Сын атоочтор төмөндөгүдөй мүчөлөрдүн жардамы менен жасалат:

Зат атоочтон сын атооч жасоочу мүчөлөр:

 • -луу – токойлуу жер, суулуу өзөн, малдуу адам
 • -дай - тоодой толкун, алтындай сары, анардай кызыл
 • -сыз - ботосуз төө, суусуз жер, айсыз түн
 • -гы (-кы) - жазгы суу кышкы тоо, жайкы ысык
 • -чул - суучул киши, жаанчыл ай, кишичил буура
 • -лык - шаардык адам, айылдык жер, жылдык түшүм
 • -чан - атчан адам, тончон бала, кийимчен киши
 • -мер - ишмер кызматчы, сөздөр чал
 • -дак - кумдак жер, таштак өрөөн, сыздак жер
 • -кор - малкор адам, чайкор кемпир, дүнүйөкор бай
 • -ий –илимий иш, тарыхый оку я, диний көз караш

Этиштен сын атооч жасоочу мүчөлөр:

 • -гыр - алгыр куш, өткүр бычак
 • -гыч –аткыч киши, илгич мышык, жазгыч акын
 • -гак - соргок кузгун, тайгак жол
 • -аак - ыйлаак бала, тердээк ат
 • -ык - жыртык кемсел, кетик тиш, тунук суу
 • -чаак - таарынчаак бала, унутчаак киши, уялчаак кыз, тырышчаак окуучу
 • -аанак - кабаанак ит, сүзөөнөк уй, качаанакат
 • -калаң – шашкалаң киши, каткалаң үнсүз
 • -ыңкы – көтөрүңкү кабак, басыңкы маанай
 • -ма - жайма базар, өрмө жүгөн
 • -ыш - тааныш адам, окшош буюм
 • -ынды - уланды мүчө, туунду сөз
 • -ын - агын суу, саануй
 • -арман - чабарман жигит, күйөрман киши ж.б.

Источник: