Меню
Эл-Сөздүк

Аутентификация информации

Документте камтылган маалыматтын аныктыгын жана бүтүндүгүн тастыктоо. Аутентификация документтин түзүмүнүн жана мазмунунун же анын реквизиттеринин негизинде сыяктуу эле, маалыматты өзгөртүүнүн криптографиялык алгоритмдери аркылуу жүзөгө ашырылат. Маалыматты далилдөө аутентификациясы, кагаз түрүндөгү документтердеги кызмат адамдардын кол тамгасына же мөөрлөрүнө талдап-иликтөөлөрдү (экспертиза) жүргүзөт же болбосо электрондук цифралык кол тамганын тууралыгын текшерет.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Аутентификация информации

Русский Кыргызский
Запрос информации Маалымат алуу суроо-талабы
Открытость информации Маалыматтын ачыктыгы
Добавить больше информации? көбүрөөк кошуу керекпи?
Гарантии доступа к информации Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери
Обеспечение доступа к информации Маалыматка жетүүнү камсыз кылуу
Публикация информации о регистрации Фирмалык аталышты каттоо жөнүндө маалыматты жарыялоо
Право пользования активов и информации. Мүлккө жана маалыматка болгон менчик укугу.
О гарантиях и свободе доступа к информации Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө
8) доступность информации о правах на землю; 8) жерге болгон укуктар жөнүндө маалыматтардын жеткиликтүүлүгү;
Подходящего партнера для получения информации Шериктердин маалыматка болгон укугу
Право на защиту информации, не подлежащей раскрытию Жабык маалыматты коргоо укугу
Список информации не для общественного пользования Көпчүлүктүн алдында жайылтууга тийиш болбогон маалымат- тын тизмеси
9. был открыт для публики заведомо ложной информации; 9) жалган маалыматты алдын ала билип туруп жарыялоого.
Каждому гражданину гарантируется доступ к информации. Ар бир гражданга маалыматка жетүү укугуна кепилдик берилет.
Данные на обложке суда предоставлены только информации. Корттордун жабуусу жөнүндө маалымат маалымат үчүн гана берилген.
Оборудование для записи, передачи и обработки информации. Маалыматты жазуу, берүү жана иштеп чыгуу үчүн жабдуулар.
Основополагающие принципы свободного доступа к информации Маалыматка жетүү эркиндигинин негизги принциптери
Изменение информации в документах после получения лицензии Лицензия алгандан кийин документтердеги маалыматтарды өзгөртүү
Запросы на получение информации от государственных органов. Бийлик органдарынан маалымат алууга карата суроо-талаптар.
Законодательство о гарантиях и свободе доступа к информации Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө мыйзамдар

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: