Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Са"
Cлов всего:10095 1 След. >> Страница 1 из 4
 Сагиттальный
(анат.) сагитталдык; денени узунунан жана тигинен
тең бөлгөн кыя сызык; топографиялык анатомияда о
риентир үчүн кеңири колдонулуучу термин.
 Саккулы
(анат.) саккулалар; деңиздеги лилиялардын денеси
ин ичиндеги бир көңдөйчө.
 Сальник
(анат.) карынмай; көп камералуу карындардын, жинк
рын жана чөйчөккарындарынын сыртын каптап турга
н майлуу чел.
 Самец
(биол.) эркек; айрым жыныстуу айбандардын аталык
ыныс мүчөлөрү бар индивиди.
 Самка
(биол.) ургаачы; айрым жыныстуу айбандардын энели
к жыныс мүчөлөрү бар индивиди.
 Сальные железы
(анат.) май чыгаргыч бездер; куштардын жана желин
үү айбандардын көпчүлүгүнүн терисинде, май чыга
ып, терини жумшак, жүнгө суу жукпас кылып туруучу
 Самки
(биол.) ургаачылар; айбандардын, жандыктардын тук
ум берүүчүлөрү. Самки амиктические — амикстүү ур
гаачылар, бурмаке жандыктарынын ургачыларынын б
 Самоампутация
(биол.) өзүн өзү кертүү; кээ бир айбандар өмүрүн с
ктап калуу үчүн, кысталыш учурда мүчөлөрүнүн бел
гилүү бир өлчөмүн өздөрү кертип таштап кутулуп к
 Самовосстановление
к. Регенерация.
 Самозащнта
(физиол.) коргонуу; организм жоосунан, касынан өз
н өзү сактоо, коргоо аракеттери.
 Самокалечение
к. Автотомия.
 Самооплолот ворение
(биол.) өзүн өзү боозутуу; эркектик да, ургаачылык
да жыныстык органдары бар жалгыз эле айбан өзүн
зү уруктандырып, боозутуу.
 Самопожирание
к. Автофагия.
 Самочувствие
(физиол.) тап; организм ички чөйрө аракеттеринин
еңгээлин өзү сезүүсү.
 Сангвиник
(физиол.) сангвиник; жогорку даражадагы айбандар
ын жана кишинин мүнөздөрүнүн бир түрү.
 Сапробионты
(биол.) сапробионттор; органикалык заттар менен б
улганган сууларда жашоочу организмдер.
 Сапроби ос
(биол.) сапробиос; чириген органикалык заттар мен
ен тамактанып жашоо процесси.
 Сапробиотическая среда
(биол.) сапробиостук чөйрө; чириген органикалык з
аттар чөйрөсү.
 Сапробиотические бактерии
(биол.) сапробиостук бактериялар; сапробиостук ч
йрөдө жашоочу бактериялар.
 Сапробиотические очаги
(биол.) сапробиостук чордондор; топуракта кезигү
чү убактылуу чириктер.
 Сапрозойные нематоды
(зоол.) сапрозойдук нематоддор; чирик нерселерде
жашоочу нематоддор.
 Сапрофаги
(зоол.) сапрофагдар; чириген өлүктөрдү жеп жашооч
у айбандар.
 Сапрофитный способ питания
(физиол.) тамактануунун сапрофиттик жолу; сууда э
риген органикалык заттарды жандыктар осмостук ж
л менен, бүт денесинин сырткы чели аркылуу соруп
 Сапрофиты
(биол.) сапрофиттер; өлгөн организмдердин органи
алык заттарын жеп жашоочу микроорганизмдер.
 Саркода
(биол.) саркода; коюу тирүү зат деген мааниде. Дюж
рден киргизген термин, азыр колдонулбайт.
 Сарколемма
(гист.) сарколемма; булчуң талчаларынын сыртында
ы жука чел.
 Саркоплазма
(цитол.) саркоплазма; булчуң клеткаларынын цитоп
азмасы.
 Сабеллиды
(Sabellidae) сабелли сымалдуулар; көп түктүү муунак ку
рттардын бир тукуму.
 Саблезубовые
(Anologasteridae) кылычазуу сымалдуулар; тереңде жашооч
балыктардын бир тукуму, булардын өкүлү: саблезу
(Anologaster cornuta) — кылычазуу.
 Саблезубый тигр
(Machaerodus) кылычазуу жолборс; байыры жашаган жолбор
стордун бир түрү.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru