Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ва"

<< 1 >> 1 из 2 1 2
 Валовые капиталовложения
Өнөр жайы, айыл чарбасы жана өндүрүштөн башка тар
мактын жаңы ишканаларын куруу жана иштеп жаткан
шканаларды реконструкциялоо, кеңейтүү жана техн
 Валовый внутренний продукт
Мамлекеттин аймагында экономиканын бардык тарма
ктарында колдонулган өндүрүш факторлорунун улут
тук тиешелүүлүгүнө көз карандысыз керектөө, эксп
 Валовый внешний долг
Бул, резиденттердин белгилүү бир күнгө карата ре
идент эместер алдында орун алган шартсыз милдет
енмелеринин төлөнбөгөн суммасын түшүндүрөт. Ал
 Валюта
1) Өлкөнүн акча бирдиги;
 Валюта национальная
Мамлекет тарабынан чыгарылган, биринчи кезекте о
шол мамлекеттин аймагында жүгүртүлгөн валюта.
 Валюта иностранная
Башка өлкөнүн акча бирдиги.
 Валютная биржа
Валюта рыногунун чет өлкө валютасында тооруктар
ы уюштуруу жана өткөрүү боюнча утурумдук жана жө
нгө салынган кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган су
 Валютная корзина
Белгилүү бир катыштагы валюталар топтому, алар а
кын улуттук же эл аралык жамааттык валюталардын
валюта курсун аныктоо үчүн колдонулат.
 Валютная позиция
Талаптар жана милдеттенмелер ортосунда ар бир ва
люта боюнча суммалардагы айырма. Валюта позицияс
ы ачык жана жабык болушу мүмкүн.
 Валютная интервенция
Өлкөнүн борбордук банкынын чет өлкө валюталарын
сатып алуу же сатуу аркылуу валюта рыногуна жана
валюта курсуна максаттуу таасир этүүсү.
 Валютная котировка
Колдонуудагы мыйзам нормаларына жана калыптанга
н тажрыйбага ылайык, чет өлкө валюталарынын курс
н белгилөө.
 Валютный опцион
Белгилүү бир мезгил аралыгында катталган курс бо
юнча валюталардын мерчемдүү суммасын сатып алуу
же сатууга укук берген контракт. Опциондо каттал
 Валютные операции
Чет өлкө валюталарын нак жана нак эмес формада па
йдалануу байланыштуу операциялар. Валюталык опе
ациялар валюталарды дароо берүү (“спот”) шартта
 Валютный риск
Курстун өзгөрүүсүнүн натыйжасында активдердин/м
илдеттенмелердин чет өлкө валютасында туюндурул
ган наркынын өзгөрүүсүнөн улам чыгымдардын кели
 Валютный рынок
Чет өлкө валюталарын сатып алуу/сатуу боюнча опе
ациялар ишке ашырылган рынок. Экономикалык маңы
ы боюнча бул – валюта сыяктуу өзгөчө товарга кар

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: