Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ба"

<< 1 >> 1 из 2 1 2
 База данных
1) Талдап-иликтөөлөрдү жана эсептешүүлөрдү жүргү
үүдө колдонулган маалыматтардын жана/же көрсөтк
үчтөрдүн сандык маанисинин жыйындысы; 2) колдонмо
 Базисный пункт
Пайыздын жүздөн бир бөлүгү. Мындай бирдиктерде а
ырманы пайыздык чендерде өлчөө, мүнөздөө зарыл.
исалы, эгерде пайыздык чен 6,3% - 6,5% чейин жогорула
 Базовый период
Өсүш арымына, өзгөрүү чегине, экономикалык индек
терди ж.б. көрсөткүчтөрдү аныктоодо баштапкы баз
а катары кабыл алынган мезгил (жыл, чейрек, ай).
 Баланс
Эки бөлүктөн турган сандык катыш, алар бири-бирин
е дал келүүгө тийиш, анткени ал бирдей сандагы ак
анын, товардын келип түшүүсүн жана чыгымдалышын
 Балансовый отчет
Фирманын белгилүү бир мезгил ичиндеги активдери,
пассивдери жана өздүк капиталынын таза наркы ту
ралуу жыйынтыкталган отчет; фирманын бухгалтерд
 Банкноты
(англис тилинен bank-note) – өлкө мыйзамдарына ылайык
жүгүртүүгө чыгарылган банктык билеттер, ар канд
й нарктагы акча белгилери. Жасалма акча жасоочул
 Банковская гарантия
Банк-гаранттын өз кардарынын акчалай милдеттенм
син аткаруусу үчүн кепилдиги; кардар мөөнөтүндө
төлөбөй койсо, ал үчүн банк төлөөгө тийиш. Кепилд
 Банковские кредиты
Кайтарып берүү жана кредиттик пайыздарды төлөө ш
арттарында банк тарабынан белгилүү бир мөөнөткө
сунушталган акча каражаттары.
 Банковский депозит
Финансы-кредит мекемеси тарабынан төлөөгө жөндө
дүүлүк, мөөнөтүндө төлөө жана кайтарып берүү шар
ттарында келишим боюнча алынган акча каражаттар
 Банковский вклад
Финансы-кредит мекемеси тарабынан төлөөгө жөндө
дүүлүк, мөөнөтүндө төлөө жана кайтарып берүү шар
ттарында башка жактардан келишим боюнча кабыл ал
 Банковская система
Бири-бири жана тышкы чөйрө менен өз ара иш алып ба
рган, иши тиешелүү мыйзамдар аркылуу жөнгө салын
ан банктардын ж.б. кредиттик мекемелердин топтом
 Банковские операции
Банктар тарабынан акча каражаттарын, баалуу кага
здарды тартуу жана жайгаштыруу, эсептешүүлөрдү ж
үзөгө ашыруу боюнча жүргүзүлгөн операциялар. Ала
 Банк-банкрот
Белгиленген тартипте банкрот катары таанылган б
нк.
 Банкротство
Юридикалык жактын төлөөгө жөндөмсүздүгү, б.а алг
н милдеттенмелеринин ликвиддүү активдерден ашы
кетиши кесепетинен бюджетке жана бюджеттен тыш
 Банк-отправитель
Төлөм системасынын катышуучусу болуп саналган ж
на төлөм документтерин же билдирүүлөрдү демилге
леген банк.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: