Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Пр"
Cлов всего:695 Страница 1 из 1
 Прямой участник на рынке государственных ценных бумаг
Мамлекеттик баалуу кагаздар рыногунда ишкердикт
и жүзөгө ашырган жана тике катышуучу катары иш ал
ып барууга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
 Правовой риск
Төлөм системасы боюнча ченемдик укуктук актылар
а катышуучулардын укугунун жана милдеттеринин ж
етишсиз бөлүштүрүлүшүнөн, Улуттук банктын мыйза
 Предавторизация
Кардар тарабынан көрсөтүлгөн акча каражаттарды
луучудан төлөө үчүн эсепти алуу учурунда, кардар
дын банкка белгилүү бир мөөнөт ичинде жана (же) бе
 Предоплаченная карта
Карт ээси эмитентке мурда төлөп койгон нарк сакт
лып туруучу карт.
 Предвыпущенная карта
Аралыкта орнотулган жабдуулар аркылуу акча кара
аттарын нак акчага айландыруу, соода түйүндөрүн
ө нак эмес түрдө сатып алууларды төлөө, интернет
 Премия по ценным бумагам
Баалуу кагаздын адилет (рыноктук) наркынын анын н
оминалдык наркынан артышы. Мында, купон боюнча че
герилген пайыздар эске алынбайт (эгерде, баалуу к
 Премия за риск
Кыйла тобокелдүү активдерге каражат салуу менен
инвестор аны алууну көздөп жаткан кошумча киреше
.
 Приведенная стоимость
Бул, пайыздын белгиленген ченине ылайык, карызды
тейлөө боюнча келечектеги бардык төлөмдөрдүн ди
конттолгон суммасы. Эгерде пайыздык чен милдетт
 Принцип «все или ничего»
Чекене төлөмдөр системасында эсептелинген систе
манын катышуучуларынын жыйынтыктоочу эсебин жүр
гүзүү учурунда колдонулат. Эгерде системанын кат
 Принцип множественности цен
Аукциондо утушка ээ болгон бардык билдирмелер ал
арда көрсөтүлгөн пайыздык чендер боюнча канаатт
ндырылууга тийиш болгон принцип.
 Принятие риска
Бизнес-процесске мүнөздүү болгон тобокелдикти к
был алуу. Алгылыксыз жагдайлар келип чыккан учур
да, мүмкүн болуучу чыгымдардын ордун жабуу үчүн а
 Принятие/ уступка/ перевод долга
Бир чарба жүргүзүүчү бирдиктин милдеттенмелерин
ин катышуучу тараптардын макулдугу боюнча экинч
синин кабыл алышы/ага өткөрүлүп берилиши/ага кот
 Провайдер
Маалымат алмашуу учурунда компаниялар ортосунда
өз ара байланышты камсыз кылуу боюнча технологи
лык/техникалык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган
 Прожиточный минимум
Адам баласынын жашоо тиричилигин камсыз кылуу, а
ын ден соолугун сактоо, ошондой эле милдеттүү тө
өмдөр жана жыйымдар суммасын камсыз кылуу үчүн з
 Пролонгация кредитов
Кредиттерди пролонгациялоо – кредиттерди кайта
ып берүү мөөнөтүн узартуу.
 Процентная ставка
кредит, насыя үчүн пайыз өлчөмү; белгилүү бир мез
ил аралыгы (ай, жыл) үчүн карыз алуучу тарабынан к
редиторго төлөнүп берилүүчү пайыздык төлөмдөрдү
 Процессинг
1) Төлөм системасынын катышуучуларына финансылык
маалыматты топтоо, иштеп чыгуу, өткөрүү боюнча ө
үнө өз ара байланыштуу процесстерди камтыган иш.
 Процессинг электронных денег
Эсептешүү системасынын катышуучулары ортосунда
түзүлгөн тиешелүү келишимдерге ылайык, өзүндө эл
ектрондук акчаларды пайдалануу менен ишке ашыры
 Процессинговый центр
1) Процессингди жүзөгө ашыруучу юридикалык жак.
2)
шке ашырылган транзакциялар боюнча маалыматты т
оптоо, иштеп чыгуу жана эмитентке, эквайерге жана
 Прощение
Кредитор менен карыз алуучу ортосунда келишимди
алкагында карыздык милдеттенмелерди өз эрки бо
нча толук же жарым-жартылай жокко чыгаруу.
 Прямой банковский надзор
Тике банктык көзөмөл – бул, төмөнкү учурларда ко
мерциялык банктарга карата колдонулуучу таасир
этүү чаралары:
1) банк тарабынан белгиленген убакы
 Прямое дебетование
Эсептешүүнү жүзөгө ашыруу формасы, мында банк ка
ажаттарды кардардын эсебинен алып салууну алдын
ала авторизациялоонун негизинде анын каражатта
 Прямой участник
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жа
гаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар рыног
нда иш алып баруу жөнүндө Улуттук банк менен тие
 Прямой участник платежной системы
Улуттук банкта эсеби бар жана тике коммуникациял
ык туташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ катышуучу.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru