Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Са"
Cлов всего:4835 Страница 1 из 1
 Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг
БААЛУУ КАГАЗДАР БАЗАРЫНЫН КЕСИПКӨЙ КАТЫШУУЧУЛАР
ЫНЫН ӨЗАЛДЫНЧА ЖӨНГӨ САЛЫНУУЧУ УЮМДАРЫ
– КР жара
ндык мыйзамдары боюнча, мыйзамга ылайык аракет к
 Садовый земельный участок
БАКЧА ЖЕР УЧАСТОГУ – мөмө, жемиш, жашылча, бакчач
лык же дагы башка айылчарба өсүмдүктөрүн жана ка
ртошка өстүрүү, ошондой эле эсалуу үчүн жарандар
 Самооговор
ЖАЛГАН МОЮНДОО – шек саналуучунун, айыпталуучун
н, соттолуучунун иш жүзүндө андай болбогон кылмы
шты мен жасадым деп алдынала тергөө органдары ме
 Самооборона коллективная
ЖАМААТТАШ КОРГОНУУ – эларалык укуктагы эки же ан
дан көп мамлекеттин алардын арасындагы куралдуу
колсалуунун курмандыгы болгон биринин саясий кө
 Самозащита гражданских прав
ЖАРАНДЫК УКУК КОРГОНУУСУ – КР жарандык мыйзамда
ында каралган жарандык укуктун коргонуу ыкмалар
ынын бири. Ж. у. к. укук бузуу менен бирдей өлчөмдө
 Самооборона индивидуальная
ЖЕКЕЧЕ КОРГОНУУ – башка мамлекеттин куралдуу ко
салуусунан улам бузулган өзүнүн саясий көзкаран
дысыздыгын, аймактык бүтүндүүлүгүн жана колтийг
 Самостоятельная занятость
ӨЗАЛДЫНЧА АЛАКЕТ (ӨЗ АРБАЙЫН СОКТУРУУ) – өз бизне
син уюштуруу жана өзүн камсыз кылуу максатында ю
идикалык жакты түзбөй туруп жүргүзүлүүчү жаранд
 Самоуправление
ӨЗАЛДЫНЧА БАШКАРУУ – өз иштерин башкарууда канд
йдыр бир уюмдашкан социалдык коомчулуктун өзалд
ынчалуулугу. Ө. б-нун административдик-аймактык б
 Самовольная постройка
ӨЗҮМБИЛЕМ КУРУЛУШ – КР жарандык мыйзамдары боюн
а, мыйзамда ж. б. укуктук актыларда белгиленген т
ртиптеги максаттар үчүн бөлүнбөгөн жер участогу
 Самоуправство
ӨЗҮМБИЛЕМДИК – КР кылмыш-жаза мыйзамдарында кар
лган башкаруу тартибине каршы жасалган кылмыш. М
ыйзамдарда (ченемдик актыларда) белгиленген тарт
 Самозащита
ӨЗҮН КОРГОО – күч колдонууга жана коркутуп-үркүт
үүгө тыюу салуу принцибине жат, бирок куралдуу ко
лсалууга кирбеген иш-аракеттердин натыйжасында
 Самоубийство
ӨЗҮНҮН ЖАНЫН КЫЮУ – атайылап өз жанын өзү кыюу. К
де Ө. ж. к-га чейин жеткиргендиги үчүн кылмыш-жаза
жоопкерчилиги белгиленген. Ал эми АКШда өзгөчө э
 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
КАЛКТЫН САНИТАРДЫК-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫК БАЙЫМДУУЛУ
У
– айлана-чөйрө адам баласына терс таасирин тий
гизбей турган, жана да анын турмуш-тиричилигине ж
 Самогоноварение
КОЛАРАК ТАРТУУ – СССР административдик мыйзамда
ры боюнча, үй шартында күчтүү спирт ичимдиктерин
даярдоо, сактоо же коларагын тартуу жабдууларын
 Самонадеянность преступная (легкомыслие преступное)
КЫЛМЫШ ТЕКЕБЕРЧИЛИГИ (кылмыш жеңил ойлуулугу) –
ылмыш-жаза укугундагы күнөө таризи, кылмыштуу ба
йкабастыктын бир түрү.
 Саботаж
САБОТАЖ (фр. sabotage ) – кезинде СССР кылмыш-жаза мый
амдарында каралган, кылмыш-жаза укугундагы кылм
штардын бири. Өкмөт бийлиги менен мамлекеттик ап
 Садизм
САДИЗМ – мыкаачылык тарткылыгы, башка бирөөнүн к
ыйналуусунан ыракат алуу. Француз жазуучусу марк
из де Саддын (1740–1814-жж.) атынан аталып калган. С. ө
 Санаторно-курортные организации
САНАТОРИЙ-КУРОРТТУК УЮМДАР – мамлекеттик, муниц
палдык, жеке ж. б. менчикте туруп, денсоолук чыңдо
о чөлкөмүндө жайгашуу менен, дарылоо жана салама
 Санация
САНАЦИЯ (ЖАНДАНДЫРУУ ) (лат. sanatio – дарылоо) – уюмд
арды банкроттон куткаруу жана анын атаандашчылд
гын арттыруудагы каржылык ж. б. экономикалык жак
 Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия
САНИТАРДЫК ЖУГУШТУУ ООРУЛАРГА КАРШЫ (АЛДЫНАЛУУ)
ШЧАРА
– айлана-чөйрө акыбалынын адамга тийгизге
н терс таасирин жоюуга же азайтууга, жугуштуу оор
 Санитарно-защитная зона
САНИТАРДЫК КОРГОО ТИЛКЕСИ – КР экологиялык мыйз
мдары боюнча, жерге жакын аба катмарында бузуучу
заттар кошундусунун талап кылынган ченемин камс
 Санитарные правила
САНИТАРДЫК ЭРЕЖЕ – айлана-чөйрө таасиринин адам
үчүн коопсуздук жана/же зыянсыздык чен-өлчөмүн б
лгилей турган ченемдик акты. Баардык мамлекетти
 Санитарно-эпидемиологическое заключение
САНИТАРДЫК-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫК КОРУТУНДУ – жашоо ч
өйрөсүнүн, чарбачылык ж. б. иш-аракеттердин, өндүр
үмдөрдүн, жумуштун, тейлөө кызматынын, ошондой эл
 Санитарно-эпидемиологическая обстановка
САНИТАРДЫК-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫК КЫРДААЛ – так көрсө
түлгөн маалда белгилүү бир аймактагы калк салама
ттыгы менен жашоо чөйрөсүнүн абалы.
 Санкции
САНКЦИЯ (лат. sanction – катуу токтом) – адатта, акырк
ы мүнөздөгү чара, чечим. Анын төрт негизги маанис
бар: а) укук тартибин бузгандарга карата колдону
 Сатисфакция
САТИСФАКЦИЯЛОО (лат. satisfactio – канагаттандыруу –
амлекет-бузуучу жабыр тарткан мамлекеттин талаб
ын канагаттандыргандыгы менен мүнөздөлө турган
 Самородки
ТАБИГЫЙ ТАБЫЛГА, УЮТУНДУ – кен-байлык казылган ж
рде кездешүүчү орточо күкүмүнөн кыйла чоң өлчөм
өгү баалуу металлдардын өзүнүн обочолонгондугу
 Санитарная норма жилой площади
ТУРАКЖАЙ АЯНТЫНЫН САНИТАРДЫК ЧЕНЕМИ – жан башын
туура келүүчү жана анын жайлуу жашоо-турмушу үч
н зарыл болгон туракжай аянтынын эң төмөнкү өлчө
 Санкции международные
ЭЛАРАЛЫК САНКЦИЯ – эларалык укук доктринасында
ана иш-тажырыйбасында: а) бузуучу-мамлекет үчүн ж
амгымсыз кесепет экендигин көрсөткөн эларалык у
 Самоопределения народов принцип
ЭЛДЕРДИН ӨЗ ТАГДЫРЫН ӨЗҮ ЧЕЧҮҮ ПРИНЦИБИ – эларал
ык укуктун негизги императивдик принциптеринин
ири, толук аталышы – «Элдердин теңчилик жана өз
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru