Меню
Эл-Сөздүк

Валютный опцион

валюталык тандоо (опцион)

Валютный опцион

ВАЛЮТА ОПЦИОНУ – келишимдин теңата валюта шартын тандоо укугу. В. о. бүтүм жасоодо каралып, белгилүү бир мөөнөт ичинде же белгилүү бир шарт түзүлгөндө анын тийешелүү тарабына берилет да, валюта арбитражы үчүн мүмкүнчүлүк түзөт.

Валютный опцион

Белгилүү бир мезгил аралыгында катталган курс боюнча валюталардын мерчемдүү суммасын сатып алуу же сатууга укук берген контракт. Опциондо катталган курс аткаруу баасы деп аталат. Бул, опциондун сатып алуучусу/сатуучусу валютаны сатып алуу же сатуу укугуна ээ болгон курс.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Валютный опцион

Русский Кыргызский
Базовая валютный Тенденции Политика Акча-насыя саясатындагы негизги тенденциялар
И Международный валютный фонд сделал это, вы знаете. Өзүңөр билгендей, Эл аралык валюта фондусу так ушундай кылган.
Валютный режим, согласно которому курсообразование происходит на основе спроса и предложения на рынке. Курсту аныктоо ага ылайык рыноктогу суроо-талап жана сунуштун негизинде жүргөн валюта режими
Целенаправленное воздействие центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс, осуществляемое путем продажи или покупки банком иностранной валюты. Өлкөнүн борбордук банкынын чет өлкө валюталарын сатып алуу же сатуу аркылуу валюта рыногуна жана валюта курсуна максаттуу таасир этүүсү.
Валютный кризис, денежная проблема, которая стоит перед миром сегодня связано с тем, что правительства думают, что они вольны делать все что угодно в отношении денег, вы знаете. Дүйнө жүзүндө болуп жаткан каржы капсалаңы, ошондой эле акчага байланыштуу көйгөйлөр, өкмөттүн акча жаатында каалаган нерсени жасай алам деген ишениминин негизинде келип чыгат.
Политическая стабильность и экономическая реформа (низкий уровень инфляции и процентные ставки, стабильный валютный паритет, улучшенная инфраструктура бизнеса, инвестиции в здравоохранение и образование, и так далее) имеют важное значение для успеха бизне Саясий туруктуулук жана экономикалык реформа (инфляциянын деңгээлинин төмөндүгү жана пайыздык чендери, валютанын туруктуу курсу, жакшыртылган бизнес инфраструктурасы, саламаттык сактоого жана билим берүүгө инвестиция ж.б.у.с.) бизнес-инкубаторлордун ийгил
Главный государственный банк страны, наделенный особыми правами. Центральный банк призван регулировать денежное обращение в стране, осуществлять денежную эмиссию, регулировать кредит и валютный курс, осуществлять контроль и регулировать деятельность коммерческих банков, хранить резервы и запасы денежных средств и золота. Центральный банк называют банком банков. Өлкөнүн өзгөчө укуктар берилген башкы мамлекеттик банкы. Борбордук банк өлкөдөгү акча жүгүртүүнү жөнгө салууга, акча эмиссиясын жүзөгө ашырууга, кредит жана валюта курсун жөнгө салууга, контролдукту жүзөгө ашырууга, коммерциялык банктардын ишин жөнгө салууга, камдарды жана акча каражаттардын, алтындын запастарын сактоого багытталган. Борбордук банкты банктардын банкы деп аташат.
1) Процесс сбора, обработки, подтверждения платежей и подсчета взаимных обязательств участников системы.
2) Система безналичных расчетов по встречным обязательствам между странами, банками, компаниями, предприятиями за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, исходя из условий баланса платежей.
3) Банковский     клиринг представляет собой систему межбанковских безналичных расчетов, основанных на взаимном зачете равных платежей друг другу.
4) Валютный   клиринг представляет порядок проведения международных расчетов между странами, основанный на взаимном зачете платежей за товары и услуги, обладающие равной стоимостью, исчисленной в так называемой клиринговой валюте по согласованным ценам.
5) Клиринг   ценных   бумаг – процесс подсчета взаимных обязательств участников рынка при проведении торгов по ценным бумагам
1) Төлөмдөрдү топтоо, иштеп чыгуу, тастыктоо жана системанын катышуучуларынын өз ара талаптарын эсептөө процесси.
2) Төлөмдөрдүн баланстык шарттарынын негизинде, өлкөлөр, банктар, компаниялар, ишканалар ортосунда бири-бирине сунушталган, сатылган товарлар, баалуу кагаздар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн утурлама милдеттенмелер боюнча нак эмес эсептешүү системасы. 3) Банктык     клиринг дегенден улам, бири-бирине барабар төлөмдөрдүн өз ара чегерилишине негизделген банктар аралык нак эмес эсептешүүлөр системасын түшүнүү зарыл.
4) Валюта  клиринги – бул, өлкөлөр ортосунда бирдей нарктагы товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөмдөрдүн өз ара чегерилишине негизделген, клирингдик валютада макулдашылган баада эсептелген, эл аралык эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартибин түшүндүрөт.
5) Баалуу  кагаздар  клиринги – баалуу кагаздар боюнча тооруктарды өткөрүү учурунда рынок катышуучуларынын өз ара милдеттенмелерин эсептөө процесси.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: