Меню
Эл-Сөздүк

Аудиторское заключение о финансовой отчетности

Аудитордун белгиленген формада чагылдырылган бухгалтердик отчеттордун аныктыгы жана бухгалтердик эсепти жүргүзүү тартибинин белгиленген талаптарга ылайык келүүсү тууралуу пикирин камтыган документ. Аудитордук корутунду жылдык финансылык отчеттун ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Аудиторское заключение о финансовой отчетности

Русский Кыргызский
Заключение 49 Тыянак 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28 КОРУТУНДУ 29
20 Заключение 20. Корутунду
Прямое заключение контракта Контракттарды тике түзүү
Столица микро-финансовой компании Микрокаржы компаниясынын капиталы
День, в который происходит заключение сделки. Бүтүмгө келишилген күн.
Форма, содержание и заключение договора страхования Камсыздандыруу келишиминин түрү, мазмуну жана аны түзүү
Организация и правовая форма микро-финансовой компании Микрокаржы компаниясынын уюштуруу-укуктук формасы
Закон Кыргызской Республики о финансовой аренде (лизинг) Кыргыз Республикасынын мыйзамы Каржылык ижара (лизинг) жөнүндө
Сделки осуществляются с помощью микро-финансовой компании Микрокаржы компаниясы тарабынан жүргүзүлүүчү иш-аракеттер
Угроза дефолта или платежеспособности микро-финансовой компании; микрокаржы компаниясынын төлөө кудурети кооптонууну туудурганда же төлөө кудуретсиздигине дуушар болгондо;
Генеральный организационная структура микро-финансовой компании; микрокаржы компаниясынын жалпы уюштуруу түзүмүн;
Задержание, арест и заключение под стражу может быть обжаловано в суд. Кармоо, камакка алуу жана камап коюу сот тартибинде даттанылышы мүмкүн.
Любые изменения в учредительных документах микро-финансовой компании; микрокаржы компаниясынын уюмдаштыруу документтерине киргизилген ар кандай толуктоолорго;
Дополнительные положения для лицензирования микро-финансовой компании Микрокаржы компаниясын лицензиялоонун өзгөчөлүктөрү
Другие новости потребует больше отчетности и не будут завершены сегодня. Ал эми башка кабарлар ар тараптуу толуктоону талап кылат жана бүгүн аяктабайт.
имущество (включая денежные средства), полученные в дар или финансовой поддержки; тартуу же материалдык жардам катары алган мүлк (анын ичинде акча каражаттарын кошкондо);
- Положение о статистической отчетности по состоянию, использованию и охране вод; - мамлекеттик суу фондусуна жер бөлүүнүн жана пайдалануунун тартиби жөнүндөгү жобо;
Нотариально заверенные копии формирования документов микро-финансовой компании; нотариус тарабынан тастыкталган микрокаржы компаниясын түзүүчү уюмдаштыруу документтеринин көчүрмөлөрүн;
Квалификация членов Совета директоров и должностных лиц микро-финансовой компании Микрокаржы компаниясынын Мүдүрлөр кеңешинин мүчөлөрүнүн жана аткаруучу кызмат адамдарынын квалификациясы

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: