Меню
Эл-Сөздүк

аңчылык

занятие охотой, охотничий промысел; звероловство;
аңчылык турмуш охотничий быт;
аңчылык менен күнүгө жаш сорпо ууртап турушат благодаря охоте они ежедневно хлебают свежий бульон.

АҢЧЫЛЫК

АҢЧЫЛЫК, аң уулоо — эт, май, тери жана башкалар алуу максатында ар түрдүү куралдардын жардамы менен кайберен, илбээсин уулоо. Кыргыздар башка түрк уруулары сыяктуу эле А-ты кесип кылган. Жергебизде айбанат менен илбээсиндин көптүгү жана ар түрдүүлүгү, жер шартынын аларга оңтойлуу болушу А. кесибинин өөрчүшүнө шарт түзгөн. «Манас» эпосунда да башкы каармандар Манастын, Семетейдин А-ка чыгышына байланыштуу урунттуу окуялар кездешет:
Кийик издеп, аң уулап,
Киши жүрбөс улуу тоо,
Тоону басып кадуулап,
Адырдан аркар аталык (Сагымбай Орозбаков, 2.285).

А-тын коллективдүү түрү эпосто салбырын катары айтылат, к. Салбырын.

Аңчылык

АҢЧЫЛЫК – табигый эркиндикте жүргөн жаныбарларды аңдуу, издөө жана атып алуу. Ошондой эле, аңчылык эрежесин, ыкмасын, мөөнөтүн сактоо менен, аңчылык жайыттарындагы жапайы жаныбарларды аңдуу жана өлтүрүү (атып алуу, кармоо) дагы А. катары таанылат. Аңчылык түрү менен ыкмасына жараша ал төмөндөгүдөй бөлүнөт: мылтыкчан, өзүмбилемдик, ит агытуу, куш салуу, спорттук, кесипчилик, коммерциялык, олжо. А. жан-жаныбарлардын объектисин пайдалануунун бир таризи болуп саналат.

аңчылык

аңчылык, аңчылыгы, аңчылыкка
аңчылык чарбасы

аңчылык

зат. Аң уулоочулук, аң уулоо кесиби; мергенчилик. Арстанбек аңчылыктын жайын, тартибин балдарга айта да коюучу (Мидин). Жаш кар аңчылык үчүн абдан ыңгайлуу (Каимов).

Примеры переводов: аңчылык

Кыргызский Русский
токой жана аңчылык чарбаларын жүргүзүүнү уюштуруу; организовать управление лесами и охотничье;
Аңчылык жерлерин жана мамлекеттик аңчылык фондусун коргоо Охрана охотничьих угодий и государственного охотничьего фонда
Токой фондусун аңчылык чарбанын муктаждыктары үчүн пайдалануу Использование лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства
Мамлекеттик аңчылык фондусун пайдаланууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү Контроль за использованием государственного охотничьего фонда
токой жана аңчылык чарбалары жагында эл аралык кызматташтыкты ишке ашыруу; осуществлять международное сотрудничество в лесу и охотничьего хозяйства;
токой жана аңчылык чарбасын уюштуруу жана өнүктүрүү долбоолорун иштеп чыгууну; разработка проектов для организации и развития лесного хозяйства и охоты бизнеса;
Кыргыз Республикасынын токой жана аңчылык фондуларына келтирилген зыяндын ордун толтуруу Возмещение вреда, причиненного в лесных и охотничьих фонда Кыргызской Республики
токой жана аңчылык чарбасын жүргүзүү жагында мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын пландаштыруу, аныктоо; планировать и определять основные направления государственной политики в сфере лесного хозяйства и охотничьего хозяйства;
Аңчылыкты күтүү иштерин жүргүзбөй туруп, аңчылык чарбасын жүргүзүүгө жана аңчылыкты пайдаланууга тыюу салынат. Ведение охотничьего хозяйства и использование охотничьих должны быть недопустимо без учета находящихся охотничьи.
токой жана аңчылык чарбалары, токой аңчылыгын күтүү жагында илимий изилдөө жана долбоорлоо - иликтөө иштерин уюштуруу; организовать научные исследования и опросы, касающиеся лесного и охотничьего хозяйства, лесного и охотничьего инвентаря;
мамлекеттик аңчылык фондусун жана аңчылык жерлерин коргоону, жаңыртып өстүрүүнү жана сарамжалдуу пайдаланууну камсыз кылуу; обеспечение охранные, воспроизводства и рационального использования государственного охотничьего фонда и охотничьих угодий;
токой жана аңчылык чарбаларын өнүктүрүүнүн мамлекеттик пландарын иштеп чыгуу жана аны Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуш кылуу; разработать и представить в Правительство Кыргызской Республики государственные планы лесного хозяйства и развития охотничьего;
токой жана аңчылык фондорунун, анын эсебин алуунун, токой кадастрынын жана токой аңчылыгын күтүүнүн мониторингин уюштуруу жана жүргүзүү; организовывать и проводить мониторинг лесных и охотничьих фондов, лесных записей, лесной кадастр, лесной кадастр и охотничьего;
токой жана аңчылык ресурстарын коргоо, жаңыртып өстүрүү жана пайдалануу жагында бирдиктүү илимий - техникалык саясатты ишке ашырууну уюштуруу, организовать осуществленные единой научно-технической политики для защиты, воспроизводства и использования лесных ресурсов;
токойлордун, аңчылык фондунун жаңыртылып өстүрүлүшүнө, абалына, корголушуна жана сакталышына, токой ресурстарынын пайдаланылышына көзөмөл жүргүзүү; осуществлять контроль за состоянием, воспроизведение, охраны и защиты лесов и охотничьего фонда, и использования лесных ресурсов;
токойду илим - изилдөө, маданий - ден соолукту чыңдоо, рекреациялык жана туристтик максатта, ошондой эле аңчылык чарбанын муктаждыктары үчүн пайдалануу; лесопользование для научных исследований, культуры, здравоохранения, отдыха и туризма целей, а также для охоты;
токойлордун абалына, жаңыртылып өстүрүлүшүнө, корголушуна жана сакталышына, токой жана аңчылык ресурстарынын пайдаланылышына көзөмөл жүргүзүүнү уюштурууга катышуу; участвовать в осуществлении контроля за состоянием, воспроизводством, защитой и охрана лесов, а также использования лесных и охотничьих ресурсов;
Токой чарбачылыгын башкаруучу мамлекеттик органдар, жапайы жаныбарлар дүйнөсүн аңчылык чарбасын жүргүзүү жолу менен ишке ашырыла турган пайдалануу укугуна ээ болушат. органы управления государственными лесами имеет исключительное право на использование дикой жизни путем организации охотничьих хозяйств.
токой фондусун пайдалануу, коргоо, сактоо жана токойлорду жаңыртып өстүрүү, ошондой эле мамлекеттик аңчылык фонду жагындагы укук бузуулар жөнүндө протоколдорду жана актыларды түзүү; чтобы протоколы и акты о нарушениях закона в связи с использованием, охранные, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, а также использования государственного охотничьего фонда;

Примеры переводов: аңчылык

Кыргызский Английский
токой жана аңчылык чарбаларын жүргүзүүнү уюштуруу; to organise forest and hunting management;
Аңчылык жерлерин жана мамлекеттик аңчылык фондусун коргоо Guarding of hunting grounds and State Hunting Fund
Токой фондусун аңчылык чарбанын муктаждыктары үчүн пайдалануу Forest Fund use for hunting purposes
Мамлекеттик аңчылык фондусун пайдаланууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү Control over use of State Hunting Fund
токой жана аңчылык чарбалары жагында эл аралык кызматташтыкты ишке ашыруу; to carry out international cooperation in forest and hunting management;
токой жана аңчылык чарбасын уюштуруу жана өнүктүрүү долбоолорун иштеп чыгууну; elaboration of projects for organization and development of forestry and hunting business;
Кыргыз Республикасынын токой жана аңчылык фондуларына келтирилген зыяндын ордун толтуруу Reimbursement of damage inflicted to Forest and Hunting Fund of the Kyrgyz Republic
токой жана аңчылык чарбасын жүргүзүү жагында мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын пландаштыруу, аныктоо; to plan and determine the main trends of the state policy in the sphere of forest and hunting management;
Аңчылыкты күтүү иштерин жүргүзбөй туруп, аңчылык чарбасын жүргүзүүгө жана аңчылыкты пайдаланууга тыюу салынат. The hunting management and hunting use shall be impermissible without making hunting inventories.
токой жана аңчылык чарбалары, токой аңчылыгын күтүү жагында илимий изилдөө жана долбоорлоо - иликтөө иштерин уюштуруу; to organise scientific research and surveys relating to forestry and hunting, forest and hunting inventory;
мамлекеттик аңчылык фондусун жана аңчылык жерлерин коргоону, жаңыртып өстүрүүнү жана сарамжалдуу пайдаланууну камсыз кылуу; ensuring of guarding, reproduction and rational use of the State Hunting Fund and hunting grounds;
токой жана аңчылык чарбаларын өнүктүрүүнүн мамлекеттик пландарын иштеп чыгуу жана аны Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуш кылуу; to develop and submit to the Government of the Kyrgyz Republic the state plans for forestry and hunting development;
токой жана аңчылык фондорунун, анын эсебин алуунун, токой кадастрынын жана токой аңчылыгын күтүүнүн мониторингин уюштуруу жана жүргүзүү; to organise and conduct the monitoring of forest and hunting funds, forest records, Forest Cadastre, forest and hunting inventory;
токой жана аңчылык ресурстарын коргоо, жаңыртып өстүрүү жана пайдалануу жагында бирдиктүү илимий - техникалык саясатты ишке ашырууну уюштуруу, to organise implemention of a unified scientific and technical policy for protection, reproduction, and use of forest resources;
токойлордун, аңчылык фондунун жаңыртылып өстүрүлүшүнө, абалына, корголушуна жана сакталышына, токой ресурстарынын пайдаланылышына көзөмөл жүргүзүү; to exercise control over condition, reproduction, guarding and protection of forests and hunting fund, and use of forest resources;
токойду илим - изилдөө, маданий - ден соолукту чыңдоо, рекреациялык жана туристтик максатта, ошондой эле аңчылык чарбанын муктаждыктары үчүн пайдалануу; forest use for scientific research, cultural, health, recreation and tourism purposes, as well as for hunting;
токойлордун абалына, жаңыртылып өстүрүлүшүнө, корголушуна жана сакталышына, токой жана аңчылык ресурстарынын пайдаланылышына көзөмөл жүргүзүүнү уюштурууга катышуу; to participate in exercising control over condition, reproduction, protection and guarding of forests, as well as use of forest and hunting resources;
Токой чарбачылыгын башкаруучу мамлекеттик органдар, жапайы жаныбарлар дүйнөсүн аңчылык чарбасын жүргүзүү жолу менен ишке ашырыла турган пайдалануу укугуна ээ болушат. State forest management bodies shall have an exclusive right to use wild life through organization of hunting farms.
токой фондусун пайдалануу, коргоо, сактоо жана токойлорду жаңыртып өстүрүү, ошондой эле мамлекеттик аңчылык фонду жагындагы укук бузуулар жөнүндө протоколдорду жана актыларды түзүү; to make protocols and acts on violations of law with respect to use, guarding, protection of the Forest Fund and regeneration of forests, as well as use of the State Hunting Fund;

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: