Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "По"
Cлов всего:695 Страница 1 из 1
 Получатель
Кредиттик уюмдарды кошпогондо, керектелген това
лар жана/же ушул сунуштоочунун кызмат көрсөтүүл
рү үчүн төлөөчүлөрдөн банктык агенттик түйүндөр
 Получатель денежного перевода без открытия банковского счета
Жөнөтүүчү тарабынан банктык эсепти ачуусуз акча
которууну алуучу катары көрсөтүлгөн жеке адам. Ж
нөтүүчү жана алуучу бир эле адам болушу мүмкүн.
 Пользователь дистанционных банковских и платежных услуг
Өз банктык эсебин же электрондук капчыгын аралык
тан тескөө үчүн аралыктан сунушталуучу банктык ж
ана төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн пайдаланган жеке
 Погашение электронных денег
Электрондук акча калдыгынан ашпаган суммада нак
же нак эмес акчага алмаштыруу операциясы. Айланд
руу банктын аралыкта орнотулган жабдуулары аркы
 Поставка против платежа
Бир активди жыйынтыктап которуу башка активди жы
йынтыктап которуу ишке ашырылган шартта гана дар
оо жүргүзүлө тургандыгын гарантиялаган, эсептеш
 Поставщик платежных услуг
Сатып өткөрүлгөн товарлар (аткарылган иштер, кыз
ат көрсөтүүлөр) үчүн кардардын акча каражаттары
алган юридикалык жак же жеке ишкер.
 Поставщик дистанционных банковских иплатежных услуг
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз
еспубликасынын мыйзамдарында каралган өзүнчө б
нктык операцияларды жүзөгө ашырууга жана үчүнчү
 Показатель оценки риска
Келип чыгуу ыктымалдыгын чагылдырган тобокелдик
тин баа берилген көрсөткүчү, рыноктун макро жана
микроэкономикалык коньюнктурасынын учурдагы те
 Показатели финансовой устойчивости
Финансы секторунун (банктык жана банктык эмес се
торлордун) корпоративдик финансылык эмес сектор
дун, үй чарбаларынын, ошондой эле реалдуу, бюджет
 Покупка государственных ценных бумаг на условиях аутрайт
Акча-кредит саясатынын инструменти, ал Улуттук б
нктын макулдашылган шарттарда мамлекеттик баал
у кагаздарды сатып алуу аркылуу банк тутумуна ли
 Портфель ценных бумаг
Баалуу кагаздар рыногунун субъекттеринин менчиг
инде же тескөөсүндө турган баалуу кагаздардын ар
кандай түрлөрүнүн жыйындысы.
 Поставка против платежа
Бир активди жыйынтыктап которуу башка активди жы
йынтыктап которуу ишке ашырылган шартта гана жан
а ошол замат жүргүзүлө тургандыгын гарантиялага
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru