮДӨН АЛЫНГ
Н ПРОДУКТУЛАРДЫ БӨЛҮШТҮРҮҮ ТАРМАГЫ
– газ, мунай
ат жана аларды кайра иштетүүдөн алынган продукт
 Разрыв дипломатических отношений
ДИПЛОМАТИЯЛЫК МАМИЛЕНИ ҮЗҮҮ – ошол кезге чейин д
ипломатиялык байланышты токтото турган дипломат
иялык акты. Куралдуу жаңжалдар учурунда, эларалы
 Рана
ЖАРААТ – тери бетинин (чели) жана алдында жаткан
кандардын механикалык бузулушу.
 Раневая баллистика
ЖАРАЛОО БАЛЛИСТИКАСЫ – атуучу куралдардын октор
унун адам (жаныбар) денесиндеги кыймыл мыйзамын и
зилдей турган сот баллистикасынын бөлүгү.
 Равноправие граждан
ЖАРАНДАР ТЕҢЧИЛИГИ – конституциялуулуктун неги
ги принциптери менен демократия белгилеринин би
ри. Бул принцип феодалдык коомдогу катмардык мам
 Равенство граждан перед законом
ЖАРАНДАРДЫН МЫЙЗАМ АЛДЫНДАГЫ ТЕҢЧИЛИГИ – кылмыш
жасаган адамдардын баардыгы мыйзам алдында тең
олуп, жынысына, расасына, улутуна, тилине, тегине,
 Расходы местного бюджета
ЖЕРГИЛИКТҮҮ БЮДЖЕТТИН ЧЫГАШАЛАРЫ – жергиликтүү
өзалдынча башкаруу органдарынын максаттарын жан
а милдеттерин каржылык жактан камсыз кылууга баг
 Работодатель
ЖУМУШ БЕРҮҮЧҮ – кызматчы менен эмгек мамилесин т
үзгөн жеке, же болбосо юридикалык жак (уюм). Ж. б. к
зматчыга эмгек акысын төлөп берүүгө жана мыйзам
 Рабочие языки
ЖУМУШ ТИЛДЕРИ – эларалык уюмдардын күндөлүк иши
де кабыл алынган ырасмий тилдер.
 Рабочее время
ЖУМУШ УБАКТЫСЫ – кызматчы ички эмгек тартибинин
эрежелерине же иш нөөмөтүнө, болбосо эмгек келиш
минин шарттарына ылайык, өзүнүн эмгектик милдет
 Размещение отходов
КАЛДЫКТЫ ЖАЙГАШТЫРУУ – калдыктарды сактоого жан
а көмүүгө байланыштуу баардык аракеттер.
 Радиационная безопасность населения
КАЛКТЫН РАДИАЦИЯЛЫК КООПСУЗДУГУ – адамдардын аз
ыркы жана келечек муундарынын, айлана-чөйрөнүн и
ндоштуруучу нурлардын зыяндуу таасиринен корго
 Разбой
КАРАКЧЫЛЫК – КР кылмыш-жаза укугундагы менчикке
каршы кылмыштын бири; уурдоонун эң коркунучтуу з
мбулук түрү. К. башка бирөөнүн менчигине ээ болуу
 Распорядители кредитов
КРЕДИТ ТЕЙЛӨӨЧҮЛӨР – бөлүнгөн бюджеттик каражат
тарды тейлөө укугу берилген жак; ал каражатты мак
саттуу багытында жумшоого жооп берет.
 Работорговля
КУЛСООДА (КУЛБАЗАР) – кайсы бир жеке адамды карма
п алган, сатып алган же кулга айлантуу максатында
ээлик кылган адамдардын иш-аракети; сатуу же алм
 Рабство
КУЛЧУЛУК – 1926-жылдын 25-сентябрында Женевада кол
оюлган Кулчулук жөнүндөгү конвенцияга ылайык, «
га карата менчик укугуна таандык кээбир же баард
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru