18-_. Сүйлөм баш тамга менен башталып жазылат. Эмгек - бакыт. Биз элибиздин маданий байлыгына мурасчыбыз.

19-_. Сүйлөмдүн же энчилүү аттын башына келген созулма үндүүнүн биринчи тамгасы - баш тамга, экинчиси кичине тамга менен жазылат. Аалам, Ооруктам, Уулум, Ээрден, Аалы ж.б.

20-_. Энчилүү аттар баш тамга менен жазылат (VI бөлүмдү караңыз).

Источник: