Меню
Эл-Сөздүк

аңчылык

занятие охотой, охотничий промысел; звероловство;
аңчылык турмуш охотничий быт;
аңчылык менен күнүгө жаш сорпо ууртап турушат благодаря охоте они ежедневно хлебают свежий бульон.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: аңчылык

Кыргызский Русский
токой жана аңчылык чарбаларын жүргүзүүнү уюштуруу; организовать управление лесами и охотничье;
Аңчылык жерлерин жана мамлекеттик аңчылык фондусун коргоо Охрана охотничьих угодий и государственного охотничьего фонда
Токой фондусун аңчылык чарбанын муктаждыктары үчүн пайдалануу Использование лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства
Мамлекеттик аңчылык фондусун пайдаланууга мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү Контроль за использованием государственного охотничьего фонда
токой жана аңчылык чарбалары жагында эл аралык кызматташтыкты ишке ашыруу; осуществлять международное сотрудничество в лесу и охотничьего хозяйства;
токой жана аңчылык чарбасын уюштуруу жана өнүктүрүү долбоолорун иштеп чыгууну; разработка проектов для организации и развития лесного хозяйства и охоты бизнеса;
Кыргыз Республикасынын токой жана аңчылык фондуларына келтирилген зыяндын ордун толтуруу Возмещение вреда, причиненного в лесных и охотничьих фонда Кыргызской Республики
токой жана аңчылык чарбасын жүргүзүү жагында мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын пландаштыруу, аныктоо; планировать и определять основные направления государственной политики в сфере лесного хозяйства и охотничьего хозяйства;
Аңчылыкты күтүү иштерин жүргүзбөй туруп, аңчылык чарбасын жүргүзүүгө жана аңчылыкты пайдаланууга тыюу салынат. Ведение охотничьего хозяйства и использование охотничьих должны быть недопустимо без учета находящихся охотничьи.
токой жана аңчылык чарбалары, токой аңчылыгын күтүү жагында илимий изилдөө жана долбоорлоо - иликтөө иштерин уюштуруу; организовать научные исследования и опросы, касающиеся лесного и охотничьего хозяйства, лесного и охотничьего инвентаря;
мамлекеттик аңчылык фондусун жана аңчылык жерлерин коргоону, жаңыртып өстүрүүнү жана сарамжалдуу пайдаланууну камсыз кылуу; обеспечение охранные, воспроизводства и рационального использования государственного охотничьего фонда и охотничьих угодий;
токой жана аңчылык чарбаларын өнүктүрүүнүн мамлекеттик пландарын иштеп чыгуу жана аны Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуш кылуу; разработать и представить в Правительство Кыргызской Республики государственные планы лесного хозяйства и развития охотничьего;
токой жана аңчылык фондорунун, анын эсебин алуунун, токой кадастрынын жана токой аңчылыгын күтүүнүн мониторингин уюштуруу жана жүргүзүү; организовывать и проводить мониторинг лесных и охотничьих фондов, лесных записей, лесной кадастр, лесной кадастр и охотничьего;
токой жана аңчылык ресурстарын коргоо, жаңыртып өстүрүү жана пайдалануу жагында бирдиктүү илимий - техникалык саясатты ишке ашырууну уюштуруу, организовать осуществленные единой научно-технической политики для защиты, воспроизводства и использования лесных ресурсов;
токойлордун, аңчылык фондунун жаңыртылып өстүрүлүшүнө, абалына, корголушуна жана сакталышына, токой ресурстарынын пайдаланылышына көзөмөл жүргүзүү; осуществлять контроль за состоянием, воспроизведение, охраны и защиты лесов и охотничьего фонда, и использования лесных ресурсов;
токойду илим - изилдөө, маданий - ден соолукту чыңдоо, рекреациялык жана туристтик максатта, ошондой эле аңчылык чарбанын муктаждыктары үчүн пайдалануу; лесопользование для научных исследований, культуры, здравоохранения, отдыха и туризма целей, а также для охоты;
токойлордун абалына, жаңыртылып өстүрүлүшүнө, корголушуна жана сакталышына, токой жана аңчылык ресурстарынын пайдаланылышына көзөмөл жүргүзүүнү уюштурууга катышуу; участвовать в осуществлении контроля за состоянием, воспроизводством, защитой и охрана лесов, а также использования лесных и охотничьих ресурсов;
Токой чарбачылыгын башкаруучу мамлекеттик органдар, жапайы жаныбарлар дүйнөсүн аңчылык чарбасын жүргүзүү жолу менен ишке ашырыла турган пайдалануу укугуна ээ болушат. органы управления государственными лесами имеет исключительное право на использование дикой жизни путем организации охотничьих хозяйств.
токой фондусун пайдалануу, коргоо, сактоо жана токойлорду жаңыртып өстүрүү, ошондой эле мамлекеттик аңчылык фонду жагындагы укук бузуулар жөнүндө протоколдорду жана актыларды түзүү; чтобы протоколы и акты о нарушениях закона в связи с использованием, охранные, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, а также использования государственного охотничьего фонда;

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: