Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ба"
Cлов всего:4835 1 След. >> Страница 1 из 3
 Банк сберегательный
АМАНАТ (САКТЫК) БАНКЫ – негизги иш-милдетине калк
тын аманат жана колдогу акчасын тартуу кирген ба
к
.
 Банк смешанный
АРАЛАШ БАНК – 1) чет өлкөлүк капитал менен катышы
бар банк ; 2) жарым-жартылай мамлекеттик банк.
 Багаж
БАГАЖ (ЖАНЖҮК) – жүк ташуу уюмдарынын жоопкерчил
ги астында ташып-жеткирүү үчүн өткөрүлгөн жүргү
чүнүн буюмдары же жүргүнчүнүн жеке максаты боюн
 Базисная цена
БАЗИСТИК БАА (ТҮПБАА) – өндүрүүчү тарабынан тов
р же көрсөтүлгөн кызмат түрүндөгү өндүрүлгөн пр
дукциянын бирдиги үчүн же сатып алуучудан алын
 Базисный сорт (марка)
БАЗИСТИК СОРТ (МАРКА) – 1) болочок (фьючерс) бүтүмд
өрдүн негизин түзгөн товар сорту (маркасы). Болоч
к (фьючерс) баа биржаларында келишим базасы адат
 Базисный риск
БАЗИСТИК ТОБОКЕЛ – шашылыш бүтүмдөрдө накталай
ана болочок (фьючерс) баалардын ортосундагы ишен
имсиз жагдай.
 Базисные условия
БАЗИСТИК ШАРТТАР (ТҮПШАРТТАР) – унаа каражатына
арата (жеткирүү, ташуу акысын төлөө, тобокелчили
, жүктүн сакталышы) жүктүн ал-абалы боюнча аныкта
 Бакалавр
БАКАЛАВР (лат. baccalaureus ) – магистратурага жана кес
птик ишин жүргүзүүгө укук бере турган базалык жо
горку кесиптик билимдин академиялык даражасы.
 Банда
БАНДА (КЕСКИТОП) (ит. banda ) – кылмыш-жаза укугунда ж
арандар менен уюмдарга колсалуу максатында түзү
гөн жана куралданган туруктуу топ. Кандайдыр бир
 Банк
БАНК (фр. banque, ит. banco – отургуч, майдалоо күркөсү)
КРдеги юридикалык жана жеке жактардан депозит
. б. акча каражаттарды тартуу, аны кайырып берүү,
 Банковские операции
БАНК АТКАРЫМДАРЫ – КР мыйзамдары боюнча лицензи
да атайын көрсөтүлгөн банктар менен кредиттик у
мдар гана иш жүргүзүүчү аткарымдар: а) аманатчыл
 Банковские сделки
БАНК БҮТҮМДӨРҮ – банктар менен башка кредиттик у
юмдар тарабынан жүргүзүлүүчү (банк аткарымдары м
енен катар) бүтүмдөр. Кредиттик уюмдар атайын уку
 Банковская ставка
БАНК БЫЧЫМЫ – кредит ресурстарын пайдалангандыг
ы үчүн төлөнүүчү банк ссудасынын пайыздык өлчөмү
. Кардардын акча каражатына же дагы да башка баал
 Банковские документы
БАНК ДОКУМЕНТИ – банк аткарымдарын жүргүзүү үчү
эң зарыл жана жетишерлик маалыматтарды камтыга
документтер; анын мыйзамдуулугу тастыкталуу ме
 Банковские монополии
БАНК ЖЕКЕБАСАРЛЫГЫ – банк аткарымдарын жүргүзү
үдө үстөмдүк кылып, анын натыйжасында жеке өзү чо
ң өлчөмдөгү кирешелерди ала тураган ири банктар
 Банковские инвестиции
БАНК ИНВЕСТИЦИЯСЫ – 1) мамлекеттик зайым облигац
яларына, акцияларга ж. б. баалуу кагаздарга банк
есурстарын (адатта, узак мөөнөткө) салуу. Мунун а
 Банковская деятельность
БАНК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ – банк мыйзамдарында жана КРУ
нын акты ченемдеринде алдынала белгиленген көрс
өтмөлөргө ылайык жүзөгө ашырылуучу ишмердүүлүкт
 Банковская гарантия
БАНК КЕПИЛДИГИ – милдетти камсыз кылуунун бир ык
масы. КР жарандык мыйзамдарына ылайык, кепилдик б
ерген банктын же кредит мекемесинин же аманат ую
 Банковский надзор
БАНК КӨЗӨМӨЛҮ – КРУБы банктардын ишмердүүлүгүнө
берилген каржылык жана башка отчетторду иликтөө
жана талдоого алуу аркылуу (тышкы көзөмөл), ошонд
 Банковская комиссия
БАНК КОМИССИЯСЫ – өз кардарынын кызыкчылыгы бою
ча жүргүзүлгөн банк аткарымдары үчүн жасалган б
нкка комиссиялык чегеримдер.
 Банковский консорциум (синдикат)
БАНК КОНСОРЦИУМУ (СИНДИКАТ) – ири кредиттик атка
ымдарды биргелешип жүргүзүү жана зайым алуучула
р төлөбөй кеткен учурларда анын катышуучуларыны
 Банковский перевод
БАНК КОТОРУМУ – 1) эсептешүүнүн бир таризи, бир ба
нктын башкасына даректелген төлөм тапшырмасынын
жардамы, ошондой эле (банктар аралык өзгөчө кели
 Банковский кредит
БАНК КРЕДИТИ – банктар тарабынан кардарлардын а
кыл катмарларына – мамлекетке, муниципиалдык тү
зүлүштөргө жана жеке тараптарга (юридикалык жана
 Банковская пластиковая карточка
БАНК ПЛАСТИКАЛЫК КАРТОЧКАСЫ – банк тарабынан бе
илип, кардарлар дүкөндөн акчасыз соода кылганда
же накта акча алганда салыштырып көрө турган док
 Банковская провизия
БАНК ПРОВИЗИЯСЫ – айрым өлкөлөрдө мамлекеттик з
йымды жайгаштырууга катышкандыгы үчүн банктарг
төлөнүүчү комиссиялык сыйакы. Ортомчу-комиссия
 Банковская тайна
БАНК СЫРЫ – жарандык укуктун өзгөчө институту. Б
нкка аны тейлөөдөн улам маалым болгон кардардын
(корреспонденттин) эсептери (аманаттары) тууралу
 Банковская практика
БАНК ТАЖЫРЫЙБАСЫ – 1) банк ишмердүүлүгү; 2) кайра-к
айра кайталоонун натыйжасында туруктуу ченем ка
ары калыптанып калган банк ишмердүүлүгүн жөнгө
 Банковский сертификат
БАНК ТАСТЫКТАМАСЫ – банкка коюлган сумманы жана
аманатчынын (Б. т. кармоочунун) аны Б. т. берген же
л банктын каалаган бөлүмүнөн эгер башка бир шарт
 Банковская тратта
БАНК ТРАТТАСЫ – вексель берүүчү да, вексель боюн
а төлөөчү да бир эле банк болгон которум вексели.
Б. т. – өтүмдүүлүгү боюнча накталай акчага жакын
 Банковская ликвидность
БАНК ӨТҮМДҮҮЛҮГҮ – банктын активдери менен пасс
вдеринин түзүмдөрүнүн катышы менен аныкталуучу
милдеттенмелерин өз мөөнөтүндө жойо ала турган б
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru