Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Це"
Cлов всего:4835 Страница 1 из 1
 Ценная бумага
БААЛУУ КАГАЗ – мүлктүк укуктун милдеттүү реквиз
ттерин жана белгиленген тариздеринин сакталуус
н күбөлөөчү документ, же мыйзамда аныкталган уку
 Центральный депозитарий
БОРБОРДУК ДЕПОЗИТАРИЙ – айрым мамлекеттерде бүт
күл өлкөнүн чегинде баалуу кагаздар боюнча укукт
арды жана алар менен аткарымдарды борборлоштуру
 Цена иска
ДООАРЫЗ НАРКЫ – жарандык процессинде доогердин
отко билдирген мүлктүк талабынын акчалай түрү. Д
. н. төмөнкүлөр боюнча аныкталат: талап кылынган с
 Целевое назначение земель
ЖЕРДИН МАКСАТТУУ БАГЫТЫ – жер учаскасынын жер уч
аскасына карата укугун күбөлөндүрүүчү документт
ерде, келишимде же дагы башка укук берүүчү докуме
 Ценз пола
ЖЫНЫС ЧЕНТАЛАБЫ – жыныс белгиси боюнча шайлоо ук
угун мыйзамдуу чектөө (жигердүү же сол-гун), ачыгы
аялдардын шайлоо укугун тануу. XIX жана XX кылымдар
 Центральная избирательная комиссия кр (цик кр)
КР БОРБОРДУК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫ (КР БШК) – КРде ша
лоолорду жана референдумдарды даярдоо жана өткө
рүү үчүн түзүлгөн комиссиялардын курамын башкар
 Цель преступления
КЫЛМЫШ МАКСАТЫ – кылмыш-жаза укугу боюнча, кылмы
кер жетүүгө аракет жасаган натыйжа. Эгер кылмыш
үйөсү болсо – анын түрткүнчүгү, ал эми максаты б
 Целевые бюджетные фонды
МАКСАТТУУ БЮДЖЕТ ФОНДУСУ – бюджет тутумунун бир
бөлүкчөсү, ал бюджетте эл чарбасынын кыйла артык
ылык берилүүчү тармактарын, мамлекеттик програм
 Цена
НАРК – жарандык укук боюнча, кээбир келишим түрл
рүнүн маанилүү шарттарынын бири. Н. сатылган өнү
, аткарылган жумуш же жасалган кызмат үчүн акы тө
 Центральная компания финансово-промышленной группы
ӨНӨРЖАЙЛЫК-КАРЖЫ ТОБУНУН БОРБОРДУК КОМПАНИЯСЫ
айрым өлкөлөрдүн, (м.: РФ), мыйзамдарына ылайык, өн
өржайлык-каржы тобун (ӨКТ) түзүү жөнүндөгү келиши
 Цена сиф
СИФ БААСЫ – жүктү ташуу, бажы жыйымдарын төлөө, к
мсыздандыруу боюнча баардык чыгымдарды, ошондой
эле сатып алынуучу жердеги (т. а. көздөгөн жеринд
 Цена фас
ФАС БААСЫ – жүктү кеме токтоочу жайга жеткирүү м
нен жөнөтүүчүнүн транспорттук-экспедитордук чы
ымдарын чектөөчү баа.
 Цена фоб
ФОБ БААСЫ – товардын экспорттоочунун өлкөсү-нүн
чегине жеткирүү боюнча баардык чыгымдарын жана а
нын өздүк наркын ичине камтыган баасы, алынган са
 Цена франко
ФРАНКО БААСЫ – тапшырык ээсине өнүмдү жеткирүү б
оюнча алдынала каралган ташып жеткирүү чыгымдар
н калыбына келтирүүнүн тартибин эсепке алуу мен
 Цензор
ЦЕНЗОР (лат. censor ) – цензураны (көзөмөлдү) ишке ашы
руучу киши.
 Цензура
ЦЕНЗУРА (лат. censura ) – ырасмий бийликтердин басма
родукцияларынын мазмуунуна, жарыкка чыгарылышы
а жана таркатылышына, сахналык коюулардын, радио
 Цессионарий (цессионер)
ЦЕССИОНАРИЙ (ЦЕССИОНЕР) – укук, менчик ж. б. у. с. ө
көрүлүп берилген киши (кара:Цессия). Камсызданды
ууда – кайра камсыздандыруучу, кайра камсызданд
 Цессия
ЦЕССИЯ (лат. cessio ) – 1) бир тарап (цедент) экинчи тар
аптын (цессионарийдин) алдында белгиленген мөөнө
ттө ага тийиштүү болгон талапкылуучулук укугун ү
 Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения
ЧАРБАЛЫК-ИЧҮҮЧҮ СУУ МЕНЕН ЖАБДУУНУН БОРБОРДУК ТА
РМАГЫ
– суу түтүктөр тарамы бар чарбалык-ичүүчү
аза суу менен жабдуу тармагы.
 Ценз
ЧЕНТАЛАП – 1) адамдын саясий же кызматтык укуктар
ын аныктоочу шарттардын жыйындысы: а) мүлктүк Ч. (
ыймылсыз мүлккө ээлик кылуу, белгилүү киреше, ма
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru