Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "Ме"
Cлов всего:695 Страница 1 из 1
 Межбанковский рынок
Акча рыногунун бөлүгү, мында кредиттик мекемелер
дин бош ресурстары убактылуу тартылып, кыска мөө
өттүк банктар аралык депозит формасында банктар
 Межбанковский валютный рынок
Валюта рыногунун коммерциялык банктар жана Улут
ук банк катышуучу болуп саналган сегменти.
 Межбанковская гроссовая система расчетов в режиме реального времени
Төлөм системасынын түрү, анда финансы рынокторун
ун (улуттук акча, валюта рыноктору, капитал жана б
аалуу кагаздар рыногу) катышуучуларынын акча мил
 Межбанковская коммуникационная сеть
Улуттук банк жана алардын менчик ээси катары Улу
тук банк саналган төлөм системасынын катышуучул
арын бириктирген техникалык инфраструктуранын б
 Международная инвестиционная позиция
Бул, белгиленген күнгө, адатта чейректин же жылды
н акырына карата абал боюнча тышкы финансылык ак
ивдердин жана милдеттенмелердин жалпы суммасы.
 Международная платежная система с использованием банковских платежных карт
Ченемдик укуктук актылардын алкагында, эл аралык
төлөм системаларынын эрежелерине жана анын опер
аторлорунун (Кыргыз Республикасынын резидент эм
 Международные электронные деньги
Өлкө чегинен тышкары резидент эместер тарабынан
чыгарылган (эмитирленген) электрондук акча.
 Международные резервы
Чет өлкө валюталары жана алтын түрүндөгү жогорку
ликвиддүү тышкы активдер. Алар акча-кредиттик жө
нгө салуу максатында, мамлекеттик органдардын ко
 Местный бюджет
Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан тескөөгө
алынган административдик-аймактык бирдик бюдже
и.
 Мерные слитки драгоценных металлов
баалуу металлдардын өлчөнгөн куймалары – куйман
ын лигатурдук массасынын кеминде 99,99% түзгөн хими
ялык жактан таза негизги металлдан турган, белги
 Методика аудита
Аудиторлор тарабынан аудит жүргүзүүнүн стандарт
таштырылган эрежелеринин жана нормаларынын база
сында, кандайдыр бир деңгээлде жеке кесиптик таж
 Металлические счета
Бул, баалуу металлдар менен операцияларды жүзөгө
ашыруу жана алардын эсебин жүргүзүү максатында,
банк тарабынан кардарлар үчүн ачылган эсеп.
Метал
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru