Меню
Эл-Сөздүк

Валютный риск

валюта тобокелдиги

Валютный риск

ВАЛЮТА ТОБОКЕЛИ – чет өлкө валютасынын курсунун өзгөрүүсүнө байланыштуу валюталык тышкы соодаларды жана башка аткарымдарды жүргүзүүдө зыян тартуу кооптуулугу. Чет өлкө валютасында номиналдашкан баалуу кагаздарды инвестициялаган баардык банктар В. т-не кириптер болот. Наркы чет өлкө валютасында көрсөтүлгөн активдер менен милдеттенмелер улуттук валютага өткөрүлгөн учурларда В. т-нин таасири бөтөнчө көрүнөт. Өз маалында валюта сатып алуу же кредит тартуу, ошондой эле шашылыш бүтүмдөрдү түзүү менен В. т-нен камсыздандырууга болот.

Валютный риск

Курстун өзгөрүүсүнүн натыйжасында активдердин/милдеттенмелердин чет өлкө валютасында туюндурулган наркынын өзгөрүүсүнөн улам чыгымдардын келип чыгышы тобокелдиги.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Валютный риск

Русский Кыргызский
Базовая валютный Тенденции Политика Акча-насыя саясатындагы негизги тенденциялар
Риск повреждения общего имущества Партнерства Шериктиктин жалпы мүлкүнө зыян келтирүү тобокели
И Международный валютный фонд сделал это, вы знаете. Өзүңөр билгендей, Эл аралык валюта фондусу так ушундай кылган.
Каждая сторона несет риск понесенных убытков в таком случае. Мындай болгон учурда ар бир тарап ага келтирилген зыянды өздөрү тартышат.
Риск, остающийся после принятия мер по снижению данного риска. Тобокелдикти басаңдатуу чаралары көрүлгөндөн кийин сакталып калган тобокелдик.
Без таких основных входов риск провала инкубатора очень высока. Мындай базалык салымдарсыз инкубатордун ийгиликке жетпей калышы мүмкүн.
Риск повреждения общего имущества несут все владельцы помещения. Жалпы мүлккө зыян келтирүү тобокелин имарат жайлардын бардык менчик ээлери тартышат.
Андеррайтер: 1) гарант размещения ценных бумаг; 2) тот, кто принимает на себя страховой риск. Андеррайтер: 1) баалуу кагаздарды жайгаштыруунун гаранты; 2) камсыздандыруу тобокелдигин өзүнө алган жак.
Риск процентной ставки – это риск потерь в результате изменения рыночных процентных ставок. Пайыздык чен тобокелдиги – бул, рыноктук пайыздык чендердин өзгөрүүсүнүн натыйжасында жоготуу тобокелдиги.
Валютный режим, согласно которому курсообразование происходит на основе спроса и предложения на рынке. Курсту аныктоо ага ылайык рыноктогу суроо-талап жана сунуштун негизинде жүргөн валюта режими
Ценовой риск – это риск возможных потерь, возникающий в результате изменений рыночной стоимости актива. Баа тобокелдиги – бул, активдин рыноктук өзгөрүүсүнүн натыйжасында келип чыккан мүмкүн болуучу жоготуу тобокелдиги.
Риск возможных потерь, связанный с действиями/бездействиями и подготовленностью сотрудников организации. Уюмдун кызматкерлеринин аракеттенүүсү/аракеттенбей коюусунан жана талаптагыдай даярдыктан өтпөгөндүгүнөн улам жоготуу тобокелдиги.
Таким образом, существует риск, что инкубация является лишь своего рода "общественных работ в новой одежде». Ошондуктан инкубациялоодогу тобокелдик өзүнчө алганда «жаңыча түрдөгү мамлекеттик жумуш» болуп калат.
Когда я обратил служить с Корпусом Мира, это был самый большой риск, который я когда-либо приняты в моей жизни. Тынчтык Корпусуна кызмат кылуу үчүн жазылуу менин өмүрүмдөгү эң чоң тобокел болчу.
Риск возможных потерь, связанный с качеством и адекватностью принятых в организации информационных технологий. Маалымат технологияларынын сапатына жана ишенимдүүлүгүнө жараша келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдик
Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован должны быть указаны в договоре страхования. Зыян келтирүү үчүн жоопкерчилик тобокели камсыздандырылган жак камсыздандыруу келишиминде көрсөтүлүүгө тийиш.
Риск потерь или упущенной выгоды в результате изменения процентных ставок и стоимости кредитов или заимствований. Пайыздык чендердин жана кредиттердин же карыздардын наркынын өзгөрүүсүнүн натыйжасында, жоготуу же алынуучу пайдадан ажыроо тобокелдиги.
Если имя этого человека не указывается в договоре, застрахованного риск ответственности считается застрахованным. Эгерде бул жак келишимде көрсөтүлбөсө, камсыздандырылуучунун өзүнүн жоопкерчилик тобокели камсыздандырылды деп эсептелет.
риск полной конфискации (погибнет), отсутствие или повреждение определенного имущества (статья девятьсот двадцать три); белгилүү бир мүлктүн толук жоголуу (кыйроо), кемүү же бузулуу тобокели (тогуз жүз жыйырма үчүнчү берене);
признание оперативного неспособности или частичной способности человека, риск гражданской ответственности застрахован. жарандык жоопкерчилик тобокелдиги камсыздандырылган жаранды ишке жараксыз деп табуу же жарактуулугун чектөө.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: