Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ау"

<< >> 1 из 1 1
 Аудит
Бул, чарба жүргүзүүчү субъекттердин отчетторуну
, эсепке алуу системасынын тактыгын, алардын тол
к камтылышын жана колдонуудагы мыйзамдарга жана
 Аудитор
Сертификатка ээ адис, ал стандарттарга ылайык ау
итордук ишти жүзөгө ашырат жана аудитордук уюмд
н аудит жүргүзүүсү үчүн жоопкерчиликтүү болуп с
 Аудиторская деятельность
Аудиторлор/аудитордук уюмдардын бухгалтердик (ф
нансылык) отчетторго, төлөм-эсептешүү документт
рине, салык декларацияларына ж.б. финансылык мил
 Аудиторская организация
Аудитордук ишти гана жүргүзгөн жана эгерде бул м
млекеттин мыйзамдарында белгиленген болсо, белг
иленген тартипте ушул ишти жүзөгө ашырууга лицен
 Аудиторское задание
Белгиленген планды аткаруу максатында, коюлган т
апшырманын чегинде аткарылууга тийиш болгон ауд
т үчүн тапшырма. Мисалы, ички аудит, ички контрол
 Аудиторские доказательства
Аудитордун пикири негизденген, анын корутундула
ын тастыктаган маалымат. Баштапкы документтер ж
на финансылык отчеттун негизинде камтылган бухг
 Аудиторское заключение о финансовой отчетности
Аудитордун белгиленген формада чагылдырылган бу
хгалтердик отчеттордун аныктыгы жана бухгалтерд
ик эсепти жүргүзүү тартибинин белгиленген талап
 Аудиторские услуги
Уюмдун ишине текшерүүлөрдү жүргүзүү, бул мыйзам
ктыларынын жана айрым ченемдик укуктук документ
тердин нормаларынын бузулушуна алып келиши ыкты
 Аукцион
Ачык тооруктун бир түрү, мында тоорук предмети са
туучунун көз карашы боюнча эң жогорку бааны жана/
же эң эле алгылыктуу шартты сунуштаган жакка сат
 Аутентификация информации
Документте камтылган маалыматтын аныктыгын жана
бүтүндүгүн тастыктоо. Аутентификация документт
н түзүмүнүн жана мазмунунун же анын реквизиттер

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: