Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Об"
Cлов всего:10095 1 След. >> Страница 1 из 2
 Обмен веществ
(физиол.) заттар алмашуусу; организмдердеги затт
рдын жана энергиянын кубулуштарынын бардык түрл
өрүнүн, химиялык өзгөрүүлөрдүн бардыгынын жаппы
 Обмена веществ интенсивность
(физиол.) заттардын алмашуусунун чамдуулугу; орг
низмде химиялык реакциялардын жүрүп туруу шамда
гайлыгы, ылдамдуулугу.
 Обмена веществ уровень
(физиол.) заттар алмашуусунун деңгээли; организм
е химиялык реакциялардын жүрүп туруу деңгээли.
 Обножка
такымдык; аары такымына, санына жыйып келген гүлд
үн ыпталган тозону.
 Обоеполое животное
к. Гермафродиты.
 Оболочка белочная
(цит.) белоктуу чел, ак чел; —
1. жумуртканын сырты
дагы ак чел,
2. көз чанагын сыртынан каптаган ак т
стүү чел. Организмде дагы кыйла О. бар; о. глазная
 Оболочки зародышевые
к. Зародышевые оболочки.
 Обонятельная капсула
(анат.) жыт сездиргич капсула; көнөкпаштын жыт се
диргич органы.
 Обонятельная поверхность
(гист.) жыт сездиргич бети; мээнин жыт алдыргыч зо
насынын бети.
 Обонятельные доли
(анат.) жыт сездиргич үлүштөр; мээ кыртышынын жыт
сездирүүчү үлүштөрү.
 Обонятельные клетки
(цит.) жыт сездиргич клеткалар; сегиз буттардын (с
пруттардын) терисинин ар кайсы жерлеринде чачылы
п жаткан жыт сездиргич клеткалар.
 Обонятельные луковицы
(анат.) жыт сездиргич чокморчолор, алдынкы мээде
аткан мандапак түспөлдүү бир структура; жыт кабы
л апат.
 Обонятельные органы
(анат.) жыт сездиргич органдар; заттардын жытын о
ганизмге сездирүүчү органдардын баарысы.
 Обонятельные ямки
(анат.) жыт сездиргич чуңкурчалар; түктүү курттар
дын химиялык сезим органдары.
 Обонятельный мешок
(анат.) жыт сездиргич капчык; түзүлүшү жөнөкөй ом
рткалуу айбандардын жыт сездиргич органы.
 Обонятельный нерв
к. Нерв обонятельный.
 Обонятельный эпителий
(гист.) жыт сездиргич эпителий; эпителий клеткала
рынын бир түрү.
 Обострение
(биол.)
1. курчуу (сезимдер; көз, кулак, мурун),
2. күч
үркөнүү, күчөө (дарт, ылаң, тумоо ж.у.с. оорулар).
 Образ жизни бродячий
(экол.) тентип жашоо түрү; айбандардын бир жерге б
айыр албай кыдырып, тентип жашоого ылайыктанышы.
 Образ жизни водный
(экол.) сууда жашоо түрү; айбандардын бүткүл өмүр
тиричилиги сууда өтүүгө ылайыктанышы.
 Образ жизни дневной
(экол.) күндүзгү тиричилик түрү; айбандардын күнд
үз жортуп, жем издеп жашоого ылайыктанышы.
 Образ жизни древесный
(экол.) даракта жашоо түрү; айбандардын тиричилиг
инин дарактарда өтүүгө ылайыктанышы.
 Образ жизни ночной
(экол.) түнкү тиричилик түрү; айбандардын түндө ж
ртуп, жем издеп жашоого ылайыктанышы.
 Образ жизни пелагический
(экол.) пелагасто жашоо түрү; айбандардын тиричил
иги деңиздин, океандын, ачык мейкининде өтүүгө ыл
айыктанышы.
 Образ жизни подземный
(экол.) жер астында жашоо түрү; айбандардын тирич
лик аракетинин ар дайым ийиндерде өтүүгө ылайык
анышы.
 Образ жизни полуводный
(экол.) жарымжартылай сууда жашоо түрү; айбандард
ын өмүрүнүн же тиричилигинин кээ бир мезгилдери
ууда өтүүгө ылайыктанышы.
 Образ жизни полудревесный
(экол.) жарымжартылай даракта жашоо түрү: айбанда
рдын өмүрүнүн же тиричилигинин кээ бир мезгилдер
и даракта өтүүгө ылайыктанышы.
 Образ жизни полуподземный
(экол.) жарымжартылай жер астында жашоо түрү; айб
ндардын өмүрүнүн же тиричилигинин кээ бир мезги
дери жер астында өтүүгө ылайыктанышы.
 Образ жизни постоянноводный
(экол.) дайыма сууда жашоо түрү; айбандардын тири
илигинин дайыма суу чөйрөсүндө өтүүгө ылайыктан
ышы.
 Образ жизни придонный
(экол.) суу түбүндө жашоо түрү; айбандардын, жанды
ктардын бүт өмүрү суу түбүндө өтүүгө ылайыктаныш
ы.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru