Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Де"
Cлов всего:695 1 След. >> Страница 1 из 2
 Дебетовая банковская платежная карта
1) Ал боюнча операциялар банктык эсептеги каражат
тар калдыгынын чегинде карт ээси тарабынан ишке
шырыла турган карт.
2) Карт ээсине анын депозиттик
 Дебетно-кредитная банковская платежная карта
Ал боюнча операцияларды карт ээси эмитент тарабы
нан сунушталган кыска мөөнөттүү кредиттин чегин
е жүзөгө ашырган карт, ал кардарга анын эсебинде
 Дебетовый платеж
Акча каражаттарын алуучу демилгечи болуп саналг
н төлөм.
 Денежный перевод без открытия банковского счета
Акча каражаттарын которуу, улуттук же чет өлкө ва
люталарында нак акча каражаттарды жеке адамдан к
абыл алуу жана Кыргыз Республикасында же анын че
 Дебиторская задолженность
Карызгер болуп саналган башка ишканалардан, фирм
алардан, ошондой эле жарандар тарабынан ишканага
, фирмага, компанияга, уюмга төлөнүп берилүүчү ка
 Девальвация
Улуттук валютанын чет өлкө валюталарына карата ж
е катталган валюта курсу ыргагында эл аралык вал
талык бирдиктерге карата курсунун төмөндөөсү.
 Деньги
Бул мамлекеттин аймагында таанылган мыйзамдуу т
лөм каражаты. Ал, жүгүртүү каражаты, топтоо караж
аты жана эсепке алуу бирдиги катары колдонулушу
 Деньги наличные
Кагаз акча (банкноттор) жана монеталар түрүндөгү
акча каражаттары.
 Деньги безналичные
Депозиттерди тартууга лицензияга ээ банктардагы
жана банктык эмес финансы-кредит мекемелериндег
и депозиттер, ошондой квазиакчалар (мисалы, вексе
 Денежная база
Жүгүртүүдөгү акча плюс депозиттик корпорациялар
дын борбордук банктагы улуттук валютадагы камда
ы.
 Денежная единица страны
Өлкөдө мыйзам негизинде белгиленген акча белгис
, өлкөнүн акча системасынын акчалай өлчөө бирдиг
и болуп саналган негизги элементи.
 Денежная система
Өлкөнүн акча белгилеринин, акча бирдиктеринин, а
ча эмиссиясынын эрежелеринин жана жүгүртүү форм
аларынын, өлкөдө мыйзамдык негизде белгиленген а
 Денежные средства
Мамлекеттин, ишканалардын, калайык-калктын нак ж
на нак эмес формадагы акчалары.
 Денежный мультипликатор
Акча-кредит системасына салынган аманаттардын к
бөйүүсүнүн же кыскарышынын натыйжасында акча су
нушунун бир акча бирдигине канчалык өсөрүн же кы
 Деньги в обращении
Өлкөнүн мыйзамдык негизде аныкталган эмиссиялык
борбору тарабынан чыгарылган банкноттор жана мо
неталар. Кыргыз Республикасында – бул Улуттук ба
 Деньги вне банков
Жүгүртүүдөгү акча минус коммерциялык банктардын
кассаларындагы улуттук валютадагы банкноттор ж
на монеталар.
 Деньги в пути
Ошол ишканага тиешелүү, бирок анын эсептешүү эсе
ине чегериле элек акча каражаттары.
 Денежный рынок
1) Катышуучулар чөйрөсү алкагында кредиттер жана
баалуу кагаз түрүндө кыска мөөнөткө каражаттард
берүү жана алуу ишке ашырылган рынок.
2) Кредитте
 Денежно-кредитная политика
Борбордук банктын акча сунушун, банк тутумунан э
ономикага келип түшкөн кредиттик агымдарды жана
акча рыногундагы пайыздык чендерди жөнгө салуу
 Депозитные учреждения
Борбордук банкты эске албаганда, негизги иши деп
зиттерди кабыл алуу менен аларды өз атынан андан
ары жайгаштыруудан көрүнгөн финансылык корпора
 Депозиты
Финансы-кредит мекемеси тарабынан башка жактард
н өз учурунда кайтаруу, төлөөгө жөндөмдүүлүк, мө
нөтүндө төлөө шарттарында келишим боюнча кабыл
 Депозит
Депозит – бул, финансы-кредит мекемеси тарабынан
убагында кайтаруу, төлөөгө жөндөмдүүлүк, мөөнөт
ндө төлөө шарттарында башка жактардан келишим б
 Депозитная база
Жеке адамдардын жана юридикалык жактардын атына
коммерциялык банктарда талап боюнча төлөнүүчү
епозиттерге жана мөөнөттүү депозиттерге жайгаш
 Депозиты, включаемые в М2Х
Өкмөттүн жана резидент эместердин депозиттерин
ске албаганда, жеке адамдардын жана юридикалык ж
актардын, ошондой эле башка финансы-кредит мекем
 Депозиты до востребования
Бул, финансы-кредит мекемесинде аманат келишими
оюнча акча каражаттарын сактоо жана топтоо үчүн
ачылган жана эсеп ээси ишкердикти жана/же үчүнчү
 Депозиты переводные
Төлөмдөрдү жүзөгө ашырууда түздөн-түз колдонулу
у мүмкүн болгон, айыптык төлөм төлөөсүз жана кан
айдыр бир чектөөлөрсүз баштапкы талап боюнча но
 Депозиты срочные
Банк тарабынан белгилүү бир мөөнөткө же кайтарып
берүүнүн башка шарттарында кабыл алынган депози
ттер.
 Депозитарий
Баалуу кагаздарды эсепке алуу, сактоо, ага менчик
укугунун өтүшүн каттоо жана тастыктоо боюнча кы
мат көрсөтүүнү сунуштоого байланыштуу иш.
 Депозитарная деятельность
Акча-кредит саясатынын каражаты (инструменти), ал
Улуттук банктын мөөнөттүү депозит эсебине кайта
рымдуулук, төлөөгө жөндөмдүүлүк жана мөөнөтүндө
 Депозитные операции НБКР
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
айтарымдуулук, төлөөгө жөндөмдүүлүк жана мөөнөт
үндө төлөө шарттарында улуттук валютадагы акча к
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru