Меню
Эл-Сөздүк

Аудиторская деятельность

аудитордук иш

аудиторская деятельность

аудитордук иш

Аудиторская деятельность

Аудитордук ишмердүүлүк

Аудиторская деятельность

АУДИТОРДУК ИШМЕРДҮҮЛҮК – уюмдар менен жекече ишкерлердин каржы отчеттуулугун көзкарандысыз текшерүү (аудит ) жана аны коштогон кызматтарды көрсөтүү боюнча ишкердик аудитордук ишмердүүлүккө жатат.

Аудиторская деятельность

аудитордук ишмердик

Аудиторская деятельность

Аудиторлор/аудитордук уюмдардын бухгалтердик (финансылык) отчетторго, төлөм-эсептешүү документтерине, салык декларацияларына ж.б. финансылык милдеттенмелерге көз карандысыз текшерүүлөрдү жүзөгө ашыруу, ошондой эле башка аудитордук кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо иши.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Аудиторская деятельность

Русский Кыргызский
Законодательная деятельность. Мыйзам чыгаруу иши
Охота деятельность по управлению Аңчылык чарбасын жүргүзүү боюнча иш-чараларды ишке ашыруу
Структура и деятельность государства Мамлекеттин түзүлүшү жана иши
Деятельность арендаторов инкубатора. инкубаторду ижаралоочулардын иш-аракетинин мүнөзү.
Деятельность микрофинансовых организаций Микрокаржы уюмдарынын иши
Рекламная деятельность налоговых консультантов Салык консультанттарынын ишин жарнамалоо
Предпринимательская деятельность в сoncessionary лица Концессиялык ишкананын ээлик кылуу жагынан иштери
Права, обязанности и деятельность налоговых consultans Салык консультантынын укуктары, милдеттери жана иши
Деятельность коммерческого банка по выпуску карт. Коммерциялык банктардын карттарды чыгаруу иши.
Налог консультант должен осуществлять свою деятельность: Салык консультанттары өздөрүнүн ишин жүзөгө ашырууга тийиш:
самостоятельно планировать хозяйственную деятельность субъекта; ишкананын чарбалык ишин өз алдынча пландаштырууга;
Настоящий Закон не регулирует деятельность политических муниципальных служащих. Ушул Мыйзам саясий муниципалдык кызмат адамдарынын ишин жөнгө салбайт.
Деятельность Правительства Кыргызской Республики во главе с премьер-министром КР. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишине Кыргыз Республикасынын Премьер-министри жетекчилик кылат.
формирует Администрация Президента Кыргызской Республики, поддерживая его деятельность; өзүнүн ишаракетин камсыз кылуучу Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясын түзөт;
Создание и деятельность партийных организаций в государственных учреждениях и организациях. мамлекеттик мекемелерде жана уюмдарда партиялык уюмдарды түзүү жана алардын иштеши
вмешательство членов религиозных организаций и сект в деятельность государственных органов; диний уюмдардын жана дин кызматкерлеринин мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүсү;
- Незаконное вмешательство в деятельность других государственных органов или юридических лиц; - мамлекеттик башка органдардын жана юридикалык жактардын иш-аракетине мыйзамсыз кийлигишүү;
Муниципальная услуга профессиональная деятельность граждан в местных органах самоуправления. Муниципалдык кызмат - бул жарандардын жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарындагы кесиптик иш
- Кредиты и инвестиции в другой стране, чтобы финансировать свою деятельность в водном хозяйстве; - суу чарба жана сууну коргоо иш-чараларын каржылоо үчүн башка мамлекетке кредит жана инвестиция берүүнү;
Госслужащие имеют право проводить партийную деятельность, не связанных с их трудовой деятельности; Мамлекеттик кызматтагылар партиялык ишти өзүнүн кызмат ишине байланыштырбай жүргүзүүгө акылуу.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: