Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ва"
Cлов всего:4835 1 След. >> Страница 1 из 3
 Варрант на акции
АКЦИЯГА САТЫККАТ – белгилүү бир убакта (көрсөтүл
гөн мөөнөт ичинде) жөнөкөй акция сатып алуу укугу
н күбөлөндүрүүчү тастыктама.
 Валюта денежных обязательств
АКЧАЛАЙ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ВАЛЮТАСЫ – акчалай баала
нуучу милдеттенменин наркын билдирүүчү (келишим
суммасын) валюта бирдиги.
 Валюта золотая
АЛТЫН ВАЛЮТАСЫ – түздөнтүз алтынга алмаштырылыш
ы мүмкүн болгон акча бирдиги.
 Валюта сделки
БҮТҮМ ВАЛЮТАСЫ – тышкы соода келишиминде товард
н баасы белгиленүүчү же берилген эларалык креди
тин суммасы туюнтулуучу валюта. Эреже катары, Б.
 Вакцинация
ВАКЦИНДӨӨ (АРУУЛОО) (лат. vaccine – уйдуку) – жугушту
оорулардын алдыналуу максатында жигердүү иммун
итет түзүү усулу.
 Валюта
ВАЛЮТА (ит. valuta , сөзмөсөз – баа, нарк) – 1) мамлеке
тин акча тутумунун негизин түзгөн акча бирдиги (
.: КР акча бирдиги – сом); 2) мамлекеттин акча туту
 Валютный обмен
ВАЛЮТА АЛМАШТЫРУУ – белгилүү бир курс боюнча бир
өлкөнүн валютасын башка бир өлкөнүн валютасына
йырбаштоо.
 Валютные действия
ВАЛЮТА АРАКЕТИ – келишим түзүүнүн жана/же дагы
ашка аракеттин натыйжасында пайда болуучу валют
а эсеби (жергиликтүү жана чет өлкөлүк жеке жана
 Валютный арбитраж
ВАЛЮТА АРБИТРАЖЫ – белгилүү бир мезгил аралыгын
агы валюта курсунун өзгөрүүсүнүн эсебинен баары
нан мурда кайра сатып пайда табуу максатында вал
 Валютные операции
ВАЛЮТА АТКАРЫМДАРЫ – улуттук мыйзамдар же элара
ык макулдашуулар аркылуу жөнгө салынган валюта
аалуулуктары
менен жасалчу бүтүмдөр.
 Валютный аукцион
ВАЛЮТА АУКЦИОНУ – ачык валюта соодасын туюндург
н өлкөнүн валюта базарын уюштуруунун бир усулу.
 Валютные ценности
ВАЛЮТА БААЛУУЛУКТАРЫ – чет өлкө валютасы (банкно
т, казына билети, тыйын), төлөм документтери (чек,
ексель, аккредитив ж. б.), чет өлкө валютасындагы
 Валюта цены
ВАЛЮТА БААСЫ – тышкы соода келишиминде товарды
баасы туюнтулуучу акча бирдиги; бүтүм валютасы
еп да аталат.
 Валютная монополия
ВАЛЮТА ЖЕКЕБАСАРЛЫГЫ – экономикалык агенттер иш
теп тапкан баардык валюта менен валюталык аткары
мдарга мамлекеттин өз органдары аркылуу жекебас
 Валютная интеграция
ВАЛЮТА ИНТЕГРАЦИЯСЫ – аймактык чөлкөмдөрдү түзү
үнүн объективдүү шартталган жүрүмү (катышуучу ма
млекеттердин активдүү көмөктөшүүсүндө), анын чег
 Валютные интервенции
ВАЛЮТА ИНТЕРВЕНЦИЯСЫ – улуттук борбордук банкта
рдын акча-кредиттик саясатынын негизги усулдары
ын бири. Улуттук валюта курсуна, анын алымдуулуг
 Валютная касса
ВАЛЮТА КАССАСЫ – өлкөнүн чет өлкөлүк валютадагы
түшүүлөрүнүн жана төлөмдөрүнүн жыйындысы. Эсепт
рде жана салымдарда накталай акчадан жана караж
 Валютный контроль
ВАЛЮТА КӨЗӨМӨЛҮ – валюта аткарымдарын жүргүзүүд
ө валюталык мыйзамдуулукту сактоо үчүн тийешелү
органдар менен анын агенттеринин көзөмөлү; карж
 Валютные резервы
ВАЛЮТА КОРУ – өлкөнүн борбордук банкы менен карж
ы органдарындагы, же болбосо эларалык валюта-кре
иттик уюмдарындагы ырасмий чет өлкөлүк валюта к
 Валютный коэффициент
ВАЛЮТА КУНӨЛЧӨМҮ – бир валютадан башка бир валют
ага баа менен акча суммасын кайра эсептөөдөгү са
ыштырма курсу; кээбир өлкөлөрдө колдонулуучу ул
 Валютная котировка
ВАЛЮТА КУНУ – учурдагы мыйзам ченемдерине жана т
оптолгон тажрыйбага ылайык, чет өлкөлүк валютала
рдын курсун аныктоо. В. к. мамлекеттик (улуттук) же
 Валютная корзина
ВАЛЮТА КУРЖУНУ – чет өлкөлүк валюталарды кундаш
ырууда колдонулуучу ыкма; улуттук же эларалык (а
мактык) валюталардын курсун аныктайт. В. к. валют
 Валютный курс
ВАЛЮТА КУРСУ – бир өлкөнүн акча бирдигинин башка
өлкөнүн акча бирдигине (же 10 эсе өлчөмүнө) карата
баасы. Улуттук валютанын В. к. көбүнчө эларалык в
 Валютная лицензия
ВАЛЮТА ЛИЦЕНЗИЯСЫ – товарга төлөөгө белгилүү су
мадагы чет өлкө валютасын экспорттоочуга котору
у үчүн тийешелүү орган тарабынан импорттоочуга у
 Валютные отношения
ВАЛЮТА МАМИЛЕСИ – тышкы соода жүргүзүүдөгү, экон
омикалык жана техникалык көмөк көрсөтүүдөгү, вал
юта сатуу боюнча бүтүм жасоодогу ж. б. акча байлан
 Валютное законодательство
ВАЛЮТА МЫЙЗАМДАРЫ – өлкө чегинде валюта баалуул
ктары менен бүтүм жасоо, бир өлкөнүн уюмдары мен
н жарандарынын экинчи бир өлкөнүн уюмдары менен
 Валютный опцион
ВАЛЮТА ОПЦИОНУ – келишимдин теңата валюта шарты
тандоо укугу. В. о. бүтүм жасоодо каралып, белгил
ү бир мөөнөт ичинде же белгилүү бир шарт түзүлгө
 Валютная отчетность
ВАЛЮТА ОТЧЕТТУУЛУГУ – валюталык аткарымдарды ж
үргүзүү укугуна ээ болгон жеке жана юридикалык ж
ктарга валюталык көзөмөл жүргүзүүчү мамлекетт
 Валютная политика
ВАЛЮТА САЯСАТЫ – валюта мамилелеринин тармагынд
а мамлекеттик органдар, борбордук банк жана карж
мекемелери, эларалык валюта-каржы уюмдары тараб
 Валютная премия
ВАЛЮТА СЫЙЛЫГЫ – шарттуу жана учурдагы валюта ку
рсунун
ортосундагы оң айырма.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru