Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Та"
Cлов всего:4835 1 След. >> Страница 1 из 3
 Таможенная территория
БАЖЫ АЙМАГЫ – мамлекеттин бажы мыйзамдары толук
көлөмдө колдонулуучу аймак. КР мыйзамдары боюнча
КР Б. а-н КР кургак жер аймагы менен анын үстүндөг
 Таможенная пошлина
БАЖЫ АЛЫМЫ – бажы тарифинде каралган бажы жыйымы
нын түрлөрүнүн бири. КР мыйзамдарына ылайык, КР б
жы чегарасы аркылуу өткөн товарлар Б. а-н алууга
 Таможенный анклав
БАЖЫ АНКЛАВЫ – бир мамлекет аймагынын чегиндеги
башка бир мамлекеттин бажы аймагынын бөлүгү болу
п саналган аймак.
 Таможенный аукцион
БАЖЫ АУКЦИОНУ – КР бажы органдары тарабынан тарт
ылып алынган товарларды сатуунун өзгөчө (жарыя с
туу түрүндөгү тоорук) тартиби.
 Таможенный брокер (посредник)
БАЖЫ ДАЛДАЛЫ (ОРТОМЧУСУ) – КР бажы мыйзамдарына ы
лайык, бажы көзөмөлүндө турган товарларды бажы ж
л-жоболоштуруусу жүрүмүндө кызмат көрсөтүүгө жа
 Таможенный документ
БАЖЫ ДОКУМЕНТИ – бажы жол-жоболоштуруусу жүргүз
лгөндүгүн күбөлөндүрүүчү укук жоболоруна ылайы
, тариз жана мазмун боюнча түзүлгөн документ.
 Таможенная декларация
БАЖЫ ЖАРНАГЫ – бажы органдарына бажы көзөмөлү үч
үн зарыл болгон маалыматтар жөнүндө жазуу жүзүнд
өгү же оозеки билдирүү. Адатта, бажы чегарасы арк
 Таможенные льготы
БАЖЫ ЖЕҢИЛДИКТЕРИ – товарларды, баалуулуктарды,
жеке буюмдарды ж. б. ташып чыгууда, ташууда же таш
п өтүүдө жеке жана юридикалык жактарга берилүүч
 Таможенные процедуры
БАЖЫ ЖОЛЖОБОЛОРУ – товар менен мүлктөрдүн кирип-
чыгуу тартибинин сакталышын көзөмөлдөө, буюмзат
арды карап чыгуу, бажы документтерин жол-жоболош
 Таможенное оформление
БАЖЫ ЖОЛ-ЖОБОЛОШТУРУУСУ – товарлар менен унаа ка
ражаттарын белгилүү бир бажы тартибинин алдында
жайгаштыруу жана ал тартиптин аракетин КР мыйзам
 Таможенные сборы
БАЖЫ ЖЫЙЫМДАРЫ – аргандай аракеттерди жасаганды
гы, тийешелүү ченемдик укуктук актыларында карал
ган бажы кызматтарын көрсөткөндүгү үчүн жеке жан
 Таможенные обследования
БАЖЫ ИЗИЛДӨӨСҮ – аймактагы, же болбосо уюмдардын
имаратындагы же аларга тийиштүү унаа каражаттар
ындагы бажы эрежесин бузуунун түздөнтүз объекти
 Таможенный склад
БАЖЫ КАМПАСЫ – 1) ташылып келинген товарлар бажы
лымдары менен салыктарды алуусуз жана сакталуу
аалында товарларга экономика саясаты колдонуус
 Таможенный досмотр
БАЖЫ КАРАМЫ – бажы органдары тарабынан жүргүзүл
өн КР мамлекеттик чегараны кесип өткөн жол аркыл
уу жөнөп бараткан жүк менен унаа каражаттарын иш
 Таможенный контроль
БАЖЫ КӨЗӨМӨЛҮ – бажы органдарынын жүктөрдүн, уна
а каражаттарынын, валютанын, валюта баалуулуктар
ынын ташып кирүү, ташып чыгуу же транзит тартибин
 Таможенные доходы
БАЖЫ КИРЕШЕСИ – бажы жолжоболору үчүн акча жыйым
дарынын мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүнө т
шүүсү. Б. к. бажы төлөмдөрүн салуунун натыйжасынд
 Таможенный сопроводительный документ
БАЖЫ КОШТОМ ДОКУМЕНТИ – бажы жүгүн бир бажы меке
есинен башкасына жөнөткөн (ташылган) учурда түзү
лүүчү документ. Б. к. д. чегаралык жана ички (м.: аэр
 Таможенная закладная
БАЖЫ КҮРӨӨЛҮГҮ – жүк ээси бажы алымын төлөгөнгө
ейин жүк күрөөгө алына тургандыгын тастыктоочу
окумент.
 Таможенная служба
БАЖЫ КЫЗМАТЫ – 1) бажы органдарында жүргүзүлүүчү
мамлекеттик кызматтын курамдык бөлүгү; 2) кең маа
исинен алганда, бажы иштерин жүзөгө ашырууга түз
 Таможенные лаборатории
БАЖЫ ЛАБОРАТОРИЯСЫ – бажылык максатта товарлард
ы экспертизадан өткөрүү жана изилдөө жүргүзүү үч
үн бажы органдары тарабынан түзүлгөн лаборатори
 Таможенная печать
БАЖЫ МӨӨРҮ – бажылык камсыз кылуу, ошондой эле ба
жы документтерин күбөлөндүрүү каражаттарынын би
ри.
 Таможенные органы
БАЖЫ ОРГАНДАРЫ – КР бажы мыйзамдары боюнча КР ба
ы иштерин уюштурууну ишке ашырууга багытталган
амлекеттик органдар. Б. о. укук коргоо органдарын
 Таможенная бандероль
БАЖЫ ОРОМКАТЫ – бажы алымын төлөө тууралуу жарлы
к.
 Таможенный режим
БАЖЫ РЕЖИМИ – бажы укугунда КР бажы чегарасы арк
луу кирип-чыккан товарлар менен унаа каражаттар
нын статусун аныктай турган жоболор жыйындысы. Б
 Таможенная политика
БАЖЫ САЯСАТЫ – бажы тутуму аркылуу жүргүзүлүүчү
тышкы экономикалык иштер чөйрөсүндөгү чаралар м
нен багыттардын топтому. Белгилүү экономикалык,
 Таможенная заявка
БАЖЫ ТАБЫШТАМАСЫ – жеке же юридикалык жактын баж
ы органдары талап кылуучу маалыматтарды билдирү
же документтерди берүү менен, бажы жолжоболошту
 Таможенный тариф
БАЖЫ ТАРИФИ – КР бажы мыйзамдары боюнча КР бажы ч
егарасы аркылуу алынып өтүүчү товарларга карата
колдонулуучу жана Тышкы экономикалык иштин това
 Таможенный перевозчик
БАЖЫ ТАШУУЧУСУ – КР мыйзамдарына ылайык түзүлүп,
юридикалык жак укугу бар жана Б. т. катары ишмерд
үлүктү жүргүзүүгө бажы органдарынан лицензия ал
 Таможенные платежи
БАЖЫ ТӨЛӨМДӨРҮ – товарлар менен унаа каражаттар
бажы чегарасы аркылуу кирип-чыкканда, ошондой э
е КР бажы мыйзамдарында каралган башка учурлард
 Таможенный пост
БАЖЫ ТОСОТУ – КР бажыкана бөлүгү; белгилүү бир жа
йда же аймакта толук бажы жол-жоболоштуруусу мен
н бажы көзөмөлүн жүргүзөт. Бажыдан айырмаланып,
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru