Меню
Эл-Сөздүк

КАРА

КАРА — элдик оозеки чыгармаларда, эпостордо эпитет жана символдук маааниде колдонулат. Кара кан, Кара дөө, Кара жер, Кара кабылан, Алп кара куш өңдүү энчилүү аттардын тутумунда келген К. сөзү өң-түскө байланыштуу эмес, күчтүү, өтө зор, опсуз айбаттуу, алп, каардуу, тайманбас, эр жүрөк же анын тескерисинче терс кыял, кырс, орой, ой-санаасы арам, мүнөзү жаман деген мааниде айтылган. Мисалы, «Кара оозуңа кан толгур, Кандай неме айтты экен» (Саякбай Каралаев, 1. 138). Этноним сөздөр менен бирге келгенде өтө көп, сан жеткис, эсепсиз, опсуз көп, быкылдаган, бүткүл деген мааниде айтылган: «Ойроттон чыккан жол менен, Орчун кара кол менен». К. тирек, жөлөк, таяныч, медер тутуу символу катары келет: «Кабар уккан сөзүмдөн, Жакшы келдиң кандарым Кара учканда көзүмдө» (Сагымбай Орозбаков, 2. 77). К. эпосто тарыхый термин иретинде калайык, эл, будун, кул, күң сыяктуу сөздөр менен тутумдашып келип (кара калайык, кара калың эл, кара будун, кара күн, кара кул) элдин төмөнкү катмарын билдирет. К. элдин же адам башына түшкөн катаал кезең, азап-муң, оор турмуш же коомдогу алааматты билгизген: «Кара түшүп башына, Качкан кыргыз мындан көп». К. эпосто бодо мал деген мааниде да айтылат: «Канды булоон болушуп, Кара малдан союшуп» (Сагымбай Орозбаков, 1. 216).
С. Сыдыков

КАРА

КАРА АТ — Чынкожонун укмуштуу канаттуу аты. Саякбай Каралаевдин варианты нда төмөнкүчө сүрөттөлөт:
Чынкожонун Кара аты
Кара атынын бар экен,
Капталында канаты.
Ажайыптан дуба окуп,
Уча жүргөн адаты.
Кыйын зээрчи жадыгөй,
Кылганы ушул Кожонун —
Астында бедөө
Кара аты Кара жанга күч келсе,
Кармашкан жоону көргөндө
Калкылдап учаар адаты (Саякбай Каралаев, «Семетей», 1. 134).

Канаттуу К. а. минип, асмандап учуп урушкан Чынкожо Семетейлерге үстөмдүк кылат. Качан гана Күлчоро канатка атканда К. а. жерге түшүп өлүп, Чынкожо жеңилет, к. Канаттуу аттар.
А. Жайнакова

кара

кара (бодо мал)

кара

кара (тирек)

кара-

кара-

кара

кара (өң)
кара аксак (ылаң)
кара ала
кара аламан
кара алтын
кара аш (этн.)
кара барпы
кара басуу
кара баш
кара баштуу
кара башы
кара башыл
кара бет
кара беттик
кара боз
кара боор (зоол.)
кара бороң эт
кара бороон
кара борчо
кара буулантма (а. ч.)
кара буура (суу бөгө-
гүч)
кара буурул
кара бүргөн (бот.)
кара далы
кара дары
кара долу
кара дөң
кара жаак
кара жаактык
кара жал
кара жама
кара жамынуу
кара жан
кара жаны
кара жарма
кара желин
кара жемсөө
кара жер
кара жин
кара жол
кара жолтой
кара жолтойлук
кара жоо
кара жумуш
кара жүрөк
кара жүрөктүк
кара жыгач
кара инген
кара иңир
кара иш
кара кагаз
кара каз (зоол.)
кара казан
кара каптал
кара карга
кара каш (куш)
кара кашка (карагашка
эмес)
кара кер (карагер
эмес)
кара кесек
кара килең
кара кол
кара кой
кара коо
кара кочкул
кара көбөлөк (миф.)
кара көз
кара көк
кара көңүл
кара көө (бүркүт түрү)
кара көсөө (илдет)
кара кулак
кара кулак шер
кара кунас
кара курт
кара куурай
кара куурдак
кара кучкач (канаттуу)
кара күрөң
кара күрүч (гречиха)
кара күч
кара күчкө
кара кызыл
кара кыргыз
кара кыяк (бот.)
кара мал
кара моюн (бот.)
кара мурч
кара мүртөз
кара мүртөздүк
кара ниет
кара ниеттик
кара нөшөр
кара ой
кара өзөк
кара өзгөй
кара өпкө (вет.)
кара өрүк (бот.)
кара сакал
кара сан (вет.)
кара сана-
кара санатай
кара санатайлык
кара саноо
кара саноочулук
кара сойлок
кара солок
кара сөз
кара сулу
кара сур
кара суу
кара суук
кара так
кара тал
кара талаада калуу
кара таман (эск.)
кара тамга
кара таш
кара тер
кара терек
кара тил
кара тоо
кара топурак
кара тору
кара төбөл (сын а.)
кара төш таркылдак
кара туз
кара тумоо (оору)
кара тут-
кара үй
кара чаар
кара чай
кара чач
кара чыйырчык
кара чымын
кара шакылдак
кара шыбак
кара эгин
кара эт
кара эттүү (мал)
Основные характеристики
Часть речиИмя существительное
Ед. числокара
Множ. числокаралар
Склонение по падежам - "кара"
Ед. число
ПадежиЕд. число
Именительный Кто?, Что?кара
Родительный Чей?каранын
Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?карага
Винительный Кого?, Что?караны
Местный Где?, У кого?карада
Исходный Где?, У кого?карадан
Множ. число
ПадежиМнож. число
Именительный Кто?, Что?каралар
Родительный Чьи?каралардын
Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?караларга
Винительный Кого?, Что?караларды
Местный Где?, У кого?караларда
Исходный Откуда?, От кого?каралардан

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)


Такое же слова на других языках:

RU


Похожие слова на других языках:

RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: