Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "На"
Cлов всего:4835 1 След. >> Страница 1 из 5
 Накладная авиагрузов
АБА-ЖҮК КОШТОМ КАГАЗЫ – аба-жүк ташып жеткирүү ке
лишими. Ал жүк жөнөтүүчү тарабынан жүк жөнөтүлгө
аэробекетте түзүлөт да жүк тартуучуга жүк менен
 Налог за пользование автомобильными дорогами
АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДОРУН ПАЙДАЛАНГАНДЫГЫ ҮЧҮН САЛЫК
КРдеги жалпы мамлекеттик салык болуп саналат. М
енчигинин, ишмердүүлүгүнүн түрүнө, уюмдашуу-укук
 Налог акцизный
АКЦИЗ САЛЫГЫ – КР жалпы мамлекеттик салык болуп
аналат. КР аймагында акциздик товарларды өндүрү
чү же акциздик товарларды импорттоочу, же КР айм
 Налог за оказание платных услуг населению и с розничных продаж
АКЫ АЛУУ МЕНЕН КАЛККА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ ЖАНА СООДА-
САТЫК САЛЫГЫ
– КРдеги жергиликтүү салыктардын б
ри; чен-өлчөмдөрү жергиликтүү бийлик органдарын
 Налог с туристов, выезжающих в да-льнее зарубежье
АЛЫС ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРГӨ БАРГАН ТУРИСТТЕРДЕН АЛЫНГАН С
АЛЫК
– КР жергиликтүү салыктардын бири; бийликти
н жергиликтүү өкүлчүлүктүү органы тарабынан бел
 Налог на право охоты и рыболовства
АҢЧЫЛЫК КЫЛУУ ЖАНА БАЛЫК УУЛОО САЛЫГЫ – КР жерги
иктүү салыктардын бири; бийликтин жергиликтүү ө
үлчүлүктүү органы тарабынан белгиленген ченемд
 Наводящие вопросы
БАГЫТТАМА СУРОО – сөзмөсөз же мааниси боюнча бел
гилүү бир жоопко келип такала турган же иш жүзүнд
ө болбогондугуна карабастан, белгилүү бир нерсел
 Нарушение таможенных правил
БАЖЫ ЭРЕЖЕЛЕРИН БУЗУУ – КР бажы мыйзамдарында жа
на эларалык келишимдерде белгиленген тартиптеги
жолтоо болгон жактардын аракетине аракетсиздиг
 Наблюдатель
БАЙКООЧУ – мыйзамда каралган тартипте добуш бер
үнүн жүрүшүнө, добуштарды саноого, добуш берүүнү
н жыйынтыгын аныктоого жана шайлоолордун натыйж
 Наркотические лекарственные средства
БАҢГИ ДАРЫ-ДАРМЕК КАРАЖАТТАРЫ – 1961-жылкы баңги к
ражаттары жөнүндөгү Бирдиктүү конвенцияга жана
КР мыйзамдарына ылайык түзүлүүчү жана жаңыртылы
 Наркотические средства (наркотики)
БАҢГИ КАРАЖАТТАРЫ (БАҢГИЗАТТАР) – борбордук нерв
тутумуна өзгөчө таасир этүүчү (козутуучу, делөөр
үтүүчү, эзүүчү, ээликтирүүчү) жана тийиштүү элара
 Наркобизнес
БАҢГИБИЗНЕС – кылмыш иштеринин абдан коркунучту
у түрлөрүнүн бири, эларалык жана улуттук укук чен
емдеринде тыюу салынган: баңги заттарын өндүрүү,
 Наркотизм
БАҢГИЛИК – 1) баңги заттарын такай пайдалануудан
(баңгичилик) улам адам организминин илдеттүү баг
ныңкылыгы менен шартталуучу коомго каршы (алард
 Наркомания
БАҢГИЧИЛИК – БУУнун же КР мамагентствосунун кон
енцияларында баңги заттарына киргизилип, адам э
кин психикалык жана жеке жактан өзүнө багындыры
 Налоги раскладочные
БӨЛҮНДҮ САЛЫК – жалпы суммасы мамлекет тарабына
административдик аймак бирдиги үчүн белгиленип
, андан кийин алар тарабынан салык төлөөчүлөрдүн
 Налог с граждан, выращивающих цветы в тепличных условиях и реализующих их населению
ГҮЛДӨРДҮ КҮНӨСКАНА ШАРТТАРЫНДА ӨСТҮРҮШКӨН ЖАНА
АЛККА САТКАН ЖАРАНДАРДАН САЛЫК
– КР жергиликтүү
салыктардын бири; бийликтин жергиликтүү өкүлчүл
 Наблюдатель дипломатический
ДИПЛОМАТТЫК БАЙКООЧУ – эларалык жыйындардын, би
икмелердин жана органдардын ишине катышуу үчүн
өнөтүлгөн мамлекеттин же эларалык уюмдардын өкү
 Наказание
ЖАЗА – мамлекеттин атынан сот өкүмү боюнча кылмы
ш жасагандыгы үчүн күнөлүү деп таанылган күнөкөр
лөрдү укугу менен эркиндигинен ажыратуу же чектө
 Наемничество
ЖАЛДАМАЧЫЛЫК – куралдуу жаңжалга же согуш араке
ине колдонуу үчүн жалданма колду жалдоо, үйрөтүү
, каржылоо жана материалдык жактан камсыз кылуу.
 Наемник
ЖАЛДАНМА КОЛ (ЖАЛДАНМА АСКЕР) – материалдык сыйа
ы алуу максатында аракеттенген жана куралдуу жа
жалга же согуш аракетине катышкан мамлекеттин ж
 Наймодатель
ЖАЛДООГО БЕРҮҮЧҮ – 1) башка тарапка (жалдоочуга) а
кы төлөп жашоо үчүн (ээлик кылууга жана пайдалану
уга) туракжайды жалдоого берүү келишиминин бир т
 Наниматель
ЖАЛДООЧУ – 1) анда акысын төлөп (ээлеп туруу жана
айдалануу) жашоо үчүн башка тараптан (жалдоого б
рүүчүдөн) туракжайды жалдоо келишиминин бир тар
 Насильственные действия сексуального характера
ЖАНКУМАР МҮНӨЗҮНДӨГҮ ЗОМБУЛУК АРАКЕТТЕР – инсан
дын жыныстык колтийбестигине жана укуктук эркин
игине каршы кылмыш. Мындайга бачабаздык, лесбиян
 Нарушение равноправия граждан
ЖАРАНДАРДЫН ТЕҢ УКУКТУУЛУГУН БУЗУУ – адамдын жа
а жарандын конституциялык укуктарына жана эркин
диктерине каршы кылмыш. Эгер бул аракеттер укукт
 Налог на рекламу
ЖАРНАМА САЛЫГЫ – КР жергиликтүү салыктардын бир
; бийликтин жергиликтүү өкүлчүлүктүү органы тар
бынан белгиленген ченемде болот. Аргандай менчи
 Налог подоходный с физических лиц
ЖЕКЕ АДАМДАРДАН КИРЕШЕ САЛЫГЫ – КРдеги жалпы мам
лекеттик салык болуп саналат. Кирешиси бар, КР ре
иденттери жана резидент эместери – жеке адамдар
 Нарушение неприкосновенности частной жизни
ЖЕКЕ ТУРМУШ КОЛТИЙБЕСТИГИН БУЗУУ – анын макулду
усуз кишинин жеке жашоо-турмушу анын жеке же үйб
лөлүк сырлары) тууралуу маалымат жыйноо жана тар
 Налог земельный
ЖЕР САЛЫГЫ – КР жер участогун пайдалануу укугу ү
үн төлөнүүчү максаттуу салыктардын бири. Салык с
алуунун негизги объекттери (мейли айыл чарбачылы
 Налоги местные
ЖЕРГИЛИКТҮҮ САЛЫКТАР – өз ишмердүүлүктөрүн өздө
рүнө баш ийген аймактарда жүзөгө ашырып жатышкан
жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары – жер
 Налог за право использования местной символики
ЖЕРГИЛИКТҮҮ СИМВОЛДОРДУ ПАЙДАЛАНУУ САЛЫГЫ – КР
ергиликтүү салыктардын бири; бийликтин жергилик
түү өкүлчүлүктүү органы тарабынан белгиленген ч
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru