Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ба"
Cлов всего:695 Страница 1 из 1
 База данных
1) Талдап-иликтөөлөрдү жана эсептешүүлөрдү жүргү
үүдө колдонулган маалыматтардын жана/же көрсөтк
үчтөрдүн сандык маанисинин жыйындысы; 2) колдонмо
 Базисный пункт
Пайыздын жүздөн бир бөлүгү. Мындай бирдиктерде а
ырманы пайыздык чендерде өлчөө, мүнөздөө зарыл.
исалы, эгерде пайыздык чен 6,3% - 6,5% чейин жогорула
 Базовый период
Өсүш арымына, өзгөрүү чегине, экономикалык индек
терди ж.б. көрсөткүчтөрдү аныктоодо баштапкы баз
а катары кабыл алынган мезгил (жыл, чейрек, ай).
 Баланс
Эки бөлүктөн турган сандык катыш, алар бири-бирин
е дал келүүгө тийиш, анткени ал бирдей сандагы ак
анын, товардын келип түшүүсүн жана чыгымдалышын
 Балансовый отчет
Фирманын белгилүү бир мезгил ичиндеги активдери,
пассивдери жана өздүк капиталынын таза наркы ту
ралуу жыйынтыкталган отчет; фирманын бухгалтерд
 Банкноты
(англис тилинен bank-note) – өлкө мыйзамдарына ылайык
жүгүртүүгө чыгарылган банктык билеттер, ар канд
й нарктагы акча белгилери. Жасалма акча жасоочул
 Банковская гарантия
Банк-гаранттын өз кардарынын акчалай милдеттенм
син аткаруусу үчүн кепилдиги; кардар мөөнөтүндө
төлөбөй койсо, ал үчүн банк төлөөгө тийиш. Кепилд
 Банковские кредиты
Кайтарып берүү жана кредиттик пайыздарды төлөө ш
арттарында банк тарабынан белгилүү бир мөөнөткө
сунушталган акча каражаттары.
 Банковский депозит
Финансы-кредит мекемеси тарабынан төлөөгө жөндө
дүүлүк, мөөнөтүндө төлөө жана кайтарып берүү шар
ттарында келишим боюнча алынган акча каражаттар
 Банковский вклад
Финансы-кредит мекемеси тарабынан төлөөгө жөндө
дүүлүк, мөөнөтүндө төлөө жана кайтарып берүү шар
ттарында башка жактардан келишим боюнча кабыл ал
 Банковская система
Бири-бири жана тышкы чөйрө менен өз ара иш алып ба
рган, иши тиешелүү мыйзамдар аркылуу жөнгө салын
ан банктардын ж.б. кредиттик мекемелердин топтом
 Банковские операции
Банктар тарабынан акча каражаттарын, баалуу кага
здарды тартуу жана жайгаштыруу, эсептешүүлөрдү ж
үзөгө ашыруу боюнча жүргүзүлгөн операциялар. Ала
 Банк-банкрот
Белгиленген тартипте банкрот катары таанылган б
нк.
 Банкротство
Юридикалык жактын төлөөгө жөндөмсүздүгү, б.а алг
н милдеттенмелеринин ликвиддүү активдерден ашы
кетиши кесепетинен бюджетке жана бюджеттен тыш
 Банк-отправитель
Төлөм системасынын катышуучусу болуп саналган ж
на төлөм документтерин же билдирүүлөрдү демилге
леген банк.
 Банк-получатель
Төлөм системасынын катышуучусу болуп саналган ж
на төлөм документтерин же билдирүүлөрдү алуучу
анк.
 Банк-плательщик
1) Системанын каттодон өткөрүлгөн катышуучусу, ал
кардардын көрсөтмөсү боюнча акча каражаттарын б
ул банкта ачылган анын эсебинен акча каражаттары
 Банк-корреспондент
Банк-резиденттин тапшырма берүү келишиминин нег
зинде атайы ачылган корреспонденттик эсеп же ба
к-корреспонденттердин үчүнчү банктагы эсептери
 Банк, имеющий «исламское окно»
Талапка ылайык лицензиясы болгон шартта, тиешелү
ү бөлүмдүн («ислам терезесинин») алкагында ислам
банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык кызм
 Банковская платёжная карта
Терминалдар же башка жабдуулар аркылуу товарлар
ы, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу, улуттук жана
чет өлкө валюталарында нак акча каражаттарын алу
 Банковская агентская сеть
Өзүндө эсептешүү банкын жана алар ортосунда түзү
лгөн агенттик келишимдин негизинде банктык кызм
т көрсөтүүлөрдүн айрым түрлөрүн сунуштоо боюнча
 Банковский счет
Депозитти (банктык аманатты) кабыл алуу жана/же к
едит берүү, ошондой эле банктык тажрыйбада иш жү
үртүүнүн багыттары колдонулган жана Кыргыз Респ
 Банковский счет по учету электронных денег
Банк тарабынан ачылган эсеп, ал чыгарылган элект
ондук акча боюнча акча каражаттар суммасын чеге
үү жана электрондук акчанын ордун жабуу үчүн ала
 Банковский терминал/ Терминал для приемабанковских платежных карт
Карттан маалыматтарды чечмелеп көрүүгө, аларды т
оптоштуруп, жөнөтүүгө жана тиешелүү төлөм систем
асынын карты боюнча ишке ашырылган операциялар т
 Банкомат
Нак акча каражаттарын берүү жана/же кабыл алуу, а
ча каражаттарын картка жазуу, карт ээси тарабына
н өткөрүлгөн транзакциялар боюнча маалыматтарды
 Банковская группа
Кыргыз Республикасындагы банктык топ, бул:
Улутту
к банктан лицензия алган банктан, анын туунду жан
а/же караштуу компанияларынан, ошондой эле алард
 Банковский холдинг
Банктык холдинг – банктардын (туунду кредиттик у
юмдардын) акцияларынын контролдук топтомуна ээл
к кылган жана кабыл алынып жаткан чечимдерди аны
 Банковская холдинговая компания в Кыргызской Республике
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, баш
ы компания банктык холдингдик компания болуп эс
птелет. Ал эми банк анын туунду компаниясынан же
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru