Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "да"
Cлов всего:48863 << Пред. 2 След. >> Страница 2 из 3
 дальний
~, ­яя, -ее
1. ыраак, алыс;
дальнее плавание алыска ке
ме менен жөнөө;
дальнее расстояние ыраак жер, алыс
жер;
поезд дальнего следования алыска жүрүүчү по
 дальнобойный
~, ­ая, -ое
воен.
ыраакка тийүүчү, алыска тийүүчү, ал
ыска атуучу;
дальнобойное орудие алыска тийүүчү з
амбирек.
 дальновидность
ж.
кыраакылык (иштин натыйжасын алдын ала билүү жө
ндөмдүүлүгү).
 дальновидный
~, ­ай, -ое
кыраакы (иштин натыйжасын алдын ала бил
үгө жөндөмдүү);
дальновидный человек кыраакы киш
.
 дальнозоркий
~, ­ая, -ое
ыраактан жакшы көргүч, алысты жакшы көр
алуучу (жакындагыны көрө албай, алыстагыны гана
көрүүчү, мис. кары киши).
 дальнозоркость
ж.
ыраакты көргүчтүк (жакындагыны көрө албай, ыраа
ктагыны еана көрүү).
 дальномер
м. физ.
дальномер (алыстыкты ченөөчү прибор).
 дальность
ж.
ыраактык, алыстык;
дальность расстояния аралыкт
ын алыстыгы;
дальность полёта снаряда снаряддын у
чушунун ыраактыгы;
какова дальность боя твоего ру
 дальтонизм
м.
дальтонизм (кээ бир түстөрдү ажырата албоо майы
бы).
 дальше
1. сравн. ст. от прил. далёкий и нареч. далеко ыраак,
алыс; дан ары;
я живу дальше вас мен сизден алыс (ы
аак) турам, мен сизден ары турам;
2. нареч. (затем) а
 далёкий
~, ­ая, -ое
1. (отдалённый расстоянием) алыс, алыскы,
ыраак, ырааккы;
далёкие страны алыскы өлкөлөр;
2.
льшой протяжением) узун, алыс, узак;
3. (отдалённый
 дам
(дашь)
и т.д. буд. вр. от дать.
 дама
ж.
1. дама (аял; эрге чыккан аял);
2. (в танцах) дама (эр
ек менен кошо бийлеген аял);
3. (в картах) матке;
пик
вая дама карганын маткеси.
 дамба
ж.
дамба (ташкынды, селди токтотуу үчүн же көлмө то
ктотуу үчүн узата кырдалган жээк).
 дамка
ж.
(в шашках) дамке.
 дамоклов
~: дамоклов меч Дамоклдун кылычы (1. миф. биздин зам
андан төрт кылым илгери залим Сирокуздук Диониси
й той убагында, дүйнө жыргалынын жалгандыгын бил
 дамский
~, ­ая, -ое
дама 1-ге т.;
дамский портной аял кийимин
игүүчү тигимчи;
дамская обувь аялдын бут кийими;
д
амские пальчики (сорт винограда) кусейни (жүзүмдү
 данник
м. ист.
алым төлөөчү киши, алман берүүчү, чыгым төл
өчү.
 данные
мн.
1. (сведения) маалыматтар;
цифровые данные цифра
луу маалыматтар;
по неполным данным толук эмес ма
лыматтарга караганда;
2. (основания) белги;
хорошие
 данный
~, ­ая, -ое
1. прич. от дать;
2. прил. (этот, настоящий) а
зыркы, мына ушул;
в данный момент азыркы учурда;
в д
анном случае мына бул иште;
при данных условиях уш
 дань
ж. ист.
алым, алман;
взимать дань алым алуу;
отдать д
нь кадырына жетүү, баалай билүү;
дань уважения сы
көрсөтүү, урмат көрсөтүү.
 дар
м.
1. (подарок) сый, сыйлык, тартуу;
принести что-л. в
ар сыйлыкка бир нерсе алып келүү;
2. (способность)
йкем, жөндөм.
 дарвинизм
м.
дарвинизм (табигый тандалуу жолу менен айбанда
дын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн чыгышы жана ө
чүшү жөнүндөгү окуу).
 дарвинист
м.
дарвинист (дарвинизмди жолдоочу; дарвинизмди и
герилетүүчү).
 дарить
несов.
1. кого-что сыйлоо, сыйлап берүү, белек кылып
берүү;
2. кого чем, перен. (удостаивать) кадырдоо, с
йлоо;
дарить вниманием сыйлап ыкылас коюу, жакшыл
 дармоед
м. разг.
арам тамак, жатып ичер.
 дармоедка
женск. р. к дармоед.
 дармоедство
ср. разг.
арам тамактык, жатып ичүү.
 дарование
ср.
талант, зээн, жөндөмдүүлүк.
 даровать
сов. и несов. что, уст.
сыйлоо, сыйга берүү, белек кы
лып берүү;
даровать свободу боштондук берүү, кутк
руу;
даровать жизнь жанын куткаруу, аман коюу.
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru