Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "КА"
Cлов всего:386 Страница 1 из 1
 КАДОО
«Казан кадаган уста, Калк ишине жараган уста» (ма
ал). 1. Бул — катуу буюм-тайымдарды, шаймандарды о
доо, керекке жаратуу. Демек, кадоодо устанын бөтө
 КАЖАРЫ
(БУКАРЫ) — «Кажары согуп түр кылдың, Кармаган үйү
гүл кылдың» (Жеңижок). Бул — өрмөкчүлүктүн бир ы
масы. Терменин түрү. Түштүк Кыргызстандын Жаңы-Ж
 КАЗ ТАҢДАЙ ӨРҮМҮ
эски өрүмдүн бир түрү. 7—9—11 тал көк тилет. Муну м
нен басмайыл да өрүлөт. Мисалы, жети талдан тилип
өрмөдө ортосуна кобул (жик) түшпөй, туташ өрүлүп,
 КАЙМАК БЫШКЫЧ
жыгач идиштеринин бири. Түспөлү челектен бөлөкчө
рөөк, бою сокудан да, челектен да узун болот. Анын
бийиктиги 80—100 см дей жасалат. Бул ашкана буюмуну
 КАЙЫ
жердикти (кездемени, таарды, булгаарыны, кайышты
. б.) бири-бирине каттап тигүү. Мисалы, кездемени,
аарды терс кайып тиксе, булгаарыга ак кайышты бе
 КАЙЫК
ат жабдыктарына узануунун бир түрү. Тигилген тиг
ш. Бул — жүгөнгө, көмөлдүрүккө, басмайылга, куюшк
анга булгаары кайышка ак кайышты жана ак кайышты
 КАЙЫКЧЫ
кайышты беттеп кайыган чебер.
 КАЙЫШ
«Сылап-сыйпап үйрөттү, Кайыштан чылбыр сүйрөттү»
(Тоголок Молдо). Бул — малдын, кайберендин териси
нин ийлеген түрү. Ат жабдыктардын негизги жердиг
 КАЙЧЫ
1). Чеберлердин уздук жана устачылык куралы. Күмүш
тү жана күмүш ордуна колдонуучу жезди, мисти, кол
ну, калайды, нейзилберди, мельхиорду, датчалбаст
 КААЛГА
(боз үйдүн каалгасы) — Үй жыгачынын бир бөлүгү. Бу
л топтоосуз, мыксыз эле баш босого менен аяк босо
ого ашталып бекитилген эки бөлүктөн турган такт
 КАЛАЙЛОО
«Жалгыздын куюшканын калайлап, Мен куда болуп ма
айдап» («Саринжи-Бөкөй»). Бул — бир эсептен дана
ерлөө. Күч келүүчү буюмдар калайланбайт. Ташкала
 КАЛМАК ӨРҮШ
жөнөкөй өрүмдүн эң эски ыкмаларынын бири. Ага он
ки көктүн үстү-астына бирден тал «аркак» болуп т
шүп отурат да, бир кыр чыгат. Мында «куюшкандын к
 КАЛЫП
(куйма калып) — металл буюмдарынын үлгүсү, кеп. Ар
бир устанын өзүнчө куйма калыбы болот. Элдик зер
ерчиликте, бул — буюм-тайымдарды көркөмдөөнүн ө
 КАНАТ ЧИЙ
«Килем көчөт» келтирип, чырмак салган чийне («Ман
ас»). Бул чырмалган же эндей чийден токулган боз ү
йдүн сыртынан калануучу жабуу. Анын узундугу боз
 КАНЖЫГА
«Канжыгасы кабат», «Куу канжыга» (эл сөзү). Бул —
т жабдыктарынын бир бөлүгү. Ат үстүндө ар кандай
нерсени байлануу жана бөктөрүү үчүн ээрдин арткы
 КАҢДОО
Күмүштөн, калайдан, жезден, мистен жана ушул өңдү
металлдан жасалган идиштердин, буюмдардын жырт
к, тешиктерин калай, коргошун аркылуу данакерлөө
 КАМЧ Ы
«Булуттай учкан тору айгыр, Бучкакка камчы салга
ы» («Манас»). Бул — ат жабдыктарынын бир бөлүгү. У
нааны бастырууда (камчылануу) колдонулуучу курал
 КАП
«Кара каптын кагынчык, Аңдыгандын жаны чык» (Элди
к ооз еки адабияттан). Бул — таар буюму. Мунун жер
иги жүндөн болуп, идиштик милдет аткарат. Эндүү к
 КАПКАК
Казандын үстүнө жабылуучу тегерек буюм. Ал такта
дан кынапталып, ак чийден токулуп жасалат. Жыгач
капкактын үстүңкү бетинде жумуру жыгачтан тутка
 КАПКАН
«Күмүш жаак капканың, Күндө күмүш тапканым» (Эл ы
ы). Бул — аңчылык куралы. Карышкыр, илбирс, аюу, ку
лжа, теке сыяктуу жапайы айбанаттардын ички мүнө
 КАРГЫ
тайгандын моюнуна тагылуучу кур. Чеберлер аны бу
гаарыдан же кайыштан узундугу 30—35 см, туурасы 3—
5 см, эки учуна тегерек темир же чагарак, же дөңгөл
 КАРСЫНАН
Сайма буюмдарына көркөм көчөт түшүрүү үчүн жерди
кти кере турган жыгач алкак. Карскан — электин ал
кагы. Карскан менен карсынан бири-бирине үндөшүп
 КАШЫК
«Кашыктап жыйган мүлкүмдү, Чакалап чачып отурат»
(Эл ыры). Бул — жыгач идиштеринин бир түрү. Узуну 1
0—15 см, ичтүүлүгү 25—30 грамм кашык сабынан кармап,
 КАШЫК КАП
Чакан сайма буюмдарынын бири. Анын кооз саймасы ж
ана оюму болот. Буюмдун жердиги көбүнчө кийизден,
таардан, кездемеден тандалат. Ал көркөмдүк үчүн
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru