Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Жа"
Cлов всего:10095 Страница 1 из 1
 Жаберная полость
(анат.) бакалоор көңдөйү; баканын көнөкпашы өөрчү
п жаткан кезде бакалоор тушта жаралган көңдөй.
 Жаберная септа
(анат.) бакалоор тосмосу; бакалоорлорду бөлүп тур
ган тосмо.
 Жабернодышащие
(зоол.) бакалоордон дем алуучулар; суудагы эриген
кычкылтекти бакалоору менен пайдалануучу жанды
тар.
 Жаберное дыхание
к. Дыхание жаберное.
 Жаберно-кишечный синус
(анат.) бакалоор ичеги синусу; челдүүлөр тибиндег
и айбандардын кантамырлар системасынын бир тети
и.
 Жаберные артерии
(анат.) бакалоор артериялары; бакалоорго кан жетк
ирүүчү тамырлар: Ж. вены (анат.) — бакалоор венала
ы, бакалоордон кан алып кетүүчү тамырлар; ж. выро
 Жаберный аппарат
(анат.) бакалоор аппараты; суунун ичинде жашоочу
өп клеткалуу жандыктардын, мисалы, балыктардын д
ем алдыруу органдарынын жалпысы.
 Жаберный отдел кишечника
(морф.) ичегарындын бакалоор бөлүмү; чала хордалу
у жандыктардын "кызыл өңгөчтөрү" бакалоордун фун
циясын да аткарат, ошондуктан булардын бир класс
 Жабры
(анат.) бакалоорлор; сууда эриген кычкылтек менен
дем алуучу айбандардын дем алдыргыч органдары: Ж
. Внутренние (анат.) — ички бакалоорлор, дененин и
 Жажда
(физиол.) суусоо, чаңкоо, чөлдөө; ооздун ичи курга
, суу тилетип турган абал.
 Жало
(анат.) сайгыч, ийне; кээ бир жаргак канаттуу каск
к майда жандыктардын (чымын-чиркейлердин) ургаач
ыларынын качыруу жана коргонуу органы.
 Жало змей
(анат.) жыландын тили; жыландын учу эки ачалуу тил
ин да жало деп айтышат.
 жаралган скелет; с. спонгиновы
спонгиндүү скелет, былпылдак скелет.
 Жабообразные
(Batrachoidiformes) курбака түспөлдүүлөр; суу түбүндө жаш
оочу балыктардын бир түркүмү, буларга жабовидные
рыбы (Batrachoididae) — курбака сымалдуулар тукуму, аны
 Жабродышащие
(Branchiata) бакалоордон дем алуучулар; жандыктардын
ир типчеси.
 Жаброноги
(Anostraca) бакалоорбуттар; рак сымалдуулардын бир ту
куму.
 Жабы
(Bufonidae) курбакалар; амфибиялардын бир тукуму, бул
рга кыйла түрлөр жана уруулар кирет: жаба-ага — к
.
Ага, ж. Водяная (Pseudobufo subaster) — суучул курбака, ж. д
 Жаворонковые
(Alaudidae) торгой сымалдуулар; сайроочу чымчыктарды
бир тукуму, буларга кыйла уруу жана түр кирет: жа
воронки кустарниковые (Mirafra) — бадал торгойлору (
 Жавороночник
к. Дербник.
 Жако
к. попугай серый, уюк Попугаи.
 Жакруару
(Tupinambis nigropunctatus) жакруару; кескелдириктердин бир
үрү.
 Жарарака
(Bothrops) жараракалар; Бразилиянын уулуу жыландарын
ын бир уруусу, буларга төмөнкү түрлөр кирет: жара
ака обыкновенная (В. jararaca) — кадимки жарарака, ж.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru