Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ри"
Cлов всего:695 Страница 1 из 1
 Риск
Субьект үчүн алгылыксыз жагдайдын орун алышы ыкт
ымалдуулугу, анын натыйжасында чыгым тартуулар ж
ана жоготуулар келип чыгышы мүмкүн.
 Риск валютный
Курстун өзгөрүүсүнүн натыйжасында чет өлкө валю
асында туюндурулган активдердин/ милдеттенмеле
дин наркынын өзгөрүшүнөн улам чыгымдардын келип
 Риск внешних воздействий
Уюмдан көз каранды болбогон, бирок алдыга коюлга
максаттарды жана тапшырмаларды аткарууга олутт
уу таасир эткен факторлор менен байланышкан кели
 Риск доверительного хранения
Агент же сактоочунун камдарды башкаруучунун аты
ан сактоого алган баалуу кагаздарды өз учурунда
берүүнү камсыз кыла албай калуу тобокелдиги.
 Риск информационных технологий
Маалымат технологияларынын сапатына жана ишеним
дүүлүгүнө жараша келип чыгышы ыктымал болгон тоб
окелдик
 Риск концентрации
Бул, ресурстардын белгилүү бир инструментте, айр
м операцияларда, экономиканын белгилүү бир сект
рунда концентрацияланышынын натыйжасында келип
 Риск ликвидности
Активдердин ликвиддүүлүгүнүн жетишсиздиги жана/
же кошумча каржылоодон пайдалануу мүмкүнчүлүгүн
үн жоктугунан улам, күндөлүк милдеттенмелерди тө
 Риск ликвидности
Алгылыксыз жагдайга дуушар болуу ыктымалдыгы, мы
нда төлөм системасынын катышуучулары – тараптар
дын бири төлөө мөөнөтү келип жеткен учурда өз фин
 Риск операционный
Тышкы жагдайлардан улам, персоналдын жаңылыштыг
нан, алдамчылыкка баруудан, ошондой эле процесст
ердин, жол-жоболордун же контролдук системасынын
 Риск политический
Саясий чөйрөнүн уюмдардын ишине жана стратегиял
к чечимдерди кабыл алуусуна терс таасирин тийги
ишинен улам келип чыккан тобокелдик.
 Риск правовой
Колдонуудагы мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдүн к
иргизилишинен, мыйзамдарда кредиттик же ликвидд
ү тобокелдиктин орун алышына жол берген же алард
 Риск процентный
Пайыздык чендердин жана кредиттердин же карызда
дын наркынын өзгөрүүсүнүн натыйжасында, жоготуу
же алынуучу пайдадан ажыроо тобокелдиги.
 Риск процентной ставки
Пайыздык чен тобокелдиги – бул, рыноктук пайызды
к чендердин өзгөрүүсүнүн натыйжасында жоготуу т
бокелдиги.
 Риск мошенничества
Алдамчылык, маалыматты жашыруу/бурмалоо же ишени
мден кыянаттык менен пайдалануу катары мүнөздөл
өн мыйзамсыз иш-аракеттерден улам келип чыккан ж
 Риск непрерывнос-ти деятельности
Алдыга коюлган максаттардын жана милдеттердин а
карылбай калышына же сапатсыз аткарылышына алып
келиши мүмкүн болгон уюм ишиндеги пландаштырылб
 Риск остаточный
Тобокелдикти басаңдатуу чаралары көрүлгөндөн ки
йин сакталып калган тобокелдик.
 Риск персонала
Уюмдун кызматкерлеринин аракеттенүүсү/аракетте
бей коюусунан жана талаптагыдай даярдыктан өтпө
гөндүгүнөн улам жоготуу тобокелдиги.
 Риск репутации
Уюм же анын туунду компаниялары жөнүндө коомдук
ерс пикирлерден улам келип чыккан жоготуу тобок
лдиги
 Риск страновой
Өлкөнүн жана анын юридикалык жактарынын жана жек
е адамдарынын өз милдеттенмелери боюнча жооп бер
үү жөндөмдүүлүгүнө таасирин тийгизиши мүмкүн бо
 Риск ценовой
Баа тобокелдиги – бул, активдин рыноктук өзгөрүү
сүнүн натыйжасында келип чыккан мүмкүн болуучу ж
оготуу тобокелдиги.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru