Меню
Эл-Сөздүк
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ре"

<< 1 >> 1 из 2 1 2
 Реальный доход
Айкын киреше – бул, инфляция деңгээлине корректи
ровкаланган киреше.
 Реальная процентная ставка
Инфляция деңгээлине корректировкаланган номина
дык пайыздык чен.
 Реальный ВВП
Базистик жылдын баасында эсептелинген ИДӨ. Ал но
иналдык ИДӨнүн ИДӨ дефляторуна карата катышы ка
ары аныкталат.
 Реальный эффективный обменный курс
Өлкөдөгү баа деңгээлинин өзгөрүүсүнө кароого ал
нып жаткан өлкөлөр тобунда соода боюнча өнөктөш
өлкөлөрдөгүгө салыштырганда, өзгөрүүсүнө коррек
 Ревальвация
Катталган валюта курсу ыргагында улуттук валюта
ын чет өлкө валюталарына же эл аралык валюта бир
иктерине карата катышынын жогорулоосу.
 Режим реального времени
Төлөм документтерин, маалыматты иштеп чыгуу сист
емасынын бул процесстердин ылдамдыгына тең арым
а тышкы процесстер менен өз ара иш алып баруусун
 Режим плавающего валютного курса
Курсту аныктоо ага ылайык рыноктогу суроо-талап
ана сунуштун негизинде жүргөн валюта режими
 Резерв на покрытие потенциальных кредитных и лизинговых потерь
Эл аралык финансылык отчеттуулук стандарттарына
жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын
а ылайык, өзүндө кредиттик тобокелдиктерди камты
 Резерв на покрытие потенциальных кредитных и лизинговых потерь
Иши Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабы
ан жөнгө салынган финансы-кредит мекемелери тар
бынан өзүндө кредиттик тобокелдикти, баланстан
 Резервная валюта
Өкмөттөр жана борбордук банктар, эл аралык уюмда
тарабынан колдонулган жана эл аралык эсептешүү
өрдү жүргүзүү үчүн кам валютасы катары таанылга
 Резидент
Туруктуу жашаган жери, туруктуу орун алган жери,
ашкаруу, катталган жана түзүлгөн жеринин негизи
де ар кандай максаттар үчүн мамлекеттин мыйзамд
 Рейтинговое агентство
Эмитенттердин төлөө жөндөмдүүлүгү, карыздык мил
еттенмелери, корпоративдик башкаруу сапатына, а
тивдерди башкаруу сапатына ж.б. (мисалы, Standard & Poor
 Реорганизация/ реструктуризация долга
Карызды кайра өзгөртүп түзүү, кредитор сыяктуу э
е, карыз алуучунун катышуусу менен түзүлгөн, эки
тараптуу келишимдин натыйжасы болуп саналат, кар
 Репо-операция
Келечекте аныкталган күнү алдын ала макулдашылг
н баада, аларды кайтара сатуу/сатып алуу милдетт
нмеси менен экинчилик рыногунда мамлекеттик баа
 Реструктуризация юридического лица в рамках процесса банкротства
Бул, мыйзамдарга ылайык атайы администрлөө жол-ж
босун жүргүзүү ыкмасы, анда кредиторлордун тала
ында кийинчерээк сатуу жана карызгерди-юридикал

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: