Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Об"
Cлов всего:695 Страница 1 из 1
 Обезличенный металлический счет
Баалуу металлдардын жеке белгилерин көрсөтүүсүз
эле эсебин жүргүзүү жана баалуу металлдарды тар
уу жана жайгаштыруу боюнча операцияларды ишке а
 Обезналичивание валюты
Нак валютаны нак эмес валютага алмашуу операциял
ары.
 Обеспечение целостности документа
Төлөм документин кошо алганда, документти санкци
ясыз же кокустан өзгөртүлүшүнө жол бербөө.
 Обеспеченный актив
Карызгердин иш процессине тартылган тиешелүү ак
а агымы, ошондой эле экинчи каражат алуу булакта
ы менен (күрөө, кепилдик, банктык гарантия) камсы
 Обеспеченные кредиты
Тиешелүү талаптарга жооп берген күрөө түрүндө ка
мсыздоого ээ кредиттер.
 Обесценение валюты
Өзгөрүлмөлүү валюта курсу ыргагында улуттук вал
танын наркынын башка валюталарга карата төмөндө
шү.
 Облигация
Өкмөттүн же фирманын карыздык милдеттенмесин тү
үндүргөн, карыздын жана белгилүү бир убакыт ичин
де акчанын, утуштун белгилүү бир суммасын дайыма
 Обменный курс
Бир валютанын башка валютада туюндурулган баасы.
 Обменные бюро
Чекене рынокто чет өлкө валютасын сатып алып жан
саткан институционалдык бирдик.
 Обналичивание валюты
Нак эмес валюталарды нак валютага алмашуу операц
иялары.
 Обработка платежа
Эсептешүүнү жүргүзүү жана аны аяктоо максатында,
төлөм жөнүндө маалыматты алуу, топтоо, салыштыры
п текшерүү, корректировкалоо жана кайра жөнөтүү
 Обратные своп-операции
Чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын, келече
кте белгилүү бир күнү алдын ала макулдашылган ша
ттарда, негизги сумманы жана чегерилген пайызда
 Обратный выкуп государственных ценных бумаг
Эмитенттин жүгүртүүдө турган мамлекеттик баалуу
кагаздарды сатып алуу боюнча операциясы.
 Обслуживание долга
Кредитор менен макулдашылган төлөм графигине ыл
йык, карыздын негизги суммасынын бөлүгүн жана па
йыздарды мезгил-мезгили менен суммардык төлөөнү
 Общий внешний долг
Фирмалар ортосундагы карызды эске албаганда, эко
номиканын бардык секторлорунда кредиттер жана н
сыялар (займдар) боюнча айкын милдеттенмелердин
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru